Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(1)
Zaštita ozimog luka23.5.2019 12:52Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 30 do 50% od krajnjeg prečnika ( BBCH 43-45 ).

Usev ozimog luka 

Trenutni vremenski uslovi, prisustvo vlage i povoljne temperature, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite useva luka, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·         Folio Gold (hlorotalonil+metalaksil) u količini 2-2,5 l/ha (14 dana karenca)

·         Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) u količini 2-2,5 kg/ha (14 dana karenca)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 22.5.2019 ‎(1)
Zaštita luka22.5.2019 18:54Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle 50-70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

U proteklom periodu zabeleženi su izuzetno povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). Na pojedinim parcelama ozimog luka gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite došlo je do pojave simptoma od ovog patogena. Na obolelim biljkama prisutna je obilna navlaka od konidiofora i konidija gljive.

Uslovi koji trenutno vladaju u polju, prisustvo vlage i povišene temperature, optimalni su za razvoj i širenje plamenjače luka. U cilju zaštite i srečavanja daljeg razvoja ovog patogena, proizvođačima ozimog luka se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·         Folio Gold (hlorotalonil+metalaksil) u količini 2-2,5 l/ha (14 dana karenca)

·         Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) u količini 2-2,5 kg/ha (14 dana karenca)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Usevi prolećnog luka se nalaze u početnim fazama razvoja listova (BBCH 13-14).

Imajući u vidu prisutan inokulum prouzrokovača plamenjače luka i da se od ponedeljka najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije, proizvođačima prolećnog luka se preporučuje primena preventivnih fungicida na bazi aktivne materije hlorotalonil: Dakoflo  u količini 2-2,5 kg/ha, Bravo 720 S u količini 1,5-2 l/ha ili  Odeon u količini 1,2-1,5 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 10.5.2019 ‎(2)
Zaštita luka10.5.2019 14:11Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi crnog luka se nalaze u fazi lukovice narasle 30 do 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43 -45).

Faza luka

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) na 23% pregledanih biljaka.

Thrips spp

S obzirom da je postignut prag štetnosti koji iznosi 1 – 2 larve po listu luka, preporuka proizvođačima je da nakon utvrđivanja brojnosti navedene štetočine, sprovedu tretman sledećim preparatom:

Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). 

U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

Antracol 70 WG (a.m.propineb) u količini 2,5 kg/ha,

Dakoflo (a.m.hlorotalonil) u količini 2 – 2,5 l/ha.

Region: Zrenjanin
Zaštita luka10.5.2019 9:21Plamenjača luka (peronospora destructor); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Senta usevi crnog luka se nalaze u fazi glavice dostigle 30% od krajnje veličine (43 BBCH).

Pregledom biljaka luka registrovana su imaga i larve duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada  22 i 17. U narednom periodu se očekuje povećavanje brojnosti larvi (piljenje u toku).  

 

imaga i larva tripsa

 

U suzbijanju tripseva zadovoljavajući rezultati se postižu samo u početnim fazama napada.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i razgrtanjem listova luka utvrde prisustvo larvi. Ukoliko se uoči 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se primena insekticida  Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

 

Nestabilno vreme sa padavinama i visokom relativnom vlagom vazduha stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).  Za zaštitu lukova se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

 

·         Antracol 70 WG (propineb) u količini 2,5 kg/ha ili

·         Dakoflo (hlorotalonil) u količini 2 – 2,5 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 9.5.2019 ‎(2)
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji9.5.2019 14:16Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, lokaliteti Pančevo, Crepaja, Jabuka i Dolovo, pregledom plasteničke povrtarske proizvodnje registrovane su sledeće faze razvoja biljaka: usevi paradajza se nalaze u fazi devet i više cvasti sa otvorenim cvetovima (BBCH 69), usevi paprike se nalaze u fazi otvoren četvrti cvet (BBCH 64), dok se usevi belog luka nalaze u fazi od četiri do sedam listova (BBCH 14-17).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza registrovano je prisustvo tripsa na 8 do 10% biljaka, dok je na belom luku registrovano prisustvo ovih štetočina na nivou praga štetnosti (od 1 do 2 larve tripsa po listu luka).

