Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.8.2017 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca30.8.2017 15:32Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad na svetlosnim lovnim lampama u proteklih nekoliko dana beleže se povećani ulovi imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Vizuelnim pregledom postrnog kukuruza šećerca, fenofaza početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile (BBCH 63), registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca na 14% biljaka. U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima postrnog kukuruza šećerca se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (5% biljaka sa jajnim leglima kukuruznog plamenca) primena hemijskih mera zaštite.

S obzirom da se prilikom pregleda registruje prisustvo imaga parazitne osice Trichogramma sp. kao i parazitiranih jajnih legala, prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na korisne organizme, kao što je Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha. Karenca za navedeni preparat iznosi 14 dana.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 22.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica - postrni kukuruz22.8.2017 14:47Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrnog useva merkantilnog kukuruza (hibrid Izabeta) registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 100% pregledanih biljaka.

Sveže položena jaja registrovana su na svili, klipu i stabljici kukuruza. Kukuruz se nalazi u fenofazi po BBCH skali 71 (početak formiranja zrna).

Od 30.7. beleže se kontinuirano visoki ulovi imaga pamukove sovice u svetlosnim lovnim lampama. U ovom periodu godine, ova štetočina se redovno javlja na postrnim usevima i hrani se generativnim organima.

Preporučuje se pregled postrnih useva kukuruza na prisustvo jaja pamukove sovice. Hemijske mere zaštite sprovode se na početku piljenja larvi nekim od registrovanih insekticida:

Coragen  20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,15l/ha ili Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambdacihalotrin) 0,25l/ha.

 

sveže položeno jaje pamukove sovice na klipu kukuruza

sveže položena jaja pamukove sovice na svili kukuruza

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(1)
Tretman u paprikama i kukuruzu šećercu14.8.2017 16:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Lukićevo

Kukuruz šećerac

16

Lukino selo

Paprika

12

Mihajlovo

Paprika

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U prethodnom periodu na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama beleži se visoka brojnost navedene štetočine, a u narednim danima očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima da tretman obave preparatom:

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0, 25 l /ha

Voditi računa o karenci preparata.

kukuruz

   

jaje na stablu                          jaje na svili

paprika

  

jaje na licu lista                    jaje na plodu

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike i kukuruza11.8.2017 12:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Novi Sad na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se povećani ulovi imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Pamukova sovica je polifagna štetočina. Pored paprike napada i kukuruz, boraniju, paradajz i druge kulture. Najviše su ugroženi postrni usevi koji imaju mlado i sveže tkivo.

Vizuelnim pregledima useva paprike, koja se nalazi u fazi razvoja ploda i kukuruza šećerca, koji se nalazi u fazi od 9 i više listova pa do faze klipovi zreli za berbu, registrovano je prisustvo jaja ove štetočine.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

Sorta/Hibrid

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Despotovo

Paprika

Slonovo uvo

16

 

Kukuruz šećerac

Enerprajz

8-25

Gospođinci

Paprika

Slonovo uvo

15

 

U toku je početak piljenja larvi pamukove sovice.

Preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja na bazi aktivnih materija hlorantraniliprol + lamdba-cihalotrin (Ampligo 150 ZC) 0,25 l/ha.

U kukuruzu šećercu koji će se brati za 7 dana ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.8.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac4.8.2017 14:51Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, registruje se povećanje broja biljaka sa novo položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis na nekim hibridima kukuruza ( Enterprice, B.D.Polje – 6% biljaka sa jajnim leglima, DKC 5001, Kula – 9% biljaka sa jajnim leglima).

Zbog ekstremno visokih temperatura, koje prelaze i 40°C, nalazimo i avitalna jajna legla(na 2% pregledanih biljaka).

