Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.5.2018 ‎(1)
Tretman u kukuruzu3.5.2018 15:52Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na terenu RC Zrenjanin, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi od nicanja do razvijena tri lista (BBCH 09 – 13).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis), kao i simptomi oštećenja na biljkama kukuruza. Rast temperature u narednom periodu uticaće na intenzivniju ishranu pipe, a osetljiva faza je do četiri lista.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko je oštećeno 20 % lisne mase ili se registruje prisustvo 3 – 4 imaga/ m2 tretman obave nekim od insekticida na bazi aktivne materije hlorpirifos; hlorpirifos + cipermetrin.

  

       kukuruzna pipa             štete od kukuruzne pipe

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 30.8.2017 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca30.8.2017 15:32Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad na svetlosnim lovnim lampama u proteklih nekoliko dana beleže se povećani ulovi imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Vizuelnim pregledom postrnog kukuruza šećerca, fenofaza početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile (BBCH 63), registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca na 14% biljaka. U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima postrnog kukuruza šećerca se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (5% biljaka sa jajnim leglima kukuruznog plamenca) primena hemijskih mera zaštite.

S obzirom da se prilikom pregleda registruje prisustvo imaga parazitne osice Trichogramma sp. kao i parazitiranih jajnih legala, prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na korisne organizme, kao što je Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha. Karenca za navedeni preparat iznosi 14 dana.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 22.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica - postrni kukuruz22.8.2017 14:47Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrnog useva merkantilnog kukuruza (hibrid Izabeta) registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 100% pregledanih biljaka.

Sveže položena jaja registrovana su na svili, klipu i stabljici kukuruza. Kukuruz se nalazi u fenofazi po BBCH skali 71 (početak formiranja zrna).

Od 30.7. beleže se kontinuirano visoki ulovi imaga pamukove sovice u svetlosnim lovnim lampama. U ovom periodu godine, ova štetočina se redovno javlja na postrnim usevima i hrani se generativnim organima.

Preporučuje se pregled postrnih useva kukuruza na prisustvo jaja pamukove sovice. Hemijske mere zaštite sprovode se na početku piljenja larvi nekim od registrovanih insekticida:

Coragen  20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,15l/ha ili Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambdacihalotrin) 0,25l/ha.

 

sveže položeno jaje pamukove sovice na klipu kukuruza

sveže položena jaja pamukove sovice na svili kukuruza

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(1)
Tretman u paprikama i kukuruzu šećercu14.8.2017 16:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Lukićevo

Kukuruz šećerac

16

Lukino selo

Paprika

12

Mihajlovo

Paprika

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U prethodnom periodu na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama beleži se visoka brojnost navedene štetočine, a u narednim danima očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima da tretman obave preparatom:

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0, 25 l /ha

Voditi računa o karenci preparata.

kukuruz

   

jaje na stablu                          jaje na svili

paprika

  

jaje na licu lista                    jaje na plodu

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike i kukuruza11.8.2017 12:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Novi Sad na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se povećani ulovi imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Pamukova sovica je polifagna štetočina. Pored paprike napada i kukuruz, boraniju, paradajz i druge kulture. Najviše su ugroženi postrni usevi koji imaju mlado i sveže tkivo.

Vizuelnim pregledima useva paprike, koja se nalazi u fazi razvoja ploda i kukuruza šećerca, koji se nalazi u fazi od 9 i više listova pa do faze klipovi zreli za berbu, registrovano je prisustvo jaja ove štetočine.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

Sorta/Hibrid

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Despotovo

Paprika

Slonovo uvo

16

 

Kukuruz šećerac

Enerprajz

8-25

Gospođinci

Paprika

Slonovo uvo

15

 

U toku je početak piljenja larvi pamukove sovice.

Preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja na bazi aktivnih materija hlorantraniliprol + lamdba-cihalotrin (Ampligo 150 ZC) 0,25 l/ha.

U kukuruzu šećercu koji će se brati za 7 dana ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.8.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac4.8.2017 14:51Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, registruje se povećanje broja biljaka sa novo položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis na nekim hibridima kukuruza ( Enterprice, B.D.Polje – 6% biljaka sa jajnim leglima, DKC 5001, Kula – 9% biljaka sa jajnim leglima).

Zbog ekstremno visokih temperatura, koje prelaze i 40°C, nalazimo i avitalna jajna legla(na 2% pregledanih biljaka).

Trenutno je na našem lokalitetu pik polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Ako se vizuelnim pregledom utvrdi da je došlo do polaganja jaja na 5% biljaka potrebno je uraditi  tretman(vodeći računa o preporuci proizvođača i maksimalnom broju tretiranja) sa nekim od registrovanih insekticida  :

 

 Corrida 48 EC(a.m.diflubenzuron), 0,2l/ha ili

 Avaunt 15 EC(a.m.indoksakarb), 0,25l/ha ili

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15-0,2l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) 0,2-0,25l/ha

 

 

sveže jajno leglo kukuruznog plamenca

avitalno jajno leglo kukuruznog plamenca

 

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 2.8.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac na terenu RC Sremska Mitrovica2.8.2017 10:00Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Kukuruz se na terenu Srema nalazi u fenofazi BBCH 83 hibridi ranijih grupa zrenja,BBCH 79 hibridi srednje kasnih i kasnih grupa zrenja.
Praćenjem aktivnosti Ostrinia nubilalis ustanovljeno da je procetat položenih jaja (očitavanjem 31.07.) kod merkantilnih useva 9,5 %, dok je na
0,25% registrovana crna glave-početak piljenja.
 
