Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.7.2020 ‎(1)
Zaštita luka2.7.2020 8:58Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Pančevo,usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16- 18) do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Na pojedinim lokalitetima prisustvo larvi je registrovano na nivou praga štetnosti (1-2 larve tripsa po listu).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo larvi tripsa na nivou praga štetnosti primena nekog od insekticida vodeći računa o karenci:

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha (karenca 28 dana) ili Exirel (cijantraniliprol) 0,75 l/ha (karenca 14 dana).

U proteklom periodu su bili povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Kako se proizvodnja ove kulture odvija u uslovima navodnjavanja, preporuka je da se nastavi sa merama zaštite fungicidom:

Verita (fosetil-aluminijum+fenamidon) 2-2,5 kg/ha (karenca 14 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 29.6.2020 ‎(1)
Zaštita crnog luka29.6.2020 14:37Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi crnog luka (proizvodnja iz semena) se nalaze u fazi  od 9 i više listova razvijeno do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 19-43).

 

      fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka je uočeno prisustvo larvi i imaga tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti, 1-2 larve po listu luka. Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled na svojim parcelama i po dostizanju praga štetnosti sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Trenutni i najavljeni uslovi izuzetno pogoduju razvoju i razmnožavanju tripsa te nikako ne treba dozvoliti prenamnoženje ove štetočine.

      tripsi u luku

U predhodnom periodu su se u više navrata stekli uslovi za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). Kako se proizvodnja ove kulture odvija u uslovima navodnjavanja, preporuka je da se nastavi sa merama zaštite fungicidima.

U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja zaraze lukovica, preporuka proizvođačima je da izvrše fungicidni tretman preparatom:

 Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (a.m.hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2,5 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.6.2020 ‎(1)
Zaštita luka25.6.2020 13:16Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16- 18) do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha ili Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

U proteklom periodu, u više navrata, stekli su se povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Nakon obilnih padavina, sada je moguć ulazak u parcele i primena fungicida u cilju zaštite luka od ovog veoma značajnog oboljenja. Preporuka je primena fungicida Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2,5 l/ha.

U usevima luka koji su namenjeni za izvoz, zbog zabrane korišćenja preparata na bazi aktivne materije hlorotalonil u zemljama EU, preporučuje se primena fungicida Verita WG (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2.5 kg/ ha (maksimalno 3 tretmana u toku vegetacije).

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.6.2020 ‎(1)
Zaštita crnog luka15.6.2020 14:14Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu Zmajevo, vizuelnim pregledom useva prolećnog crnog luka,  koji se nalazi u fazi 6-8 formiranih listova (BBCH 16 - 18), registrovana su imaga i larve duvanovog tripsa, Thrips tabaci.

larve tripsa

Proizvođačima luka se preporučuje pregled useva luka i po postizanju praga štetnosti (1-2 larve po listu luka), primena insekticida Dicarzol 50 SP(a.m.formetanat-hidrohlorid), u dozi 1kg/ha.

Vremenski uslovi pogoduju razvoju prouzrokovača plamenjače luka, Peronospora destructor. U cilju zaštite useva crnog luka, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite:

Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (hlorotalonil+azoksistrobin)  u količini 2,5 l/ha.

Proizvođačima koji izvoze crni luk u zemlje EU (u kojima je zabranjena primena aktivne materije hlorotalonil), se preporučuje primena fungicida Verita (fosetil aluminijum+fenamidon,), u količini 2-2,5kg/ha.

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana u istoj vegetaciji.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.6.2020 ‎(1)
Zaštita luka12.6.2020 16:10Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Pančevo usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci). Na pojedinim lokalitetima prisustvo larvi je registrovano na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida:

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) -  1 kg/ha.

Uslovi u proizvodnji luka izuzetno pogoduju razvoju plamenjače luka (Peronospora destructor). U proteklom periodu, u usevima je registrovano prisustvo vode na listovima, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha tokom više sati i temperature oko 20°C što su sve optimalni uslovi za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Povrtarima se u cilju zaštite useva, preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida: Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (hlorotalonil+azoksistrobin)  2,5 l/ha.

Zbog zabrane korišćenja aktivne materije hlorotalonil u zemljama EU, proizvođači koji su orijentisani  ka izvozu, preporuka je da primene fungicid Verita (fosetil-aluminijum+fenamidon) 2-2,5 kg/ha.