Trenutno je na našem lokalitetu pik polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Ako se vizuelnim pregledom utvrdi da je došlo do polaganja jaja na 5% biljaka potrebno je uraditi  tretman(vodeći računa o preporuci proizvođača i maksimalnom broju tretiranja) sa nekim od registrovanih insekticida  :

 

 Corrida 48 EC(a.m.diflubenzuron), 0,2l/ha ili

 Avaunt 15 EC(a.m.indoksakarb), 0,25l/ha ili

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15-0,2l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) 0,2-0,25l/ha

 

 

sveže jajno leglo kukuruznog plamenca

avitalno jajno leglo kukuruznog plamenca

 

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 2.8.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac na terenu RC Sremska Mitrovica2.8.2017 10:00Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Kukuruz se na terenu Srema nalazi u fenofazi BBCH 83 hibridi ranijih grupa zrenja,BBCH 79 hibridi srednje kasnih i kasnih grupa zrenja.
Praćenjem aktivnosti Ostrinia nubilalis ustanovljeno da je procetat položenih jaja (očitavanjem 31.07.) kod merkantilnih useva 9,5 %, dok je na
0,25% registrovana crna glave-početak piljenja.
 
sveže položeno jajno leglo
 
jajno leglo u razvoju
 
Preporučuje se proizvođačima obilazak parcela sa kukuruzom i ukoliko je postignut prag izvršiti tretman isekticidom ovicidno larvicidnog mehanizma delovanja:
a.m. hlorantraniliprol Coragen 20 SC u količini 0,2l/ha
ili preparat a.m.hlorantraniliprol + lambda cihalotrin preparat Ampligo u količini 0,25 l/ha
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.7.2017 ‎(2)
Kukuruz šećerac- tretman (kukuruzni plamenac, pamukova sovica)31.7.2017 16:39Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca hibrid: Enterprice, datum setve: 31.05.,lokalitet Lukićevo, koji se nalazi u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile – gornji i donji delovi metlice u cvetanju: svila potpuno razvijena  (BBCH 63-65) registrovan visok procenat položenih jajnih legala II generacije kukuruza plamenca (Ostrinia nubilalis).

   

Položena jajna legla kukuruznog plamenca na 9% biljaka

Parazitirana jajna legla na 5% biljaka

Ispiljena jajna legla na 2% biljaka

   

sveže jajno leglo        crne glave          parazitirano j.leglo

Tokom pregleda registrovana položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 4% biljaka.

S obzirom da je od predhodnog tretmana prošlo 10 dana , a da je brojnost imaga kukuruznog plamenca na svetlosnim lovnim lampama visoka, kao i brojnost pamukove sovice na feromonskim klopkama  i visok procenat položenih jaja, treba nastaviti sa kontinuiranom zaštitiom da ne bi došlo do ubušivanja larvi u metlice i tek zametnute klipove.

 Insekticidni tretman obaviti nekim od sledećih preparata:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0, 1 – 0, 15 l / ha

Napomena: preporuka proizvođačima postrnih  šećeraca iz kasnijih rokova setve čiji usevi ulaze u generativnu fazu je da pregledaju svoje useve i po postizanju praga (5% pregledanih biljaka sa jajnim leglima) obave insekticidni tretman.

Region: Zrenjanin
Ostrinia nubilalis(kukuruzni plamenac) u merkantilnom kukuruzu31.7.2017 14:44Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
RC Bačka Topola vrši redovan pregled useva merkantilnog kukuruza na prisustvo jajnih legala  druge generacije Ostrinie nubilalis:
Pratili smo četiri hibrida na našem terenu i iz prikazane tablice se vidi da je postignut prag kod jednog hibrida ( 10% za merkantilni usev):
 

Hibrid/lokalitet

 

% biljaka sa položenim jajnim leglima (po danima )

Faza razvoja 31.07.

BBCH 73

 

19.07.

21.07.

24.07.

27.07.

31.07.

Ukupno:

AS 334, Gornja Rogatica

0

0

0,33

0,66

3

3,99

 

5,98

 

10,32

 

2,66

AS 507, Gornja Rogatica

0,66

0,33

0,33

0,66

4

AS 603, Gornja Rogatica

1

0,33

0,33

0,66

8

AS 72,   Gornja Rogatica

0

0

0,33

0,33

2

 
  Pređen prag od 10 % kod jednog hibrida!
 
