Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.9.2016 ‎(1)
Suzbijanje kukuruznog plamenca i pamukove sovice u postrnom šećercu10.9.2016 2:11Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom postrnih useva kukuruza šećerca na  teritoriji RC Zrenjanin (setve od 05.06 do 09.07.), faza po BBCH skali 69 do 71 (metlica u punom cvetanju,vidljiva svila do početaka razvoja semena) registrovano je prisustvo:

- sveže položenih jaja III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 9,72 do 12,9% biljaka

-parazitirana jajna legla plamenca na 2 do 5,5% biljaka

-jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 6 do 12,5% biljaka

Preporuka proizvođačima kukuruza šećerca je da preduzmu tretman insekticidom ovicidno larvicidnog delovanja :

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta, a karenca iznosi 14 dana)

Slika 1:faza šećerca

velika slika

Slika 2: sveže položena jaja kukuruznog plamenca

velika slika

Slika 3:parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

velika slika

Slika 4:jaja pamukove sovice na klipu kukuruza šećerca

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.9.2016 ‎(1)
Crvenilo kukuruza 1.9.2016 9:14Crvenilo kukuruza (stolbur fitoplazma)

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na teritoriji RC Požarevac 12.06.2016 registrovali smo pojavu prvih imaga cikade Reptalus panzeri  (Auchenorrhyncha, Hemiptera). Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme (Mollicutes, Prokaryotae) koja prozrokuje crvenilo kukuruza.

Trenutno se u Braničevskom okrugu registruje prisustvo simptoma crvenila kukuruza. Intenzitet ispoljenih simptoma je različit i u direktnoj je zavisnosti od lokaliteta gajenja, pripadnosti hibrida određenim FAO grupama zrenja, izbora hibrida i primenjene agrotehnike.

Preporuka proizvođačima jeste da primene pravilan plodored odnosno treba izbegavati setvu pšenice nakon kukuruza gde su registrovani simptomi crvenila. Na taj način prekida se ciklus razvoja cikade – Reptalus panzeri, vektora stolbur fitoplazme. 

slika 1: crvenilo kukuruza

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 26.8.2016 ‎(1)
Crvenilo kukuruza-stolbur fitoplazma26.8.2016 18:45Crvenilo kukuruza (stolbur fitoplazma)

Vizuelnim pregledom kukuruza na više lokaliteta u Srednjem Banatu, registrovano je prisustvo simptoma crvenila kukuruza (proukokovač stolbur fitoplazma čiji je vector cikada Reptalus panzeri). Intenzitet ispoljenih simptoma je različit i u direktnoj je zavisnosti od lokaliteta gajenja, pripadnosti hibrida određenim FAO grupama zrenja, izbora hibrida i primenjene agrotehnike.

Preporuka proizvođačima: S obzirom da je ovo period kada se simptomi crvenila najlakše mogu konstatovati neophodno je pregledati useve kukuruza  i registrovati simptome crvenila (crvenilo lisnih nerava ili celih listova, deformisani, slabo razvijeni klipovi sa lošim kvalitetom zrna).  Najznačajnija mera u kontroli crvenila kukuruza je pravilan plodored odnosno izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza gde su registrovani simptomi crvenila. Na taj način prekida se razvoj cikada, vektora stolbur fitoplazme. 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.8.2016 ‎(1)
Polaganje jaja pamukove sovice u kukuruzu šećercu19.8.2016 16:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrnog kukuruza šećerca hibrid Royaliti, datum setve 09.07, fenološka faza razvoja (11-12 razvijenih listova), registrovana je velika brojnost sveže položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Brojnost jaja se kreće od 7 do 8 po biljci.

Na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama  beležimo značajne ulove imaga pamukove sovice u poslednjih nekoliko dana.

Preporuka  proizvođačima postrnog  kukuruza  šećerca  je  obilazak i pregled parcela na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuju se hemijske mere kontrole u periodu početka piljenja larvi koje se očekuje za 3 do 4 dana.

