Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Kukuruzna (pamukova) sovica
Kukuruzna (pamukova) sovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica se tokom vegetacije na četiri lokaliteta vrši monitoring kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) putem svetlosnih lovnih lampi. 

Kukuruzna sovica je izrazito polifagna štetočina, hrani se sa oko 250 gajenih i korovskih biljaka i redovno pričinjava štete na ratarskim i povrtarskim kulturama. Štete prave larve ishranjujući se vegetativnim i generativnim organima biljaka. Naročito je štetna na plodovima.

Na našem terenu je štetna i u voćnjacima i to onim koji se nalaze u blizini velikih ratarskih površina. Tada štete na plodovima mogu biti velike, larva se ubuši u plod i pravi velika ulazna i izlazna mesta, po čemu se najlakše prepoznaje. 

Ženka polaže jaja na listove ili plodove. Jaja su okrugla, u početku biserno bela, kasnije potamne. Dužina embrionalnog razvoja zavisi od temperature, na 25 °C traje oko 3-4 dana a na nižim temperaturama  10-12 dana. Ispiljene larve su u početku žućkasto-bele sa crnim nogama, kasnije potamne sa karakterističnom prugastom šarom na prednjem delu trupa.

Migratorna je vrsta, u naše krajeve dolazi sa područja Mediterana. U našim klimatskim uslovima uglavnom ima dve do tri generacije u toku godine. Prezimljava u stadijumu odrasle larve ili lutke  u površinskom sloju zemljišta.

Dinamika leta odraslih jedinki u 2022. godini je prikazana na grafiku ispod.

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.