 
Jajno leglo Ostrinie nubilalis
u merkantilnom kukuruzu
 
Sveže jajno leglo
 
 
Preporuka za proizvođače:
Pregladati svoje useve i  konstatovati prisustvo jajnih legala i  u zavisnosti od procenta biljaka sa položenim jajnim leglima sprovesti hemijske mere zaštite:
S obzorom na razvučeno polaganje jaja  i piljenje larvi, odabrati neki od sledećih preparata koji deluju i na jaja i na ispilele gusenice:
-Coragen 20 SC 0,2 l/ha (hlorantraniliprol) koji deluje na jaja  ili
 
-Ampligo (hlorantraniliprol +lambda-cihalotrin)0,25 l/ha koji deluje i na jaja i na larve;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) u semenskom kukuruzu27.7.2017 15:24Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
RC Bačka Topola vrši redovan pregled useva semenskog kukuruza , redovnim očitavanjem i brojanjem položenih jajnih legala druge generacije konstatovano je da je pređen prag koji iznosi za semenski kukuruz 5%;
 
 

Hibrid/lokalitet

Semenski kukuruz

% biljaka sa položenim jajnim leglima (po danima )

Faza razvoja 27.07.

Kolumbaris

17.07.

19.07.

21.07.

24.07.

27.07.

BBCH 67

 (u navodnjavanju na Zobnatici)

0,33

0,33

0

3

2,66

Ukupan %

6,32

 
Pređen prag štetnosti za semenski kukuruz koji iznosi 5%!
 
Jajno leglo ostrinie
Jajno leglo Ostrinie nubilalis
 
 
 
Preporuka za proizvođače:
Uraditi hemijski tretman sa preparatom Coragen 20 SC 0,2  l/ha (hlorantraniliprol )ili Ampligo (hlorantraniliprol +lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha, koji deluju na jaja I larve. 
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem položenih jajnih legala u merkantilnom kukuruzu i proizvođači će biti obavešteni kada bude dostignut prag( od 10% u merkantilnom).
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 26.7.2017 ‎(2)
Zaštita paprike i kukuruza26.7.2017 15:18Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih leglala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Dinamika polagnja jajnih legala prikazana je u tabeli:

 

 

 

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

Lokalitet

Usev

Sorta/Hibrid

17.7.

19.7.

21.7.

24.7.

26.7.

Despotovo

Paprika

Slonovo uvo

1

7

9

15

19

Gospođinci

Paprika

Slonovo uvo

0

0

3

5

6

Kać

Kukuruz

NS3022

2

4

4

7

13

Kukuruz

ZP555

1

1

3

4

7

Kukuruz

NS7020

3

3

3

11

21

Despotovo

Kukuruz šećerac

Enerprajz

2

2

4

5

5

 
 

I dalje je u toku polaganje jaja II generacije ove štetočine.

Preporuka za suzbijanje plamenca data je 19.7. Preporučuje se proizvođačima paprike, kukuruza šećerca, semenskog i merkantilnog kukuruza da izvrše pregled radi registrovanja novopoloženih jaja ove štetočine. Ukoliko se registruju novopoložena jaja, a od predhodnog tretmana je prošlo 10 dana preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidima ovicidno-larvicidnog delovanja.

Usev paprike:

Insekticid (aktivna materija

Količina primene

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol)

0,1 – 0,15 l/ha

 

Usev kukuruza:

Insekticid (aktivna materija

Količina primene

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol)

0,1 – 0,15 l/ha

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin)

0,2 – 0,25 l/ha

Region: Novi Sad
Kukuruzni plamenac 26.7.2017 13:31Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva semenskog kukuruza (hibrid: Pioneer p0412) registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis na 9% pregledanih biljaka. Pregledani usev se trenutno nalazi u BBCH fazi 61 (vidljivi prašnici u sredini metlice: listići klipa pojavljuju se iz lisnog rukavca).
 
