Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.4.2017 ‎(1)
Zaštita luka 12.4.2017 10:20Lukova minirajuća muva (napomyza gymnostoma)

Vizuelnim pregledom parcela crnog luka na punktu Kupusina ( proizvodnja  iz arpadžika, prolećni rokovi sadnje, fenofaza razvoja 2-4 lista razvijeno-po BBCH 12-14) registrovali smo prisustvo simptoma oštećenja od lukove minirajuće muve  Napomyza gimnostoma  .

Imago ove muve pre polaganja jaja, legalicom probija lisno tkivo, hrani se sokom napdnutih biljaka te tako prave simptome u vidu karakteristično raspoređenih belih pega. Nakon ishrane polaže jaja u osnove spoljnih listova ispod epidermisa.

Larve prave najveće  jer se hrane biljnim tkivom u stablu spuštajući se u lukovicu.

Preporučuje se proizvođačima pregled parcela u cilju utvrđivanja prisustva pega minirajuće muve luka. Ukoliko se utvrdi prsustvo belih karakterističnih pega potrebno je uraditi tretman insekticidom Volley 20 SP (a.m.acetamiprid) u dozi  0,2 - 0,25 kg/ha.

velika slika

simptom oštećenja

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 11.4.2017 ‎(1)
Zastita luka11.4.2017 16:07Trips (thrips tabaci)

Pregledom  lukova iz jesenje sadnje ( izvodnice ; faza 6-8 listova ) na lokalitetu Čoka, larve tripsa (Thrips tabaci) su registrovane u indeksu napada od 10,8 % ( prosečna brojnost po listu je 2,4 tripsa ) i očekuje se povećavanje brojnosti ( piljenje u toku ).  

Luk iz arpadžika je u fazi od 3-4 lista.

 

larve

U suzbijanju tripseva zadovoljavajući rezultati se postižu samo u početnim fazama napada.

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju useve i razgrtanjem listova luka pregledaju da li su  larve prisutne.

 

Ukoliko se uoči 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se suzbijanje sa nekim od sledećih preparata:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 14.7.2016 ‎(1)
Zaštita luka14.7.2016 16:29Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Despotovo usevi prolećnog luka nalaze se u fazi lukovice narasle 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom luka registrovano je prisustvo tripsa (Thrips tabaci). Indeks napada larvi iznosi 19,02 (4,87 larvi po listu). Preporučuje se pregled useva luka na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje više od 1 do 2 larve po listu luka izvršiti hemijske mere zaštite insekticidom Laser 240 SC (spinosad) 0,7 l/ha.

Na listovima luka registruju se simptomi plamenjače luka (Peronospora destructor). Nestabilo vreme sa padavinama i temperature ispod 26 °C pogoduju razvoju i daljem širenju ovog patogena. Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Folio Gold 537,5 SC(metalaksil + hlorotalonil)  2-2,5 l/ha

Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

Ortiva opti 480 SC (hlorotalonil + azoskistrobin) 2-2,5 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.6.2016 ‎(1)
Proizvodnja  prolećnog crnog luka24.6.2016 1:38Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Vizuelnim pregledom prolećnog crnog luka registrovano je sledeće:

Lokalitet Lukićevo:  prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci). Broj larvi po listu  0,14. Tretman insekticidom se ne preporučuje.

Lokalitet Mihajlovo: prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci) .Broj larvi po listu  1,24. Zbog ostvarenog kritičnog broja (1 do 2 tripsa po listu luka) na ovom lokalitetu obaviti insekticidni tretman jednim od navedenih insekticida uz dodatak okvašivača:Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha ili Laser 240 SC (spinosad) 0,7 l/ha.

Zbog najavljenih padavina početkom sledeće sedmice koje će uticati veoma povoljno na razvoj plamenjače luka (Peronospora destructor) potrebno je obaviti preventivni tretman. Prilikom pregleda luka nisu uočeni simptomi pa se preporučuje primena sledećih fungicida:

Antracol 70 WG (propineb) 2,5 kg/ha

Bravo 720 SC (hlorotalonil) 1,5 – 2 l/ha

 

Slika 1:faza luka(lok. Lukićevo)

velika slika

Slika 2:larve tripsa na luku (lok.Mihajlovo)

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka23.6.2016 21:31Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Despotovo usevi prolećnog luka nalaze se u fazi listovi počinju da se utanjuju i izdužuju (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom listova luka registrovano je prisustvo simptoma plamenjače luka (Peronospora destructor) na lukovima iz prolećne setve.

