Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.10.2018 ‎(1)
Pravilan odabir parcele za setvu pšenice10.10.2018 21:36Crvenilo kukuruza (stolbur fitoplazma); Cikade (cicadellidae)

Na području Srbije, setva pšenice se očekuje u narednom periodu. Iako nedostatak padavina onemogućava kvalitetnu pripremu zemljišta i trenutno odlaže setvu pšenice, u ovom periodu je veoma važno napraviti pravilan odabir parcele za setvu pšenice kako bi se sprečila pojava crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

U vizuelnim pregledima useva kukuruza tokom ove proizvodne godine, registrovano je prisustvo simptoma crvenila kukuruza na mnogim lokalitetima.

Bolest crvenilo kukuruza prouzrokuje stolbur fitoplazma. Simptomi oboljenja ispoljavaju se u vidu crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza. Na klipu dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. U odmaklim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

 

 

 

 

Stolbur fitoplazma se prenosi pomoću cikade Reptalus panzeri.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u trećem stadijumu larve na korenu pšenice. Na proleće larve prolaze kroz četvrti i peti razvojni stadijum, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i odlaze na kukuruz.

Sve do kraja jula hrane se floemskim sokovima na biljkama kukuruza. Ženke polažu jaja oko korena kukuruza na kome se hrane larve.

Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

 

PREPORUKA:

Na svim lokalitetima gde su se tokom ove sezone registrovale biljke kukuruza sa simptomima crvenila, preporučuje se, kao najznačajnija mera, izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz-pšenica, odnosno uvođenje neke druge kulture između kukuruza i pšenice.

Na ovaj način može se smanjiti brojnost cikada i umanjiti mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.9.2018 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca6.9.2018 14:38Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Vrbas usevi postrnog kukuruza šećerca, se u zavisnosti od sortimenta i rokova setve, nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze cvetanja do faze sazrevanja (67-89 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva postrnog kukuruza šećerca (hibrid Enterprice) registruje se prisustvo jajnih leglala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 13 do 60% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca i na početku piljenja larvi sprovedu hemijske mere zaštite. S obzirom da se u usevima kukuruza šećerca registruje prisustvo parazitnih osica iz roda Trichogramma, preporučuje se primena insekticida koji neće štetno delovati na korisne organizme.

Ø  Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha (karenca 14 dana).

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 31.8.2018 ‎(1)
Zaštita paprike i kukuruza31.8.2018 15:12Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad,  na svetlosnim lovnim lampama u proteklih nekoliko dana beleže se izuzetno visoke brojnosti imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Vizuelnim pregledom useva paprike i postrnog kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih leglala ove štetočine na 11 do 60% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a za dane vikenda se očekuje i početak piljenja larvi.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca i na početku piljenja larvi sprovedu hemijske mere zaštite. S obzirom da se u usevima paprike i kukuruza šećerca registruje prisustvo parazitnih osica iz roda Trichogramma, preporučuje se primena insekticida koji neće štetno delovati na korisne organizme kao što je preparat Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.8.2018 ‎(1)
Zaštita kukuruza30.8.2018 15:08Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Pančevo (Glogonj, Sefkerin, Opovo) usevi postrnog kukuruza šećerca se nalaze u fazi od cvetanja do razvića ploda (BBCH 67-79).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U zavisnosti od hibrida, procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se do 4%.

Takođe, registrovano je i prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca od strane parazitne osice (Trichogramma spp.) na 3 do 4% pregledanih biljaka.

Prag štetnosti kada je potrebno sprovesti hemijske mere zaštite, kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza, iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi, po postizanju praga štetnosti, preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. S obzirom da je registrovana i aktivnost parazitne osice, prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njenu populaciju:

Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 29.8.2018 ‎(2)
Tretman u kukuruzu šećercu29.8.2018 14:48Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi postrnog kukuruza šećerca se nalaze u fazi od cvetanja do razvića ploda (BBCH 67-79).

faza kukuruza šećerca

Vizuelnim pregledom useva registrovana su sveže položena jajna legla III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3 do 5% biljaka.

sveža jajna legla kukuruznog plamenca

Takođe, registrovano je i prisustvo parazitiranih jajnih legala od strane parazitne osice (Trichogramma spp.) na 2 do 3% pregledanih biljaka.

parazitirana jajna legla

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi, po postizanju praga štetnosti (5% položenih jajnih legala kod semenskog i kukuruza šećerca), preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. S obzirom da je registrovana i aktivnost parazitne osice, prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njenu populaciju:

Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

Region: Zrenjanin
Zaštita kukuruza29.8.2018 13:28Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 8% pregledanih biljaka. Visoke brojnosti adulta kukuruznog plamenca na svetlosnim klopkama, kao i prisustvo položenih jaja ukazuju na aktivnost III generacije ove štetočine.

