Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i nadmorske visine, nalaze u fazi od pojave zastavičara (Pešterska visoravan i Sjenica) do faze rukavac zastavičara se otvara (Novi Pazar) (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo fitofagnih insekata u niskom intenzitetu: biljnih vaši (Aphididae) na do 3 % biljaka i žitne oštroglave stenice (Aelia spp) na do 1 % biljaka. Nije registrovano prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).

 
 

Štete od žitnih stenica pravi imago i larve IV i V larvenog stupnja. Sišući biljne sokove one iscrpljuju biljku i usporavaju rast. Kritičan prag štetnosti je 4-5 imaga po m².

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophoratritici-repentis) na do 3 % biljaka.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.