Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Štetni organizmi u usevima paradajza
Štetni organizmi u usevima paradajza

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi paradajza na otvorenom polju se nalaze u fenofazi prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH71). Usevi paradajza u plastenicima se nalaze  u fenofazi sazrevanje plodova, 10% plodova pokazuje tipičnu boju (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom useva paradajza na otvorenom polju i plasteničkoj proizvodnji, uočene su biljke sa simptomima crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) i plamenjače  paradajza (Phythophtora infestans). Ukoliko se vrši navodnjavanje kišenjem ili pred najavljene padavine, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite kako bi se sačuvala lisna masa i neomaten razvoj plodova:

Quadris, Promesa, Teatar (azoksistrobin) 0,75 l/ha

Equation pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

Ridomil Gold R (bakar-oksihlorid+metalaksil-M) 5 kga/ha

Quadris Top, Ortiva Top, Teatar Plus (azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva paradajza, od štetočina je registrovano prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), odraslih jedinki i larvi tripsa (Thysanoptera) i odraslih i larvi običnog paučinara (Tetranicus urticae).

Trenutno je u toku intenzivno polaganje jaja pamukove sovice na našem proizvodnom području. Paradajz je biljka na kojoj je ova štetočina redovno prisutna i može da nanese velike štete. Sada bi trebalo pregledati useve na prisustvo jaja koja mogu biti položena i na lice i na naličje, pojedinačno ili u grupama. Sveže položena jaja su bele boje, a pred piljenje dobijaju braon boju. Larve pamukove sovice se hrane generativnim organima i ukoliko se uoči prisustvo jaja, pred samo piljenje se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Avaunt 15 SC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Trispi su u proizvodnji paradajza značajni kao vektori virusa bronzavosti paradjza (Tomato spotted wilt virus-TSWV). Za kontrolu ovog veoma destruktivnog virusa koji za kratko vreme može da dovede do propadanja biljaka, vrlo važno je suzbijanje vektora i uništavanje zaraženih biljaka i korova. U usevima paradajza nema registrovanih insekticida za tripse, ali je registrovan insekticid za belu leptirastu vaš koji je efikasan i za tripsa:

Exirel (cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Grinje su štetočine koje u toplim i suvim uslovima kakvi trenutno vladaju, za veoma kratko vreme mogu dovesti do sušenja i propadanja biljaka. Svi pokretni oblici grinja se hrane sokovima biljka, a mogu se pod lupom uočiti na naličju listova. Prisustvo paučine takođe ukazuje na prisustvo grinja na biljkama. Za suzbijanje grinja, u usevu paradjza su registrovani sledeći akaricidi:

Abastate, Amon 020 EW (abamektin) 0,05-0,1%

Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,1%

Kanemite 15 SC (acekvinocil) 1-1,2 l/ha.

Kako je već počelo zrenje i branje plodova, prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

crna pegavost

 

jaje pamukove sovice

Comments

There are no comments yet for this post.