Zbog ograničenja u primeni i aktivne materije fenamidon, treba strogo voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana u istoj vegetaciji.

 

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 9.6.2020 ‎(1)
Zaštita luka9.6.2020 7:52Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze od faze 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Na pojedinim lokalitetima prisustvo larvi je registrovano na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja prolećnih lukava, sa čestim i obilnim padavinama kao i povećanom relativnom vlagom vazduha, su izuzetno povoljni za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2,5 l/ha.

Zbog zabrane korišćenja aktivne materije hlorotalonil u zemljama EU, proizvođači koji su orijentisani ka izvozu, preporuka je primena fungicida Verita (fosetil-aluminijum+fenamidon) 2-2,5 kg/ha.

Zbog ograničenja u primeni i aktivne materije fenamidon, treba strogo voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana u istoj vegetaciji.

Preporuka je da se mere zaštite sprovedu čim vremenske prilike dozvole.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.6.2020 ‎(1)
Zaštita luka 4.6.2020 14:40Plamenjača luka (peronospora destructor); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin,  usevi prolećnog crnog luka (luk iz semena) se nalaze u fazi od 4-5 listova razvijeno (BBCH 14-15).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporuka je da se sprovedu mere zaštite primenom insekticida

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Takođe, padavine u predhodnom periodu stvorile su povoljne uslove za infekciju luka gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

 

U cilju zaštite luka od plamenjače preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Folio gold (a.m. hlorotalonil+metalaksil) 2-2,5 l/ha  

                               ili

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil+azoksistrobin) 2-2,5 l/ha.

   tripsi na luku

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(1)
Zaštita luka3.6.2020 11:17Plamenjača luka (peronospora destructor); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi luka (proizvodnja iz arpadžika), nalaze se u fenofazi šesti list (duži od 3 cm) jasno vidljiv (BBCH 16).

 

usev luka                            larve tripsa

Vizuelnim pregledom useva, ustanovljeno je prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti (1-2 larve tripsa po biljci).

Preporuka proizvođačima je ukoliko utvrde prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti, tretman useva insekticidom:

a.m. formetanat-hidrohlorid, preparat Dicarzol 50 SP u dozi 1 kg/ha.

U predhodnom periodu registrovani su povoljni uslovi za razvoj plamenjače luka (Perenospora destructor), a i u najavi su takođe povoljni uslovi, te je preporuka proizvođačima tretman fungicidom:

a.m. hlorotalonil + azoksistrobin, preparat Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus, 2,5 l/ha.

Zbog zabrane korišćenja aktivne materije hlorotalonil u zemljama EU, proizvođači koji su orijentisani ka izvozu, preporuka je da primene:

Verita (fosetil-aluminijum+fenamidon) 2-2,5 kg/ha.

Zbog ograničenja u primeni i aktivne materije fenamidon, treba strogo voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana u istoj vegetaciji.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 25.5.2020 ‎(1)
Zaštita luka 25.5.2020 10:57Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimog luka se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do  lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 19-43).

 

Vizuelnim pregledom useva,  registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera). Na pojedinim parcelama brojnost larvi je na nivou praga štetnosti.

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se utvrdi prisustvo larvi tripsa na nivou praga štetnosti  (1 do 2 larve tripsa po listu luka) primena hemijskih mera zaštite insekticidom:

Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

 

Takođe, padavine u predhodnom periodu stvorile su povoljne uslove za infekciju luka gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

 

U cilju zaštite luka od plamenjače preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Folio gold (a.m. hlorotalonil+metalaksil) 2-2,5 l/ha  ili

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil+azoksistrobin) 2-2,5 l/ha.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 22.5.2020 ‎(1)
Zaštita luka 22.5.2020 14:40Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi ozimog luka se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do  lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 19-43).

 

     fenofaza razvoja

Nestabilne vremenske prilike i  padavine uz visoku relativnu vlažnost vazduha u predhodnom periodu, stvorili su  povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite useva od navedenog patogena i sprečavanja zaraza lukovica,  primene neki od registrovanih fungicida:

Folio gold (a.m. hlorotalonil+metalaksil) u količini 2-2,5 l/ha (karenca 14 dana)

                                              ili

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2-2,5 l/ha (karenca 14 dana).

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next