Picture
 
Po postizanju praga štetnosti, koji za semesnki kukuruz i kukuruz šećerac iznosi 5%, a za merkantilne useve 10% biljaka sa registrovanim jajnim leglima, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman sa nekim od sledećih insekticida:
 • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,2 l/ha
 • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin ) 0,25 l/ha.

U usevima u kojima se registruju parazitirana jajna legla kukuruznog plamenca, tj. aktivnost korisnih insekata iz roda Trichogramma sp, proizvođačima se preporučuje insekticid Coragen koji ne deluje štetno na korisne insekte.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 25.7.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac25.7.2017 23:03Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na punktovima Gakovo Fenbah, Matarići  registrovali smo prisustvo jajnih legala kukurznog plamenca Ostrinia nubialis na1-7 % biljaka.

Lokalitet

Hybrid

% biljaka sa jajnim leglima O.nubilalis

 

Gakovo

ZP 366

7

ZP 427

6

ZP 555

2

ZP 666

5

Fenbah

Agrister

2

PR0725

1

DKC 5830

1

Matarići

LG 35.40

6

 

 Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva biljaka sa jajnim leglima. Ukoliko se utvrdi da je % biljaka sa jajnim leglima na nivou praga štetnosti (5 % biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i 10 % biljaka kod merkantilnog kukuruza ) potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0, 1 – 0, 15 l / ha

Ampligo (a.m. hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0,2 – 0, 25 l / ha

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 24.7.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac-tretman semenskog i merkantilnog kukuruza24.7.2017 16:19Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Lukićevo, Zlatica usevi semenskog i merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi cvetanja (BBCH 69 – kraj cvetanja: svila potpuno suva).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovana su jajna legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:

Usev

% biljaka sa položenim jajnim leglima Ostrinia nubilalis

% biljaka sa ispiljenim jajnim leglima Ostrinia nubilalis

Semenski kukuruz

4

1

Merkantilni kukuruz

3 – 9, 5

1

 

 

 

 

 

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i po utvrđivanju praga štetnosti (5 % napadnutih biljaka u semenskom kukuruzu, odnosno 10 % napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu), tretman obave nekim od sledećih preparata koji imaju ovicidno – larvicidno delovanje:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0, 1 – 0, 15 l / ha

Ampligo (a.m. hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0,2 – 0, 25 l / ha

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(5)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)21.7.2017 15:31Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva paprike na terenu RC Ruma (sorta Bobita, faza razvoj ploda) registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i jaja pamukove i gama sovice (Helicoverpa armigera i Autographa gamma).

datum pregleda

jaja pamukove sovice

jaja gama   sovice

jajna legla k. plamenca

14.07.

0% biljaka

0% biljaka

0% biljaka

17.07.

0% biljaka

8% biljaka

1% biljaka

20.07.

4% biljaka

7% biljaka

2% biljaka

Ukupno:

4% biljaka

15% biljaka

3% biljaka

 

Visoke temperature ubrzaće embrionalni razvoj jaja pa se proizvođačima preporučuje pregled useva paprike na prisustvo ovih štetočina i pozicioniranje tretmana na početku piljenja larvi sa insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

 •  Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
 • Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha

 

 

Pregledom parcela pod kukuruzom beleži se broj biljaka sa položenim jajnim leglima  kukuruznog plamenca blizu nivoa praga štetnosti kod semenskog i kukuruza šećerca, dok u merkantilnom kukuruzu prag štetnosti još nije dostignut.

 

Usev/lokalitet

Merkantilni kukuruz

(Ruma/Fišer)

Semenski kukuruz (Ruma/Zlatica)

Kukuruz šećerac

(Voganj)

Hibrid

ZP 341

NS 7020

ZP 735

Enterprise F1

Datum

% biljaka sa novopoloženim jajnim leglima

14.07.