 

Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova tripsi su naročito štetni kod proizvodnje paprike i paradajza jer su pojedine vrste ovih štetnih organizama vektori veoma destruktivnog virusa, virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV), koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

 

 

Preporuka proizvođačima je da obave pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa u usevima paprike i paradajza i prisustvo larvi ovih štetočina na nivou praga štetnosti u usevu belog luka, preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

 

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Region: Pančevo
Zaštita luka9.5.2019 13:29Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle 30% - 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledima useva registruje se  prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Indeks napada za larve iznos 12,3 (1,9 larvi po listu).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Nestabilno vreme sa padavinama i visokom relativnom vlagom vazduha stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjača luka (Peronospora destructor). Za zaštitu od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·         Antracol 70 WG (propineb) u količini 2,5 kg/ha ili

·         Dakoflo (hlorotalonil) u količini 2 – 2,5 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 19.4.2019 ‎(2)
Zaštita luka19.4.2019 13:06Tripsi (thrips spp); Lukova minirajuća muva (napomyza gymnostoma)

Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet Zmajevo, usev ozimog crnog luka (sorta Elinka), se nalazi u fazi razvoja vegetativnog dela biljke koji se koristi za berbu, listovi u osnovi se tanje i izdužuju (BBCH 41 ). 

Vizuelnim pregledom biljaka luka, registrovano je prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve po listu luka.

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju useve luka i ukoliko registruju prisustvo larvi tripsa na nivou praga štetnosti sprovedu tretman insekticidom na bazi aktivne materije cijantraniliprol (Exirel) u dozi 0,75 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledima biljaka registrovano je i prisustvo simptoma ishrane odraslih jedinki minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma).

Preporuka proizvođačima je da obiđu useve luka i ukoliko se registruju simptomi oštećenja od odraslih jedinki ove štetočine sprovedu hemijske mere zaštite. Navedeni insekticid za suzbijanje tripsa delovaće i na lukovu muvu.

 

trips luka

simptomi od ishrane minirajuće muve luka

Region: Vrbas
Zaštita luka19.4.2019 11:04Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Kruševac, usevi crnog luka se nalaze u fazi razvoja lista, od četiri do šest listova razvijeno (BBCH 14- 16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

Proizvođačima luka se preporučuje pregled useva i ukoliko je dostignut prag štetnosti primena hemijskih mera zaštite insekticidom:

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1kg/ha.

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 16.4.2019 ‎(1)
Zaštita luka16.4.2019 9:10Tripsi (thrips spp); Lukova minirajuća muva (napomyza gymnostoma)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi listovi u osnovi počinju da se utanjuju i izdužuju (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Indeks napada za larve iznosi 13,75 (1,5 larvi po listu).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi oštećenja od ishrane imaga minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma).

Pre polaganja jaja odrasle jedinke ove štetočine ishranjuju se na listovima luka ostavljajući karakteristične pege raspoređene u nizovima. Ženka polaže jaja u osnovi spoljašnjih listova, ispod epidermisa. Najveće štete nastaju od larvi koje se hrane parenhimom lista i spuštaju iz osnove lista u stablo i lukovice.

Preporuka proizvođačima je da obiđu useve luka i ukoliko se registruju navedeni simptomi oštećenja neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite. Navedeni insekticid za suzbijanje tripsa delovaće i na lukovu muvu.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 10.4.2019 ‎(1)
Zaštita crnog luka10.4.2019 14:13Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukino Selo, usevi crnog luka se nalaze u fazi razvoja lista, od 8 do 9 razvijenih listova (BBCH 18-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci), na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko je postignut prag štetnosti, sprovedu hemijske mere zaštite primenom insekticida Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

   larve na listu luka

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next