Preporučuje se proizvođačima obilazak parcela radi utvrđivanja prisustva plamenjače. Ukoliko su prisutni simptomi primeniti hemijske mere zaštite nekim od sledećih fungicida:

Folio Gold 537,5 SC(metalaksil + hlorotalonil)  2-2,5 l/ha

Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

Ortiva opti 480 SC (hlorotalonil + azoskistrobin) 2-2,5 kg/ha

Pregledom useva luka registruje se i prisustvo tripsa (Thrips tabaci).  Ukoliko do sada nisu izvršene mere zaštite, preporučuje se pregled luka na prisustvo tripsa i ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu izvršiti hemijske mere zaštite sa nekim od insekticida:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser 240 SC (spinosad) 0,7 l/ha

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka18.6.2016 18:17Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi luka iz prolećne setve nalaze se u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze listovi u osnovi počinju da se utanjuju i izdužuju (BBCH 17-41).

Vizuelnim pregledima listova prolećnog luka nije registrovano prisustvo simptoma plamenjače luka (Peronospora destructor). Na poljima se još uvek nalaze pojedini zimski lukovi koji su pred vađenjem i na kojima je u proteklom periodu registrovano prisustvo simptoma plamenjače.  S obzirom da se u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa čestim padavinama koje će pogodovati razvoju plamenjače a prisutan je i inokulum patogena, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite sa nekim od preventivnih fungicida:

Antracol 70 WG (propineb) 2,5 kg/ha

Bravo 720 SC (hlorotalonil) 1,5 – 2 l/ha
 
U usevima gde su sprovedene hemijske mere zaštite po preporuci od 8.6. prisustvo tripsa (Thrips tabaci) je ispod praga štetnosti. Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite, izvršiti pregled luka i ukoliko se registruje 1 do 2 larve tripsa po listu, primeniti registrovane insekticide.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka15.6.2016 23:44Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom useva prolećnog luka na punktu Kupusina (fenofaza razvoja po BBCH skali 43-45- lukovice 30-50% krajnje veličine) registrovali smo prisustvo :

-imaga tripsa (Thrips spp) u indexu napada 4,5

-larvi tripsa u indexu napada 42,5 (na 60 % biljaka, br larava po listu se kretao 2-7)

U odnosu na prethodni pregled registruje se povećanje brojnosti larava   pa se poljoprivrednim proizvođačima  preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva tripsa kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi 1 do 2 larve /listu potrebno je uraditi tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha  ili Laser 240SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

 

fenofaza razvoja

larve tripsa

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 8.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka8.6.2016 17:25Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi luka iz prolećne setve nalaze se u fazi od 5 do 8 listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledima useva luka registrovano je prisustvo tripsa (Thrips tabaci). Indeks napada larvi iznosi 12,27 (1,5 larvi po listu). Postignut je prag za tretman protiv ove štetočine koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka. Preporučuje se primena insekticida Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.
 
 

Pregledom lukova iz prolećne setve nije registrovano prisustvo simptoma plamenjače luka (Peronospora destructor). S obzirom da se beleže povoljni uslovi za ostvarenje infekcija preporučuje se primena nekog od preventivnih fungicida:

Antracol 70 WG (propineb) 2,5 kg/ha

Odeon (hlorotalonil) 1,2-1,5 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 1.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka od tripsa1.6.2016 11:17Tripsi (thrips spp)

Pregledom useva luka na terenu RC Sremska Mitrovica, ustanovljeno je da se luk nalazi u fenofazi BBCH skale 43-lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika.

Na listovima luka uočeno je prisustvo Trips sp. Sa indeksom prisustva larvi od 17,5

Preporučuje se proizvođačima primena insekticida koji su registrovani u usevu luka:

a.m.malation -preparat Etiol tečni u količini 1,5-2,5 l/ha(karenca 14 dana)

a.m. formetanat-hidrohlorid -preparat Dicarzol 50 SP u količini od 1 kg/ha(karenca 28 dana)

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 27.5.2016 ‎(1)
Zištita crnog luka27.5.2016 18:36Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Poljna, vizuelnim pregledom useva zimskog luka, utvrdili smo da se luk  nalazi u fazi lukovice dostigle 30 do 50 % krajnje veličine.

Pregledom smo registrovali prisusvo tripsa (Thrips tabaci) u velikoj brojnosti. Indeks napada iznosi 7,5.      

Proizvođačima se  preporučuje da  pregledaju  biljke na prisustvo ove štetočine i ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijski tretman preparatom:

- Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha - (karenca 28 dana za crni luk).

