Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo simptoma mehuraste gari u usevima kukuruza (Ustilago maydis )
Prisustvo simptoma mehuraste gari u usevima kukuruza  (Ustilago maydis )

Vizuelnim pregledom useva  merkatilnog kukuruza na nižim nadmorskim visinama  (okolina Novog Pazara), na više hibrida i lokaliteta, koji se nalaze  u  fenofazi od razvoja ploda do fenofaze sazrevanja ploda (BBCH 71-82), registruje se prisustvo simptoma mehuraste gari kukuruza (Ustilago maydis) na do 10% biljaka. Ukoliko je na parceli prisutno 10% zaraženih biljaka ovim patogenom prinos se može umanjiti do 2%.

 

Glavni simptom ovog oboljenja je pojava manjih ili većih izraslina – mehura na nadzemnim delovima biljaka. Mehuri ili tumori su u početku svetle boje, a kasnije dobijaju tamno sivu boju. Sazrevanjem tih tumora dolazi do njihovog pucanja i oslobađanja crne prašne mase koja predstavlja sporonosne organe gljive – teleutospore. Većina tih spora, koje služe za prezimljavanje, dospeva na površinu zemljišta. Prezimele spore klijaju i tokom vegetacije vrše zarazu biljaka kukuruza. Zaraženi mogu biti svi nadzemni delovi, ali se simptomi najčešće ispoljavaju na klipu. Optimalne temeparture za razvoj gljive su od 28 °C do 32 °C. Gljiva koja prouzrokuje mehurastu gar kukuruza ne prenosi se semenom.

Najvažnije mere kontrole mehuraste gari kukuruza je gajenje manje osetljivih hibrida na stresne uslove u proizvodnji kao i primena svih raspoloživih agrotehničkih mera koje doprinose boljoj kondiciji i prevazilaženja stresnih uslova poput dobre odrade zemljišta, izbalansirane mineralne ishrane i optimalne gustine useva.

Comments

There are no comments yet for this post.