Insekticidi:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

 

Slika 1 faza kukuruza šećerca

velika slika

Slika 2,3,4 jaja pamukove sovice

velika slika

velika slika

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.8.2016 ‎(1)
Kukuruzni plamenac10.8.2016 19:17Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, na više lokaliteta, registrovano je povećanje broja položenih jajnih legala kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, u odnosu na prethodni vizuelni pregled. Na nekim lokalitetima kod kojih je dostignut kritični procenat jajnih legala i gde je urađen tretman preporučenim insekticidima , na osnovu novog pregleda, ukazuje se potreba za novim tretmanom. Uočava se aktivnost parazitne osice, Trichogramma spp. na svim pregledanim hibridima (5-9%), tako da se  na ovim lokalitetima preporučuje insekticid Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha 

 

lokalitet

hibrid

Datum pregleda

% jajnih legala

Srbobran

NS 6010 (semenski kukuruz)

14.7.

20.7.

24.7.

25.7.

9.8.

0

0

10

Tretman

7

Vrbas

Jullen (semenski kukuruz)

15.7.2016

22.7.

29.7.

31.7.

10.8.

1

3

7

Tretman

4

Vrbas

AS 534 (semenski kukuruz)

15.7.2016

22.7.

24.7.

10.8.

2

4

Tretman

13

Vrbas

Syncero (semenski kukuruz)

15.7.2016

22.7.

29.7.

10.8.

1

1

10, tretman

14

Vrbas

AS 60 (merkantilni kukuruz)

22.7

29.7

10.8.

1

3

3

sveže jajno leglo Ostrinia nubilalis

Trichogramma spp. na jajnom leglu

parazitirano jajno leglo

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 8.8.2016 ‎(1)
Tretman u postrnom kukuruzu šećercu8.8.2016 17:38Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

 

Vizuelnim pregledom proizvodnje postrnog kukuruza šećerca na lokalitetu Lukićevo hibrid:Enterprice ,datum setve:05.06. faza razvoja (po BBCH skali 59) Kraj pojave metlice: metlica je potpuno izrasla i odvojena je, registrovali  polozena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u  indeksu  napada 12,25.

S obzirom da je let II generacije kukuruznog plamenca i dalje intenzivan uz dominaciju ženki na svetlosnim lovnim lampama,i na veliki broj uočenih jajnih legala  preporuka proizvođačima postrnog kukuruza šećerca je obavezan pregled biljaka na parcelama i po dostizanju praga štetnosti (na 5% pregledanih biljaka uočena jajna legla) obaviti insekticidni tretman

 

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

 

U usevima gde se registruje aktivnost parazitne osice (Trichogramma spp.) prednost dati insekticidu Coragen 20 SC.

 

Slika 1 sveže jajno leglo

velika slika

Slika 2 zrelo jajno leglo

velika slika

Slika 3 jajno leglo ‘’crne glave’’

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.8.2016 ‎(2)
Zaštita kukuruza - Ostrinia nubilalis2.8.2016 13:40Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom semenskog i merkantilnog kukuruza registrovana su novopoložena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pored novopoloženih jajnih legala registruju se zrela jajna legla kao i ispiljene larve. Tabelom je predstavljena dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca u usevu semenskog kukuruza ZP 704.

 

Datum pregleda

Procenat biljaka sa registrovanim jajnim leglima plamenca

16.07.2016.

1 %

23.07.2016.

6 %

02.08.2016.

18 %

 

Preporuka za proizvođače semenskog i merkantilnog kukuruza jeste da izvrše tretman jednim od registrovanih preparata:

·     Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 l/ha

  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

Registrovano je prisustvo korisnih insekata (Trichogramma spp). Prednost treba dati preparatu Coragen 20 SC zbog  selektivnosti prema Trichogramma spp.

Region: Požarevac
Kukuruzni plamenac 2.8.2016 12:15Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u toku je polaganje jaja i piljenje II generacije kukuruznog plamenca Ostrinia nubillalis.

Na svetlosnim lampama beleži se povećanje brojnosti ulovljenih imaga.

Na usevu kukuruza šećerca na lokalitetu Kukujevci, takođe se beleži povećanje jajnih legala kao i početak piljenja.