 

velika slika

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 24.5.2016 ‎(1)
Tretman  u crnom luku24.5.2016 0:54Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom proizvodnje crnog luka (lok.Mihajlovo,sorta Holandski žuti,proizvodnja iz arpadžika, posađen 20.11.2016., fenološka faza po BBCH skali 43- 45 lukovice 30-50% veličine) prisustvo larvi tripsa(Thrips tabaci)  se značajno povećava, index napada 8 (na 64% biljaka registrovano prisustvo tripsa;brojnost larvi po listu se kreće od 1,75 do 2,25).Preporuka proizvođačima crnog luka je da pregledaju useve,ako se uoči brojnost od 1 do 2 larve po listu . potrebno je preduzeti tretman.

Insekticid koji se može primeniti:

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha (karenca u luku 28 dana)

Slika 1:faza luka

velika slika

Slika 2:larve tripsa na listu

velika slika

 
 
 
 
 
 
 
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.5.2016 ‎(2)
Rđa u belom luku20.5.2016 21:08Rđa luka (Puccinia porri)

Kontinuiranim praćenjem proizvodnje belog luka na lokaciji (lokalitet Mihajlovo,proizvodnja iz lukovica,sadnja 22-23.11) uočeno sledeće zdravstveno stanje:

Datum pregleda

Faza useva

Procenat biljaka sa simptomima rđe Puccinia porri

23.04.

BBCH 16

6%

20.05.

BBCH 18

22%

 

Broj biljka sa prisutnim uredosorusima rđe se povećava .Proizvođačima belog luka se preporučuje fungicidni tretman ali je potrebno obiđi parcele i konstatovati prisustvo simptoma rđe.

Fungicid Ortiva opti 480 SC ( hlorotalonil +azoksistrobin) 2 - 2,5 l/ha, koji je registrovan za primenu u luku, može se preporučiti za ovog prouzrokovača obolenja.

RC Zrenjanin nastavlja da prati dalje zdravstveno stanje belog luka

Slika1:Simptomi rđe na belom luku (pojedinačni uredosorusi)

velika slika

Slika 2:grupa uredosorusa na listu

velika slika

Slika 3:uredospore
Region: Zrenjanin
Zaštita luka20.5.2016 14:51Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Futog usevi ozimog luka nalaze se u fazi lukovice narasle od 30 do 50 % krajnje veličine (BBCH 43-45).

Pregledom useva luka registrovano je 4,04 larvi tripsa (Thrips tabaci) po listu. Preporučuje se pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje više od 1 do 2 larve po listu neophodno je izvršiti hemijske mere zaštite sa insekticidom  Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.5.2016 ‎(1)
Zaštita luka 17.5.2016 9:16Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Sombor (punktovi Kupusian i Toplana) , zimski lukovi se nalaze u fenofazi lukovice dostigle 30 krajnje veličine (po BBCH skali  43).

Vizuelnim pregledom useva registrovali smo prisustvo imaga tripsa Thrips spp u indexu napada 5 kao i larvi u indexu napada 6,25.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva kao i brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi 1 do 2 larve /listu potrebno je uraditi tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

larva tripsa

imago tripsa

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 15.5.2016 ‎(1)
Zaštita luka 15.5.2016 21:51Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, punkt Pančevo, vizuelnim pregledom useva zimskog luka, utvrdili smo da se luk nalazi u fenofazi lukovice dostigle 30 krajnje veličine (BBCH 43).

Slika: Fenofaza luka i prisustvo tripsa na listovima

 Pregledom smo registrovali prisusvo tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 8,25%. Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo ove štetočine i ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijski mere zaštite preparatom: Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 12.5.2016 ‎(2)
Zaštita luka12.5.2016 17:26Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Kruševac,lokalitet Poljna,vizuelnim pregledom useva zimskog luka,utvrdili smo da se luk  nalazi u fazi lukovice dostigle 30 do 50 % krajnje veličine.

 Pregledom smo registrovali prisusvo tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 4,25. Proizvođačima se  preporučuje da  pregledaju  biljke na prisustvo ove štetočine i ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijski tretman preparatom:

- Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

 

velika slika

Region: Kruševac
Zaštita luka12.5.2016 16:25Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na terenu RC Novi Sad usevi zimskog luka se nalaze u fazi lukovice dostigle 30 do 50 % krajnje veličine.

Faza luka

Vizuelnim pregledima luka registrovani su simptomi plamenjače luka (Peronospora destructor). Ovi simptomi su posledica primarne infekcija koje je ostvarena krajem aprila.

