Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Kontrola štetnih organizama u proizvodnji paradajza i paprike
Kontrola štetnih organizama u proizvodnji paradajza i paprike

Na području delovanja RC Niš u toku su pripreme za rasađivanje rasada paradajza i paprike ili je paradajz već rasađen.

   

velika slika                            rasad paradajza i paprike

rasad kalemljenog paradajza

Niske temperature u predhodnom periodu ostavile su posledice na pojedinim rasađenim biljkama paradajza.

posledice delovanja niskih temperatura

Vizuelnim pregledima rasada i rasađenih biljaka, na više lokaliteta, nije registrovano prisustvo štetočina niti simptoma bolesti.

U ovom momentu bi trebalo sprovesti pregled na moguću pojavu štetnih organizama (tripsi i lisne vaši). Lisne vaši su vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV), dok su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Vaši se razvijaju na naličju listova, dok se tripsi nalaze na svim nadzemnim delovima biljaka.

Na našem regionu u predhodnim vegetacijama  u proizvodnji paradajza i paprike u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom polju, veoma veliki problem predstavljalo je prisustvo virusa. Prisustvo navedenih virusa je značajno uticalo na smanjenje kvaliteta plodova, ali i na smanjenje prinosa.

Utvrđivanje prisustva lisnih vaši (Aphididae) i tripsa (Thisanoptera) koji su prenosioci virusa, može se vršiti vizuelnim pregledom mladih biljaka (pregled lista), protresanjem biljaka na belu podlogu ili postavljanjem žutih lepljivih ploča direktno iznad biljaka.

U cilju sprečavanja ulaska štetočina u zaštićeni prostor, poželjno je na ulaznim otvorima koristiti insekatske mreže.

U slučaju pojave navedenih štetočina preporučuje se tretman nekim od registrovanih insekticida, u zavisnosti od kulture koju tretiramo.

Takođe, ako se vizuelnim pregledom uoči prisustvo biljaka sa simptomima viroza tj. biljaka sa cigovanim nervima ili hlorotičnim mozaikom na listovima, preporučuje se njihovo uklanjanje i uništavanje van plastenika.

Comments

There are no comments yet for this post.