0%

1%

0%

0%

17.07.

1%

1%

3%

1%

20.07.

1%

2%

1%

2%

Ukupno:

2%

4%

4%

3%

 

Preporuka za proizvođače kukuruza je da pregledaju useve i registruju procenat biljaka sa jajnim leglima kukuruznog plamenca.  U skladu sa pragom štetnosti (5% napadnutih biljaka u kukuruzu šećercu i semenskom kukuruzu, odnosno 10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu) uraditi tretman nekim od navedenih insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja koje treba pozicionirati na sam početak piljenja larvi:

 

 • Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
 • Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha
Region: Ruma
Zaštita paprike i kukuruza -kukuruzni plamenac 21.7.2017 15:02Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kupusna sovica (mamestra brassicae)
Na lokalitetu Jasenovo, paprika se nalazi u fazi prvi plodovi dostigli tipičnu veličinu. 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 16% biljaka. Takođe, uočeno je i prisustvo jaja različitih vrsta sovica.  
 
Visoke dnevne temperature dovode do brzog embrionalnog razvića i piljenje se očekuje za 2-3 dana. Proizvođačima se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (a.m hlorantraniliprol) 0,2 l/ha koji ima  ovicidno-larvicidno delovanje - karenca 14 dana.
 
Jajno leglo kukuruznog plamenca
 
 
Jajno leglo Mamestra spp.
 
Pregledom semenskog kukuruza na lokalitetu Bela Crkva, prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca  je registrovano na 6% biljaka.
Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se utvrdi  na semenskom i kukuruzu šećercu 5% biljaka sa jajnim leglima i 10% na merkantilnom kukuruzu preporučuje se primena nekog od insekticida:
 • Coragen 20 SC (a.m hlorantraniliprol) 0,2 l/ha ili 
 • Ampligo 150 ZC (a.m hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin ) 0,25 l/ha.
Region: Vršac
Zaštita kukuruza21.7.2017 13:27Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

 

Na području delovanja RC Pančevo (Sefkerin, Glogonj, Jabuka, Dolovo)  vizuelnim  pregledom        merkantilnog  kukuruza kao i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U zavisnosti od hibrida, jajna legla su registrovana na 8 do 11% biljaka.

 

Prag štetnosti kada je potrebno sprovesti hemijske mere zaštite kukuruza iznosi:

 • 5% biljaka sa jajnim leglima - semenski i kukuruz šećerac
 • 10% biljaka sa jajnim leglima - merkantilni kukuruz

 

Preporuka proizvođačima  kukuruza je da po postizanju pragova štetnosti a na početku piljenja larvi sprovedu  tretman nekim od registrovanih insekticida:

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Ampligo 150 ZS (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha

Region: Pančevo
Zaštita kukuruza i paprike - kukuruzni plamenac21.7.2017 13:00Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. To je štetočina velikog broja biljnih vrsta, ali u našim uslovima najveće štete pričinjava u proizvodnji kukuruza i paprike.

 

Direktne štete od ishrane larvi u stablu i na klipu kukuruza dovode do smanjenja prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što larve svojom ishranom na klipu otvaraju put za infekcije raznim vrstama plesni, pre svega gljivama iz rodova Aspergillus, Fusarium, Penicillium.  Ove gljive u specifičnim uslovima imaju sposobnost sinteze mikotoksina i zaraženi klipovi mogu biti nebezbedni za ljudsku i stočnu upotrebu. U sušnim i toplim uslovima, postoji veliki rizik od sinteze aflatoksina na klipovima kukuruza koji su inficirani gljivama iz roda Aspergillus.

Štete na plodovima paprike nastaju usled ishrane larvi i takvi plodovi gube tržišnu vrednost a podložni su i napadu raznih vrsta truleži.

 

Na području Srbije u toku je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

Na biljkama kukuruza i paprike registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u različitim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. 

 

 

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i  10%  kod merkantilnog kukuruza.