Preporučuje se proizvođačima tretman na površinama  pod semenskim kukuruzom kao i kukuruzom šećercem.

a.m.hlorantraniliprol preparat Coragen 20 SC u količini 0,1-0,15  l/ha

a.m.hlorantraniliprol + lambda cihalotrin Ampligo 150 ZC u količini 0,2-0,25 l/ha

 

sveže jajno leglo                jajno leglo pred piljenje

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 1.8.2016 ‎(1)
Zaštita kukuruza - Ostrinia nubilalis1.8.2016 14:33Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca (hibrid: Syngenta GSS 8529) registrovan je izuzetno jak napad kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pored novopoloženih jajnih legala registruju se zrela jajna legla kao i ispiljene larve. Pregledani usev kukuruza se nalazi u fazi razvoja BBCH 69 (kraj cvetanja), a procenat biljaka sa registrovanim jajnim leglima kukuruznog plamenca iznosi 55%.
Tabelom je predstavljena dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca u usevu kukuruza šećerca.
 
Datum pregleda
Procenat biljaka sa registrovanim jajnim leglima plamenca
19.07.2016.
4%
25.07.2016.
15%
01.08.2016.
55%
 
Picture
 
Picture
 
RC Kikinda je izdao preporuku za insekticidni tretman 19.07. Pošto se i dalje registruje izuzetno visok procenat položenih jajnih legala na biljkama kukuruza, proizvođačima se preporučuje da sprovedu drugi tretman za zaštitu useva kukuruza od ove štetočine.
 
Preporučuju se sledeći insekticidi:
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1 - 0,15 l/ha (karenca 14 dana)
  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda - cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha (karenca 7 dana)
U usevima u kojima se registruje aktivnost korisnih insekata (Trichogramma spp) prednost se daje preparatu Coragenu.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 29.7.2016 ‎(3)
Semenski kukuruz-obavezan tretman29.7.2016 15:44Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza na lokalitetu Lukićevo registrovano je značajno povećanje novopoloženih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u odnosu na pregled obavljen 21.07.

Datum pregleda

Hibrid

Datum setve

%  biljaka sa položenim jajnim leglima

%  biljaka sa parazitiranim jajnim leglima

21.07.

AS 507

13.04.

0

0

AS 72

19.04.

1

0

28.07.

AS 507

13.04.

7

0

AS 72

19.04.

17

1

 

Pregledom je utvrđeno da je većina jajnih legala sveže položena (bele boje). S obzirom da je prag štetnosti postignut (na 5% biljaka položena jajna legla) i da u narednom periodu sledi intenzivno sazrevanje jaja i piljenje larvi preporuka proizvođačima je  obavezan  insekticidni tretman preparatima:        

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

 

U usevima gde se registruje aktivnost parazitne osice (Trichogramma spp.) prednost dati insekticidu Coragen 20 SC.

Slika 1. sveže položeno jajno leglo

velika slika

Region: Zrenjanin
Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca29.7.2016 15:29Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva kukuruza poslednjih dana se registruje intenzivno polaganje jaja kukururuznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ).

U osmatranim usevima merkantilnog kukuruza procenat  biljaka sa položenim jajnim leglima se nalazi na nivou praga za hemijski tretman.

 

jajno leglo

 

Datum pregleda /

broj jajnih legala na 100 biljaka ( ZP 666 )

20.07.

25.07.

27.07.

28.07.

1,5

3

4

10

 

U narednom periodu  će doći do još intenzivnijeg polaganja jaja i s obzirom na visoke temperature i do ubrzanog embrionalnog razvoja pa i do piljenja larvi.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve  i u skladu sa pragom štetnosti (10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu, 5% biljaka u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu) urade tretman sa nekim od insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

·                    Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

·                    Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

 

Region: Senta
Zaštita kukuruza29.7.2016 14:12Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog , semenskog i kukuruza šećerca, na više lokaliteta, registrovano je povećanje broja položenih jajnih legala  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u odnosu na prošli pregled.

Preporučuje se proizvođačima kukuruza koji do sada nisu izvršili tretman, da obavezno pregledaju useve zbog povećane aktivnosti plamenca u prethodnih nekoliko dana.  Ukoliko registruju jajna legla na nivou pragova štetnosti (5% biljaka sa jajnim leglima-semenski i kukuruz šećerac, 10% - merkantilni kukuruz) preporučuju se hemijske mere zaštite.

S obzirom da je uočena aktivnost parazitne osice Trichogramma spp. preporuka je da se koriste insekticidi koji neće narušiti njenu aktivnost tj. Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha.

lokalitet

Datum pregleda

hibrid

% jajnih legala

Ruski Krstur

15.7.2016./22.7./26.7.

Enterprice(šećerac)

2 / 2/ 5 istretiran 27.7.