sveže položeno jajno leglo
 
jajno leglo u razvoju
 
Preporučuje se proizvođačima obilazak parcela sa kukuruzom i ukoliko je postignut prag izvršiti tretman isekticidom ovicidno larvicidnog mehanizma delovanja:
a.m. hlorantraniliprol Coragen 20 SC u količini 0,2l/ha
ili preparat a.m.hlorantraniliprol + lambda cihalotrin preparat Ampligo u količini 0,25 l/ha
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.7.2017 ‎(2)
Kukuruz šećerac- tretman (kukuruzni plamenac, pamukova sovica)31.7.2017 16:39Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca hibrid: Enterprice, datum setve: 31.05.,lokalitet Lukićevo, koji se nalazi u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile – gornji i donji delovi metlice u cvetanju: svila potpuno razvijena  (BBCH 63-65) registrovan visok procenat položenih jajnih legala II generacije kukuruza plamenca (Ostrinia nubilalis).

   

Položena jajna legla kukuruznog plamenca na 9% biljaka

Parazitirana jajna legla na 5% biljaka

Ispiljena jajna legla na 2% biljaka

   

sveže jajno leglo        crne glave          parazitirano j.leglo

Tokom pregleda registrovana položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 4% biljaka.

S obzirom da je od predhodnog tretmana prošlo 10 dana , a da je brojnost imaga kukuruznog plamenca na svetlosnim lovnim lampama visoka, kao i brojnost pamukove sovice na feromonskim klopkama  i visok procenat položenih jaja, treba nastaviti sa kontinuiranom zaštitiom da ne bi došlo do ubušivanja larvi u metlice i tek zametnute klipove.

 Insekticidni tretman obaviti nekim od sledećih preparata:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0, 1 – 0, 15 l / ha

Napomena: preporuka proizvođačima postrnih  šećeraca iz kasnijih rokova setve čiji usevi ulaze u generativnu fazu je da pregledaju svoje useve i po postizanju praga (5% pregledanih biljaka sa jajnim leglima) obave insekticidni tretman.

Region: Zrenjanin
Ostrinia nubilalis(kukuruzni plamenac) u merkantilnom kukuruzu31.7.2017 14:44Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
RC Bačka Topola vrši redovan pregled useva merkantilnog kukuruza na prisustvo jajnih legala  druge generacije Ostrinie nubilalis:
Pratili smo četiri hibrida na našem terenu i iz prikazane tablice se vidi da je postignut prag kod jednog hibrida ( 10% za merkantilni usev):
 

Hibrid/lokalitet

 

% biljaka sa položenim jajnim leglima (po danima )

Faza razvoja 31.07.

BBCH 73

 

19.07.

21.07.

24.07.

27.07.

31.07.

Ukupno:

AS 334, Gornja Rogatica

0

0

0,33

0,66

3

3,99

 

5,98

 

10,32

 

2,66

AS 507, Gornja Rogatica

0,66

0,33

0,33

0,66

4

AS 603, Gornja Rogatica

1

0,33

0,33

0,66

8

AS 72,   Gornja Rogatica

0

0

0,33

0,33

2

 
  Pređen prag od 10 % kod jednog hibrida!
 
 
Jajno leglo Ostrinie nubilalis
u merkantilnom kukuruzu
 
Sveže jajno leglo
 
 
Preporuka za proizvođače:
Pregladati svoje useve i  konstatovati prisustvo jajnih legala i  u zavisnosti od procenta biljaka sa položenim jajnim leglima sprovesti hemijske mere zaštite:
S obzorom na razvučeno polaganje jaja  i piljenje larvi, odabrati neki od sledećih preparata koji deluju i na jaja i na ispilele gusenice:
-Coragen 20 SC 0,2 l/ha (hlorantraniliprol) koji deluje na jaja  ili
 
-Ampligo (hlorantraniliprol +lambda-cihalotrin)0,25 l/ha koji deluje i na jaja i na larve;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) u semenskom kukuruzu27.7.2017 15:24Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
RC Bačka Topola vrši redovan pregled useva semenskog kukuruza , redovnim očitavanjem i brojanjem položenih jajnih legala druge generacije konstatovano je da je pređen prag koji iznosi za semenski kukuruz 5%;
 
 

Hibrid/lokalitet

Semenski kukuruz

% biljaka sa položenim jajnim leglima (po danima )

Faza razvoja 27.07.

Kolumbaris

17.07.

19.07.

21.07.

24.07.

27.07.

BBCH 67

 (u navodnjavanju na Zobnatici)

0,33

0,33

0

3

2,66

Ukupan %

6,32

 
Pređen prag štetnosti za semenski kukuruz koji iznosi 5%!
 
Jajno leglo ostrinie
Jajno leglo Ostrinie nubilalis
 
 
 
Preporuka za proizvođače:
Uraditi hemijski tretman sa preparatom Coragen 20 SC 0,2  l/ha (hlorantraniliprol )ili Ampligo (hlorantraniliprol +lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha, koji deluju na jaja I larve. 
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem položenih jajnih legala u merkantilnom kukuruzu i proizvođači će biti obavešteni kada bude dostignut prag( od 10% u merkantilnom).
 
Region: Bačka Topola
1 - 10 Next