 

Proizvođačima kukuruza i paprike preporučuje se stalan pregled useva na prisustvo jajnih legala ovog štetnog organizma. Po postizanju pragova štetnosti i na početku piljenja larvi neophodno je sprečiti njihovo ubušivanje u klip odnosno plod paprike primenom nekog od sledećih insekticida:

 

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Ampligo 150 ZS (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha

 

U svim usevima gde se uoči aktivnost parazitne osice Trichogramma sp. i gde su prisutna parazitirana jajna legla, u suzbijanju kukuruznog plamenca prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na korisne organizme kao što je preparat Coragen 20 SC.

Region: Svi regioni
Tretman u kukuruzu – II generacija Ostrinia nubilalis21.7.2017 10:36Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Beograd, vizuelnim pregledom useva kukuruza konstatovano je:

·         fenofaza kukuruza po BBCH skali od 69 do 71 (u zavisnosti od hibrida)

·         sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca II generacije na 5% pregledanih  biljaka;

Slika 1: jajno leglo O.nubilalis

Ukoliko je dostignut prag štetnost u proizvodnji semenskog kukuruza i kukuruza šećerca - 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, odnosno 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza, preporučuje se primena hemijske zaštitu useva kukuruza. Tretman je potrebno sprovesti po postizanju pragova štetnosti i na početku piljenja larvi sledećim insekticidom: 

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u dozi 0,15 L/ha.

Hemijski tretman izvršiti u ranim jutarnjim časovima ili u kasnim popodnevnim časovima zbog visokih temperatura.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(2)
Tretman u kukuruzu šećercu20.7.2017 16:18Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, usev kukuruza šećerca (sorta Enterprice, datum setve 31.05.) se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 51 – početak pojave metlice).

                         

                             faza kukuruza šećerca

Vizuelnim pregledom kukuruza registrovana su sveže položena jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 5 % biljaka.

S obzirom da je postignut prag štetnosti (5% biljaka sa jajnim leglima), preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i po utvrđivanju navedenog praga tretman obave nekim od preparata:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0, 1 – 0, 15 l / ha

Ampligo (a.m.hlorantraniliprol + lamda – cihalotrin) 0, 25 l /ha

jajno leglo O.nubilalis

Region: Zrenjanin
Zaštita kukuruza20.7.2017 9:41Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom semenskog i merkantilnog kukuruza kao i kukuruza šećerca na teritoriji RC Požarevac, konstatovano je prisustvo jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

U tabeli je prikazan % biljaka sa položenim jajnim leglima:

Lokalitet

Usev/hibrid

% biljaka sa položenim jajnim leglima

Petka

Kukuruz šećerac (Sweetnugeet)

12

Hrastovača

Kukuruz  semenski (ZP 555)

8

Pozarevac

Kukuruz merkantilni (SY Zoan)

10

 

Slika 1. Jajno leglo kukuruznog plamenca

Preporučuje se obilazak useva merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca. Prag za primenu hemijskih mera zaštite iznosi: 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca. Po uspostavljanju pragova štetnosti izršiti tretman insekticidima ovicidno larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15 l/ha

Ampligo 150 ZC  (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 19.7.2017 ‎(2)
Zaštita paprike i kukuruza19.7.2017 15:53Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi paprike nalaze se u fazi od formirana druga cvast do prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 62-71).

Vizuelnim pregledom paprike registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev/sorta

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Gospođinci

Paprika (Slonovo uvo)

0

15

Despotovo

Paprika (Slonovo uvo)

7

10

 

Na loklalitetu Despotovo registrovana su jajna legla sa „crnim glavama“ što znači da će piljenje larvi početi u roku od 24 sata.
 
 

Na lokalitetu Gospođinci registrovana su jaja pamukove sovice pred piljenje.

Preporučuje se proizvođačima paprike pregled useva na prisustvo ovih štetočina. Tretman se pozicionira na početku piljenja larvi sa insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja (Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,2 l/ha).