Vrbas

15.7.2016/22.7./29.7

Jullen(semenski kukuruz)

1 / 3/ 7

Vrbas

15.7.2016/22.7./29.7.

AS 534(semenski kukuruz)

2 / 4/ istretiran 24.7.

Vrbas

15.7.2016/22.7./29.7.

Syncero(semenski kukuruz)

1 / 1/ 10

Vrbas

22.7/29.7

AS 60(merkantilni kukuruz)

1 / 3

Srbobran

14.7. / 20.7. /24.7.

NS 6010(semenski kukuruz)

0 /0 / 10

Srbobran

14.7. / 20.7. /24.7.

NS 6043(semenski kukuruz)

0 / 0 / 3

Srbobran

14.7. / 20.7. /24.7.

NS ULTRA 444(semenski kukuruz)

0 / 0 / 4

Srbobran

14.7. / 20.7. /24.7.

701 VNS(semenski kukuruz)

0 / 0 / 3

Srbobran

14.7. / 20.7. /24.7.

NS 6043(semenski kukuruz)

0 / 0 / 5

 

 

sveže jajno leglo Ostrinia nubilalis

jajno leglo kukuruznog plamenca u razvoju

piljenje kukuruznog plamenca

parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

parazitirano jajno leglo (binokular)

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 28.7.2016 ‎(1)
Kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis28.7.2016 22:52Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na punktu  Toplana registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 4 do 8% biljaka u zavisnosti od hibrida.

Na semenskom kukuruzu (hibrid Velimir) na 7% biljaka registrovana su jajna legla različitih faza razvoja.

Na pregledanim usevima došlo je do povećanja brojnosti biljaka sa novopoloženim jajnim leglima u odnosu na pregled obavljen 25.07. Približavamo se ostvarenju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz) kada je potrebno izvršiti hemijske mere zaštite..

U narednom periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva kukuruza.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje broj biljaka sa jajnim leglima na nivou praga štetnosti potrebno je primeniti neki od sledećih insekticida:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin)0,2-0,25 l/ha

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 27.7.2016 ‎(2)
Kukuruzni plamenac  - II generacija27.7.2016 16:54Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Novi Sad vizuelnim pregledima prati se polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima merkantilnog kukuruza, kukuruza šećerca i paprike.

Na lokalitetu Kać registruje se jak napad kukuruznog plamenca u merkantilnom kukuruzu (na nekim hibridima registruje se 60% biljaka sa jajnim leglima). Dinamika polaganja jajnih legala na hibridima različitih grupa zrenja prikazana je na grafiku:

Preporuka za suzbijanje kukuruznog plamenca u merkantilnom kukuruzu data je 18.7. S obzirom da se i dalje beleži veliki broj novopoloženih jajnih legala preporučuje se drugi tretman za suzbijanje ove štetočine nekim od insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana)

Ampligo 150 ZC (hloatraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha (karenca 7 dana)

Na svim lokalitetima u usevima kukuruza šećerca i paprike registruje se povećanje broja biljaka sa položenim jajnim leglima plamenca kao i početak piljenja.

Preporučuje se proizvođačima da izvrše hemijske mere zaštite ukoliko to nisu do sada uradili. S obzirom da je na nekim parcelama berba kukuruza šećerca u toku, nephodno je voditi računa o karenci insekticida.

Region: Novi Sad
Intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca27.7.2016 16:04Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na svetlosnim lovnim lampama (Buđanovci i Inđija) poslednjih 5 dana se beleži značajno povećanje brojnosti ulovljenih imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Dinamika leta kukuruznog plamenca:

 

Datum

Buđanovci

Inđija

20.07.2016

39

36

21.07.2016

30

57

22.07.2016

56

199

23.07.2016

97

313

24.07.2016

198

696

25.07.2016

272

641

26.07.2016

371

866

 

Shodno tome, ovonedeljnim pregledom registruje se i povećanje broja biljaka sa novopoloženim jajnim leglima.

 Dinamika polaganja/piljenja jajnih legala:

 

1.  Lokalitet Ruma/Fišer (merkantilni kukuruz) 

 

Datum

 

biljke sa novopoloženim jajnim leglima

biljke sa ispiljenim jajnim leglima

 

ZP 341

ZP560

ZP 666

NS 6030

AS 54

ZP 341

ZP560

ZP 666

NS 6030

AS 54

14.07.