 

Picture
 
Picture
 

Proizvođačima kukuruza se preporučuje pregled useva i sprovođenje insekticidnog tretmana po postizanju praga štetnosti, koji u usevu kukuruza šećerca iznosi 5% biljaka sa  položenim jajnim legalima.

 

Pored sveže položenih jajnih legala registruju se i parazitirana jajna legla usled aktivnosti parazitnih osica iz roda Trichogramma. Prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na korisne organizme:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskog tretmana voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 9.8.2018 ‎(1)
Zaštita paprike9.8.2018 14:12Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Ruskom Krsturu, vizuelnim pregledom useva paprike, koja  se nalazi u fenofazi po BBCH skali 81-85 (10-50% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda), registrovana su sveže  položena jaja pamukove sovice, Helicoverpa armigera, u indeksu napada 9,25, i jajna legla kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, u indeksu napada 1,25.

U svetlosnim lovnim lampama kontinuirano se beleže visoki ulovi plamenca i pamukove sovice. Ugroženi su i usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, kao i postrne boranije.  

Narednih dana, sa porastom temperature, očekuje se intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi ovih štetočina. Ukoliko je od poslednjeg insekticidnog tretmana prošlo više od 10 dana, proizvođačima se preporučuje da u cilju suzbijanja i sprečavanja larvi da se ubuše u  plodove, sprovedu tretman insekticidom na bazi a.m. indoksakarb, Avaunt 15 EC, u dozi 0,25l/ha.

 

imago pamukove sovice na listu paprike

jaja pamukove sovice na licu lista paprike

jajno leglo kukuruznog plamenca na listu paprike

jajno leglo kukuruznog plamenca na listu kukuruza

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 8.8.2018 ‎(2)
Zaštita kukuruza8.8.2018 13:43Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Požarevac na svetlosnim lovnim lampama u proteklih nekoliko dana beležimo izuzetno visoke ulove  imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruje se prisustvo novopoloženih jajnih leglala ove štetočine na do 20% biljaka. I dalje je u toku polaganje jaja druge generacije.

Preporučuje se proizvođačima kukuruza (šećerca, semenskog i merkantilnog) da izvrše pregled  i na početku piljenja larvi,  izvrše tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja. U ovim uslovima proizvodnje, razvoj jaja traje 3 do 4 dana. 

Primeniti registrovan insekticid drugog mehanizma delovanja u odnosu na prethodni tretman.

Region: Požarevac
Zaštita kukuruza8.8.2018 12:59Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruju se novololožena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Visoke brojnosti adulta kukuruznog plamenca na svetlosnim klopkama na lokalitetu Kikinda i Banatska Topola ukazuju da je let II generacije ove štetočine i dalje veoma aktivan, dok je vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza registrovano prisustvo novolopoženih jaja u indeksu napada 3,25.
 
Picture
 
Proizvođači kukuruza koji su insekticidne tretmane sproveli u poslednjoj dekadi jula meseca više ne mogu računati na efikasnost primenjenih insekticida, pa se usled toga proizvođačima preporučuje pregled useva kukuruza i sprovođenje insekticidnog tretmana ukoliko registruju novopoložena jajna legla plamenca. U trenutnim proizvodnim uslovima razvoj jaja traje 3-4 dana. U periodu piljenja larvi, preporučuje se insekticid:
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 7.8.2018 ‎(1)
Zaštita kukuruza7.8.2018 12:16Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi  rana mlečna zrelost do zrna u sredini klipa žućkasto –bela (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na  lokalitetu Mali i Veliki Rit uočena su jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Takođe uočena su i parazitirana jajna legla pomenute štetočine od strane parazitne osice Trichogramma spp. 

Proizvođačima kukuruza se preporučuje da pregledaju useve i da po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca), na početku piljenja larvi primene hemijske mere zaštite insekticidom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

druga generacija kukuruznog plamenca parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

velika slika                                    velika slika

Region: Negotin
1 - 10 Next