Pregledom merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca procenat položenih jajnih legala kukuruznog plamenca prikazan je u tabeli:

Lokalitet

Usev/hibrid

% biljaka sa položenim jajnim leglima

Kać

Kukuruz (NS 3022)

4

Kukuruz (ZP 555)

1

Kukuruz (NS 7020)

3

Despotovo

Kukuruz šećerac (Enterprajz)

2

 

Preporučuje se obilazak useva merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca. Prag za suzbijanje iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog i 5% položenih jajnih legala kod semenskog i kukuruza šećerca. Po uspostavljanju pargova štetnosti izršiti tretman insekticidima ovicidno larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha - karenca 14 dana

Ampligo 150 ZC  (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha – karenca 7 dana

Region: Novi Sad
Kukuruzni plamenac19.7.2017 14:22Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Srbobranu, vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza Radan(fenofaza po BBCH skali 71, početak razvoja semena),registrovana su sveže položena jaja kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, na 4% pregledanih biljaka(18.7. registrovano 2% biljaka sa jajnim leglima).

Na semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu  prag  za preduzimanje mera je ukoliko se na  5% biljaka registruju položena jajna legla . Prognozirane visoke temperature  će intenzivirati polaganje jaja.

Preporučuje se obilazak parcela kukuruza, semenskog i kukuruza šećerca kao i parcela pod merkantilnim kukuruzom. U usevima merkantilnog kukuruza prag za preduzimanje mera zaštite je  10%  biljaka sa položenim jajnim  legala.

Po utvrđivanju kritičnih pragova,preporučuje se tretman insekticidom  

Coragen 20 SC(a.m.hlorantraniliprol), 0,15 l/ha.

Tretman raditi u večernjim časovima.

 

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(1)
Zaštita kukuruza16.6.2017 12:30Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Niš usevi merkantilnog kukuruza  se zavisno od hibrida i vremena setve nalazi u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno ( BBCH 16 – 19 ).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na naličju listova uočena su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 17 % biljaka..

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz je prisustvo jajnih legala na 10% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve kako bi utvrdili prisustvo i brojnost jajnih legala kukuruznog plamenca i po dostignutom pragu primeniti  insekticide:

-          Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha ili

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantarniliprol) 0,1 – 0,15 l/ha

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 14.6.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac14.6.2017 15:05Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Kruševac usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fenofazi razvoja listova ( 6-9 listova  BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis)  na 15 % biljaka.

 

 jajno leglo

 

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10 % biljaka.

Preporučuje se pregled kukuruza i  po dostignutom pragu primena jednog od navedenih insekticida:

 Coragen 20 SC (hlorantriniliprol) 0,15 l/ha,

 Avaunt 15 EC (indoksakarb)  0,25 l/ha.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 13.6.2017 ‎(1)
Zaštita kukuruza13.6.2017 22:08Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Leskovac kukuruz se zavisno od hibrida i vremena setve nalazi u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno ( BBCH 16 – 19 ).

Pregledom useva na puntu Leskovac na naličju listova registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) na 16 % biljaka. Registovano je prisustvo jajnih legala različitih faza razvoja od sveže položenih jajnih legala do faze pred piljenje.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve kako bi utvrdili prisustvo i brojnost jajnih legala kukuruznog plamenca. Prag štetnosti za semenski kukuruz i kukuruz šećerac je prisustvo jajnih legala na 5% biljaka, a za merkantilni kukuruz prisustvo jajnih legala na 10% biljaka. Suzbijanje je potrebno izvršiti na početku piljenja larvi nekim od navedenih insekticida:

Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) 0,25 l/ha

Coragen 20 SC ( a.m. hlorantarniliprol ) 0,1 – 0,15 l/ha

sveže položeno jajno leglo Ostrinia nubilalis
žuto jajno leglo Ostrinia nubilalis
jajno leglo pred piljenje

 

 

Region: Leskovac
(More Items...)