 

Simptom plamenjače               Konidiofore i konidije P.destructor

Kako se nastavljaju povoljni uslovi za razvoj ovog patogena neophodno je sprečiti dalje širenje i razvoj primenom sledećih fungicida:

Folio Gold 537,5 SC (metalaksil + hlorotalonil) 2,5 l/ha

Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2,5 kg/ha

U usevima luka registrovano je i prisustvo  tripsa (Thrips tabaci). Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo ove štetočine i ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.4.2016 ‎(1)
Zaštita luka15.4.2016 16:19Trips (thrips tabaci); Lukova minirajuća muva (napomyza gymnostoma)

Na lokalitetu Despotovo usevi ozimog luka nalaze se u fazi od 5 do 7 listova (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom lukova  registrovano je prisustvo simptoma oštećenja ishrane imaga minirajuće muve luka (Napomyza gimnostoma).  Pre polaganja jaja imago legalicom probija lisno tkivo i hrani se sokom iz povređenog tkiva, praveći u nizu karakteristične raspoređene bele pege. Nakon ishrane polaže jaja u osnove spoljnih listova ispod epidermisa. Najveće štete prave larve koje se hrane biljnim tkivom u stablu spuštajući se u lukovicu.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva luka i ukoliko se registruju karakteristične bele pege kao na slici treba izvršiti hemijski tretman insekticidom aktivne materije acetamiprid (Volley 20 SP) 0,2 – 0,25 kg/ha.

Takođe, registrovano je i prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci), ali ispod praga štetnosti.  S obzirom da se svake nedelje povećava prisustvo larvi, poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se obilazak useva radi utvrđivanja prisustva larvi. Prag štetnost iznosi 1 do 2 larve po listu luka.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem useva luka.

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 14.4.2016 ‎(1)
Zaštita luka od tripseva14.4.2016 14:03Trips (thrips tabaci)

Pregledom  lukova na lokalitetu  Čoka brojnost larvi tripseva (Thrips tabaci) na listovima se povećao u odnosu na prethodni pregled. Larve su registrovane u indeksu napada od 12,3%, i očekuje se povećavanje brojnosti ( piljenje u toku ).  

Luk iz arpadžika je u fazi od 4-7 listova.

 

U suzbijanju tripseva zadovoljavajući rezultati se postižu samo u početnim fazama napada.

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju useve i razgrtanjem listova luka pregledaju da li su  larve prisutne.

 

larve

 

Ukoliko se uoči 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se suzbijanje sa nekim od sledećih preparata:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 9.4.2016 ‎(1)
Tripsi u luku9.4.2016 2:36Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Vizelnim pregledom luka (proizvodnja iz arpadžika) koji je u fazi 5 do 6 listova (BBCH 15-16)uočeno prisustvo larvi tripsa Thrips tabaci na 12 % biljka.Dominantno prisutni niži larveni stadijumi, sa indeksom napada 3.Za sada se ne preporučuje  insekticidni tretman.

RD Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku i brojnost tripsa na luku

Slika 1:tripsi u luku

 

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.10.2015 ‎(1)
Beli  luk -pojava nematoda i bolesti na sadnom materijalu9.10.2015 16:24Fuzariozno uvenuće luka (fusarium oxysporum f. sp. cepae)

Tokom vizuelnog pregleda glavica belog luka sa lokaliteta Mihajlovo uočene su  sklerocije parazita  Sclerotium cepivorum prouzrokovača bele truleži luka. Na glavicama luka nisu ispoljeni simptomi, ali nakon uklanjanja ovojnih listića čenova uočili smo beličastu prevlaku sa prisutnim sklerocijama.

Pregledom uzoraka pod mikroskopom uočeno je prisustvo nematoda u vidljivim šupljinama na površini čenova u unutrašnjosti glavice. Šupljine su locirane u osnovi i na vrhovima glavica odakle kreće da se širi nekroza koja negde zahvata i čitave čenove.

U unutrašnjosti nekrotičnog tkiva uočili smo prisustvo bele micelijske prevlake gljive Fusarium spp .

Preporuka proizvođačima je da obavezno za jesenju sadnju upotrebe zdrave, neoštećene čenove belog luka.

Slika 1: izgled zaraženog čena belog luka

velika slika

Slika2,3: izgled nematoda pod mikroskopom

velika slika

velika slika

Slika 4: konidije Fusarium

velika slika

Slika 5:sclerocije Sclerotium spp

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.7.2015 ‎(1)
Zaštita luka10.7.2015 15:33Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi prolećnog luka iz semena nalaze se u fazi 8 do 12 listova, glavice dostigle 30% od krajnje veličine.