1%

-

-

-

-

-

19.07.

1%

-

-

-

1%

-

-

-

-

1%

22.07.

1%

1%

-

-

-

-

-

-

-

1%

26.07.

10%

7%

8%

8%

9%

1%

-

-

-

-

Ukupno

12%

8%

8%

8%

11%

1%

-

-

-

2%

 

  

2.  Lokalitet Irig/Kipovi (semenski kukuruz)

 

Datum

 

biljke sa novopoloženim jajnim leglima

 

AS 200

AS 702

14.07.

-

-

19.07.

-

-

22.07.

1%

-

26.07.

9%

4%

Ukupno

10%

4%

 

U osmatranim usevima merkantilnog i semenskog kukuruza konstatujemo da se procenat napadnutih biljaka nalazi na nivou praga štetnosti koji iziskuje primenu hemijskih mera zaštite.

 

U narednom periodu  će doći do još intenzivnijeg polaganja jaja, a s obzirom na visoke temperature i  ubrzan embrionalni razvoj jaja i piljenje će biti ubrzano.

Upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje parcele pod kukuruzom i u skladu sa pragom štetnosti (10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5% biljaka u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu) urade tretman insekticidima ovicidno-larvicidnog delovanja:

·                    Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

·                    Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 26.7.2016 ‎(2)
Zaštita merkantilnog kukuruza26.7.2016 16:04Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Pregledom merkantilnog kukuruza (lokalitet Zlatica, hibridni ogled) na prisustvo jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) registrovali smo sledeće stanje:

FAO grupa

Hibrid

% biljaka sa prisutnim jajnim leglima

300

NS 3022

6

ZP 341

20

Kamparis

18

400

NS 4030

6

ZP 434

2

P9911

2

500

PO412

12

NS 5052

12

DKC 5632

14

600

NS 6010

4

Konsens

0

AS 72

4

 

Uočena jajna legla locirana su uglavnom u zoni oko klipa, dok su parazitirana jajna legla prisutna u malom procentu.

Preporuka proizvođačima merkantilnog kukuruza je pregled parcela i obavljanje insekticidnog tretmana po dostizanju praga štetnosti (na 10% pregledanih biljaka uočena jajna legla) insekticidima:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin)0,2-0,25 l/ha

 

U usevima gde se registruju parazitirana jajna legla primeniti Coragen 20 SC zbog selektivnosti na korisne insekte.

 

Slika 1,2 sveže položeno jajno leglo 

                                

velika slika

 

velika slika

 

Slika 3 parazitirano jajno leglo

velika slika

Region: Zrenjanin
Zaštita kukuruza26.7.2016 9:35Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Pančevo, pregledom useva merkantilnog kukuruza utvrđeno je da je došlo do povećanja brojnosti položenih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U proteklih nekoliko dana u svetlosnoj lampi se, takođe, beleži porast brojnosti ove štetotičine:

 

Datum

Broj ulovljenih imaga

21.07.

56

22.07.

74

23.07.

175

24.07.

260

25.07.

166

 

 Dinamika polaganja jajnih legala (na 100 pregledanih biljaka po hibridu) prikazana je u tabeli:

 

Hibrid

FAO grupa

% biljaka sa jajnim leglima

18.06.

20.06.

22.06.

25.06.

ZP 388

300

0

0

0

5

P 9911

410

0

1

0

4

PO 412

530

0

2

1

8

Konsens

600

1

3

3

7


 

Slika: Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Proizvođačima kukuruza se  preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima → merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima → semenski kukuruz) potrebno je primeniti hemijske mere zaštite nekim od insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

·         Coragen 20 SC (a. m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

·         Ampligo 150 ZC (a. m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

RC Pančevo nastavlja sa redovnim praćenjem ove štetočine.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 23.7.2016 ‎(3)
Kukuruz – II generacija Ostrinia nubilalis23.7.2016 17:11Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Beograd, vizuelnim pregledom useva kukuruza zabeležili smo:

·         fenofazu po BBCH skali od 63 do 71 (u zavisnosti od hibrida) .

