Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(1)
Zaštita šljive19.5.2018 18:14Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, KO Karbulovo, zasadi šljive nalaze se po BBCH skali u fenofazi  73-75 (drugo opadanje plodova, plod oko polovine krajnje veličine).

Vizuelnim pregledom zasada registruju se sveže položena jaja kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida :  Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,03%

Najavljeno nestabilno vreme praćeno padavinama, stvara povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ) i plamenjače šljive ( Polystigma rubrum ). Proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi to dozvole, izvrše  fungicidni tretman sledećim preparatom:  Folpan 50-WP (a.m. folpet ) 0,2%.

šljiva-jaja pred piljenje

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 17.5.2018 ‎(1)
Zaštita šljive17.5.2018 16:38Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Rđa šljive (Puccinia pruni spinosae)

Pregledom zasada šljive na lokalitetima Bukovica i Roćevići konstatovano je da se zasadi pretežno nalaze u fazama 75-77 BBCH skale (Plod oko polovine krajnje veličine – Plod oko 70% krajnje veličine).

 

Obzirom na nestabilno vreme sa povremenim padavinama, preporučuje se proizvođačima da obave zaštitu protiv prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i rđe šljive (Tranzschelia pruni spinosae):

a.m. folpet (Folpan 50-WP) u koncentraciji 0,2%.

 

Šljiva – fenofaza

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Zaštita šljive16.5.2018 15:16Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na teritoriji RC Vranje šljive se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo jaja šljivinog smotavca Grapholita funebrana  koja su pred piljenje.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, prepruka poljoprivrednim proizvođačima je da sprovedu tretman insekticidom Grom (lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

Nestabilni vremenski uslovi pogoduju ostvarivanju infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ) i plamenjače šljive ( Polystigma rubrum ).

U cilju zaštite lisne mase preporučuje se primena fungicida:

( a.m. kaptan ) Captan 50 WP, Metod 480 SC, Merpan 50 WP 0,2 – 0,3 %.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 12.5.2018 ‎(1)
Zaštita šljive12.5.2018 22:44Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)
 

Na terenu RC Ruma zasadi šljive se nalaze u  fazi drugo opadanje plodova  do plod oko polovine krajnje veličine (73-75 BBCH).

 

Pregledom zasada registrovana su jaja pred piljenje i ispiljena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine. U cilju sprečavanja njihovog ubušivanja u plodove preporučuje se primena insekticida Grom (lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

 

  Faza šljive                           Ispiljeno jaje

 

                           velika slika

 

Za zaštitu lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophillai plamenjače šljive (Polystigma rubrum) preporučuje se primena fungicida na bazi kaptana (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC ili Capi) u koncentraciji 0,2-0,3% pred najavljene padavine.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 11.5.2018 ‎(1)
Zaštita šljive 11.5.2018 9:58Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području Zlatiborskog okruga zasadi šljive su u fenofazi drugo opadanje plodova do plod oko polovine krajnje veličine, BBCH 73-75.

Šljiva drugo opadanje plodova

U toku je intenzivno piljenje larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Proizvođačima se preporučuje zaštita šljive u cilju sprečavanja ubušenja larvi u plodove insekticidom na bazi a.m. lambda cihalotrin- Grom u koncentraciji 0,03 %.

U ovoj fazi razvoja u zasadima šljive postoji rizik od  infekcije, prouzrokovačima šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

Pre najave padavina obaviti preventivnu zaštitu šljive primenom fungicida na bazi a.m. kaptan (Metod 480-SC, Merpan 50-WP, Captan 50-WP).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 10.5.2018 ‎(5)
Zaštita šljive10.5.2018 20:19Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi šljiva se nalaze u fazi razvoja plodova, drugo opadanje plodova ( BBCH 73 ).

BBCH 73

velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi  prve generacije šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ). U cilju zaštite plodova od ubušenja larvi preporučuje se primena insekticida:

( a.m. lambda-cihalotrin ) Grom 0,03%

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ) i plamenjače šljive ( Polystigma rubrum ). U cilju zaštite lisne mase preporučuje se primena fungicida:

( a.m. kaptan ) Captan 50 WP, Metod 480 SC, Merpan 50 WP 0,2 – 0,3 %

Region: Leskovac
Zaštita šljive10.5.2018 19:07Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području delovanja RC Niš, zasadi šljive se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 73 – drugo opadanje plodova).

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovana su jaja pred piljenje kao i ispiljena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

-          Grom (a.m. lambda – cihalotrin) u koncentraciji 0, 03 %.

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum). U cilju zaštite lisne mase, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena fungicida:

-          Captan 50 WP, Metod 480 SC, Merpan 50 WP (a.m. kaptan) u koncentraciji 0, 2 – 0, 3 %.

 

Region: Niš
Tretman u šljivi10.5.2018 15:29Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šljivina brašnjava vaš (Hyalopterus pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi šljive se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 73 – drugo opadanje plodova).

Vizuelnim pregledom registrovana su jaja pred piljenje kao i ispiljena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije navedene štetočine, te je preporuka proizvođačima da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove tretman obave preparatom:

Grom (a.m. lambda – cihalotrin) u koncentraciji 0, 03 %.

Takođe, prilikom pregleda registrovane su pokretne kolonije brašnjave šljivine vaši (Hyalopterus pruni), a navedeni insekticid (Grom – a.m. lambda - cihalotrin) delovaće i na ovu štetočinu.

U cilju zaštite lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi a.m. kaptan:

Captan 50 WP, Metod 480 SC, Merpan 50 WP u koncentraciji 0, 2 – 0, 3 %.

      

     jaje smotavca                       vaši

Region: Zrenjanin
Zaštita šljive10.5.2018 11:33Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području delovanja RC Pančevo, punkt  Starčevo, zasadi  šljive se nalaze u fenofazi BBCH- 75 (plod oko polovine krajnje veličine).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja pred piljenje kao i ispiljenih larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se tretman insekticidom  Grom ( a.m.lambda-cihalotrin) 0,03%.

Nestabilno vreme sa padavinama stvara rizik odinfekcija prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum), te je neophodan

nastavak sprovođenja hemijskih mera zastite.

Preporučuje se primena fungicida na bazi a.m.kaptan - Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi) 0,2-0,3%

Region: Pančevo
Zaštita šljive10.5.2018 10:05Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Požarevac šljive se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja pred piljenje kao i ispiljenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida Grom (lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

Region: Požarevac
1 - 10 Next