Vizuelnim pregledima useva luka registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma tripsa (Thrips tabaci). Prisutna su jaja, larve i odrasle jedinke. Nakon vađenja ozimih lukova, došlo je do masovnog naseljavanja i namnožavanja tripsa na usevima prolećnog luka, te je u proteklih mesec dana registrovana izuzetno velika brojnost ove štetočine. Takođe, vremenski uslovi u proteklom periodu, suvo i toplo vreme, doprineli su masovnom razmnožavanju tripsa.

Trenutno se nalazimo na prelazu generacija, dominanatan stadijum su jaja, te se u narednih nekoliko dana prognozira masovno piljenje larvi, kada je i neophodno  primeniti hemijske mere zaštite:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

 

 

larve tripsa na luku                larve tripsa

                                          

                                                         Jaja i larve tripsa

Na pojedinim parcelama uočeno je prisustvo simptoma plamenjače luka (Peronospora destructor). S obzirom da se lukovi gaje u sistemu za navodnjavanje, gde prisustvo vlage stvara povoljne uslove za razvoj ovog patogena,  preporučuje se zaštita od plamenjače nekim od sledećih fungicida:

Curzate R WG (Cu-oksihlorid+cimoksanil) 2,5-3 kg/ha

Folio Gold 537,5 SC (metalaksil+hlorotalonil) 2-2,5 l/ha

Bravo 720-SC (hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.7.2015 ‎(1)
Tripsi u crnom luku-tretman4.7.2015 1:56Tripsi (thrips spp)
Vizuelnim pregledom useva crnog luka, lokalitet Mihajlovo (proizvodnje iz semena, datum setve:03.04. sorte Bratko i Elenka) uočili smo značajno povećanje prisustva larvi tripsa gde je postignut epidemiski prag više od 1 larve po listu luka.Takođe prvi put uočavamo prisustvo imaga tripsa u niskom intenzitetu.Kontinuitet u praćenju crnog luka
 
Datum pregleda
BBCH skala razvoja
(%) biljaka sa larvama tripsa
broj larvi po listu luka
04.06.
14-četiri razvijena lista
25
1,2
11.06.
15-pet razvijenih listova
15
0,5
25.06.
18-osam razvijenih listova
35
0,8
03.07.
19 devet i više razvijenih listova
64
1,5
 
Ova štetočina ima veći broj generacija godišnje i po postizanju epidemijskog praga treba reagovati primenom nekih od insekticida
  • Dicarzol 50SP (a.m. formetanat-hidrohlorid 1 kg/ha
  • Laser 240SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Slika 1 faza crnog luka

velika slika

Slika 2 tripsi na listu luka

velika slika

  
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.6.2015 ‎(1)
Tripsi na luku  16.6.2015 0:12Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom jesenjeg crnog luka (sorta Holandski žuti), fenofaza razvoja lukovice narasle 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 45) registrovano je prisustvo larvi tripsa, u indeksu napada 10,5%. Zadovoljavajući rezultati u suzbijanju ove štetočine postižu se  samo u početnim fazama napada, tako da je neophodno preduzeti hemijske mere zaštite što pre.

Slika: Larve tripsa na listu

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva, tako što će razgrtanjem listova luka registrovati prisustvo tripsa golim okom. Ukolko se uoči prisustvo ove štetočine preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:

 

·         Dicarzol 50 SP (a. m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

·         Laser 240 SC (a. m. spinosad) 0,4 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.6.2015 ‎(1)
Zaštita luka11.6.2015 15:02Plamenjača luka (peronospora destructor); Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na lokalitetu Despotovo, usevi jesenjeg luka su u procesu vađenja, a usevi prolećnog luka iz semena nalaze se u fazi 6 do 7 razvijenuh listova.

Vizuelnim pregledom prolećnih lukova  registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (Peronospora destructor),  što je  laboratorijski i potvrđeno.

 

Simptom na listu                 Konidiofore sa konidijama

Registrovani fungicidi za suzbijanje plamenjače u usevu luka su:

Folio Gold 537,5 SC (metalaksil + hlorotalonil) 2-2,5 l/ha

Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

Ortiva Opti 480 SC (hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha

Takođe, registrovano je i prisustvo tripsa (Thrips tabaci), te se proizvođačima preporučuje pregled luka na prisustvo ove štetočine.  Ukoliko se uoči prisustvo tripsa mogu se primenuti neki od sledećih insekticida:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha
Region: Novi Sad
(More Items...)