·         sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca II generacije;

·         žuto jajno leglo;

·         jajno leglo pred piljenje;

·         parazitirana jajna legla;

Ukoliko je dostignut prag štetnost u proizvodnji semenskog kukuruza i kukuruza šećerca - 5% biljaka sa položenim jajnim leglima; merkantilni kukuruz 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, odnosno početak piljenja larvi organizovati hemijsku zaštitu useva kukuruza. U prisustvu parazitne osice Trichogramma sp. koja parazitira jaja ove štetočine, treba izbegavati primenu insekticida na bazi piretroida. Hemijsku zaštitu useva kukuruza organizovati primenom insekticida na bazi a.m.hlorantaniliprol (Coragen 20 SC  0,15 L/ha).

Slika 1. Parazitirano jajno leglo Ostrinia nubilalis

RC Beograd nastavlja da prati biološke osobine kukuruznog plamenca, faktore spoljne sredine, kao i fenofaze u razvoju useva kukuruza.

 

Region: Beograd
Intenzivno polaganje jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca23.7.2016 12:11Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom semenskog i merkantilnog useva kukuruza, registrovali smo intenzivnije polaganje jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca – Ostrinia nubilalis.  

Prisustvo položenih jajnih legala na semenskom kukuruzu hibrid ZP 704 iznosi 6%, dok na merkantilnom usevu kukuruza hibrid Midixx procenat napadnutih biljaka iznosi 10%.

slika 1. jajna legla na stablu, naličju i licu lista kukuruza

Preporuka za proizvođače jeste da obidju useva semenskog i merkantilnog kukuruza radi utvrđivanja prisustva jajnih legala kukuruznog plamenca. Po postizanju pragova štetnosti (kada se registruju jajna legla na  5% biljaka kod  semenskog i na 10% biljaka merkantilnog kukuruza) primeniti preporučena sredstava:

  • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 l/ha
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha
Region: Požarevac
Kukuruzni plamenac23.7.2016 9:34Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom više hibrida semenskog kukuruza  registrovano je povećanje broja položenih jajnih legala kukuruznog plamenca, (Ostrinia nubilalis)u odnosu na prošlu nedelju.

S obzirom da nam sledećih dana predstoje visoke temperature, koje će uticati na intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi, neophodno je pregledati useve kukuruzu na prisustvo jajanih legala kukuruznog plamenca.

Prag štetnosti kada je neophodno primeniti hemijske mere zaštite je: kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza-5% biljaka sa  jajnim leglima, kod merkantilnog kukuruza -10% biljaka sa jajnim leglima.

Zbog aktivnosti predatora Trichogramma spp. ne preporučuje se primena piretroida, već insekticida ovicidno larvicidnog delovanja koji su selektivni na korisne organizme Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15l/ha.

lokalitet

Datum pregleda

hibrid

% jajnih legala

Ruski Krstur

15.7.2016./22.7.

Enterprice

2 / 2

Vrbas

15.7.2016/22.7.

Jullen

1 / 3

Vrbas

15.7.2016/22.7.

AS 534

2 / 4

Vrbas

15.7.2016/22.7.

Syncero

1 / 1

 

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

 

jajno leglo u razvoju

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 22.7.2016 ‎(2)
Zaštita kukuruza22.7.2016 13:36Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na lokalitetu Bačka Topola/Zobnatica, vizuelnim pregledima od 19.07.do 22.07.2016. praćeno je polaganje  jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), na semenskom kukuruzu (hibrid: Ronaldinio, FAO 250 ,BBCH:71 početak razvoja semena).  
 

Hibrid/Fao grupa/BBCH skala/Datum pregleda

%biljaka sa novopoloženim jajnim leglima

Index napada

 

%ukupnog br.biljaka sa položenim jajnim leglima

Ronaldinio/250

BBCH 69/ 19.07.2016.

0,66

0,16

0,66

BBCH 69/ 20.07.2016

0,66

0,16

1,32

BBCH 71/ 21.07.2016

1%

0,25

2,32

BBCH 71/ 22.07.2016

5,66%

1,41

7,98

Dostignut prag štetnosti

Preporuka za proizvođače: intenzivan obilazak useva semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca radi utvrđivanja prisustva jajnih legala kukuruznog plamenca. Po postizanju pragova štetnosti (kada se registruju jajna legla na  5% biljaka kod  semenskog i kukuruza šećerca i na 10% biljaka merkantilnog kukuruza) primeniti hemijske mere zaštite ( neki od navedenih insekticida):

  • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

Ostrinia nubilalis, jajno leglo

 

 

Region: Bačka Topola
Kukuruzni plamenac22.7.2016 11:47Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
 Pregledom useva merkantilnog kukuruza na više lokaliteta registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubillis):
 
- lokalitet vatinski put-DKC 5276 - 12% napadnutih biljaka
- lokalitet Potporanj- PO 725 - 0% napadnutih biljaka
- lokalitet Straža - Sincero - 4% napadnutih biljaka,
- lokalitet  Straža - NS 4030 - 0% napadnutih biljaka
 
S obzirom da  u pregledanim usevima već ima ispunjenog praga štetnosti od 10% biljaka sa položenim jajnim leglima u merkantilnom kukuruzu,neophodan je pregled svake parcele pod usevom kukuruza posebno.
 
 Sveže položeno jajno leglo
 
 Takođe su registrovana i parazitirana jajna legla te se u cilju očuvanja populacije korisnih insekata koji mogu značajno da parazitiraju jajna legla kukuruznog plamenca preporučuje primena insekticida na bazi a.m. hlorantraniliprol - Coragen 20 SC 0,1-0,15 l/ha.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 21.7.2016 ‎(1)
Zaštita kukuruza-kukuruzni plamenac21.7.2016 16:21Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza i kukuruza šećerca na lokalitetu Lukićevo registovana su položena jajna legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Prilikom pregleda registrovan je i početak parazitiranja jaja od strane parazitske osice (Trichogramma spp.).

Hibrid

Datum setve

% biljaka sa položenim jajnim leglima

% biljaka sa parazitiranim jajnim leglima

AS 507

13.04.

0

0

AS 72

19.04.

1

0

Royaliti

24.05.

3

0

Enterprice

26.05.

7

2

 

Preporuka proizvođačima kukuruza je da intenziviraju obilaske svojih parcela i po dostizanju pragova štetnosti (10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5% biljaka u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu ), obave  insekticidni tretman:        

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin)0,2-0,25 l/ha

 

U usevima gde se registruju parazitirana jajna legla prednost dati preparatu Coragen 20 SC koji poseduje selektivnost na korisne organizme.

 

RC Zrenjanin nastavlja da prati dinamiku leta i intenzitet polaganja jaja kukurunog plamenca.

 

Slika 1. sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

velika slika

Slika 2. parazitirano jajno leglo

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.7.2016 ‎(1)
Kukuruzni plamenac - polaganje jaja druge generacije 20.7.2016 0:19Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

 

Pregledom  useva merkantilnog kukuruza konstatujemo da je otpočelo polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Lokalitet Ruma/Fišer (merkantilni kukuruz):

 

ZP 341 -  1% napadnutih biljaka

ZP 560 -  0% napadnutih biljaka

ZP 666 -  0% napadnutih biljaka

NS 6030- 0% napadnutih biljaka

AS 54 -    2% napadnutih biljaka

 

19.07. se uočavaju sveže položena jajna legla (slika 1), dok se prvo jajno leglo, uočeno 14.07., nalazi pred piljenjem (slika 2).  

 

  slika 1                              slika 2

velika slika

 

Pregledom useva semenskog kukuruza (lokalitet Irig/Kipovi, hibridi: AS 200 i AS 702) nije registrovano prisustvo jajnih legala.

 

Proizvođačima merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca  preporučuju se redovni obilasci useva. Po dostizanju praga štetnosti (10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5% biljaka u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu) sprovesti mere zaštite primenom insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

·         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

·         Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 19.7.2016 ‎(1)
Kukuruzni plamenac - II generacija19.7.2016 14:34Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Pregledom kukuruza šećerca na lokalitetu Banatska Topola registrovana su sveže položena jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Prisustvo jajnih legala je registrovano na 4% pregledanih biljaka. Proizvođačima se preporučuje pregled useva kukuruza i sprovođenje insekticidnog tretmana pri postizanja praga štetnosti, koji za semenski kukuruz i kukuruz šećerac iznosi 5%, a za merkantilni 10% registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca.
Za sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje insekticid Coragen (hlorantraniliprol) zbog ovicidno - larvicidnog delovanja i selektivnosti na korisne insekte (Trichogramma spp).
Za suzbijanje kukuruznog plamenca, preporučena doza pomenutog sredstva je 0,1 - 0,15 l/ha.
 
Picture
 
Region: Kikinda
(More Items...)