Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.5.2020 ‎(1)
Žilogriz (Capnodis tenebrionis)27.5.2020 13:46Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom zasada koštičavog voća registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis).

U ovoj sezoni, odrasle jedinke ove štetočine prvi put su registrovane početkom aprila. U tom periodu imaga izlaze sa mesta prezimljavanja, dopunski se hrane na korovskim bijkama, a nakon listanja koštičavog voća prelaze na njih i ishranjuju se listovima i lisnim peteljkama.

Trenutno se vizuelnim pregledima zasada koštičavog voća registruje prisustvo odraslih jedinki žilogriza na prizemnom delu stabla i na zemlji oko stabala. U narednim danima se očekuje početak polaganja jaja ove štetočine.

Jaja polaže na koru prizemnog dela stabla, i na zemlju oko 30 cm od stabla. Period polaganja jaja je jako razvučen i može da traje tri meseca. Nakon piljenja larve se kreću kroz zemlju ka korenu u koji se ubušuju. Napadnuta stabla u početku počinju da se suše od vršnog dela, a kasnije dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala.

Zaštita od ove štetočine podrazumeva skup mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera borbe:

·        Zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

·        Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki (posude svetlijih boja sa voćnim sokom) u cilju smanjenja populacije imaga.

·        Suzbijanje odraslih jedinki insekticidima u vreme dopunske ishrane, a pre polaganja jaja. S obzirom da je proces sazrevanja višanja i trešanja u toku neophodno je voditi računa o karenci primenjenih preparata. Za suzbijanje žilogriza nema registrovanih insekticida. Trenutno je aktuelna zaštita ovih voćnih vrsta od trešnjine muve. Registrovani insekticidi u zasadima višanja i trešanja na bazi deltametrina i lambda-cihalotrina imaju karencu 14 dana.

Pored navedenih mera koje su trenutno aktuelne, borba protiv žilogriza treba da se sprovodi kontinuirano tokom cele godine primenom sledećih mera:

·       Upotreba nezaraženog sadnog materijala prilikom podizanja zasada

·        Pri podizanju novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima

·        Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala

·       Na iskrčenim i zaraženim površinama ne podizati nove zasade 3-5 godina

·        Navodnjavanje i češća obrada zemljišta doprinose visokoj smrtnosti larvi.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.5.2020 ‎(1)
Zaštita šljive i kajsije18.5.2020 10:51Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Šljive i kajsije se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fenofazama od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
 
Vizuelnim pregledima zasada šljiva, na plodovima je registrovano prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
 
Jaje šljivinog smotavca pred piljenje
 
Takođe, u zasadima šljiva i kajsija registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae).
 
U cilju zaštite zasada od navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Afinex ili Tonus) u koncentraciji 0,02-0,025%.
 
Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije gljive prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla).
 
U cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Capi ili Captan 50 WP) u koncentraciji 0,2-0,3%.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 5.5.2020 ‎(1)
Zaštita breskve, nektarine i kajsije5.5.2020 11:49Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na teritoriji RC Mladenovac i Beograd zasadi breskve, nektarine i kajsije se nalaze u različitim fazama razvoja ploda: zeleni plodnik okružen sa saušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

U narednom periodu, prognozirano nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti  povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća  (Stigmina carpophila)

 

Proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite zasada breskve, nektarine i kajsije, pre najavljenih padavina, primenom nekog od fungicida:

 

Captan 50WP, Metod 480 SC (a.m. kaptan)  u koncentraciji 0,3%.

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta) u plodove i  lastare,  preporučuje se primena nakog od insekticida: 

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Futocis 2,5 EC (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,05%.

slika 1

velika slika

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 28.4.2020 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća28.4.2020 10:14Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi trešnje, višnje, šljive, kajsije i breskve se nalaze u fazama razvoja ploda: zeleni plodnik je okružen sasušenom cvetnom ložom, čašićni listići opadaju-drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Pred najavljene padavine novofomirana lisna masa višnje i trešnje osetljiva je na patogene šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophylla) i na patogena pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

U cilju zaštite lisne mase višnje i trešnje preporučuje se primena fungicida:

a.m. dodin , preparat Agrodin 65 WP u konc.0,1%..

Zasadi šljive, kajsije i breskve osetljivi su na patogena prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla) te se proizvođačima preporučuje , da pre najavljenih padavina, sprovedu mere zaštite nekim od fungicida:

a.m. kaptan, preparati: Captan 50 WP,   Metod 480 SC , Capi u konc. 0,2-0,3%.

Vizuelnim pregledima zasada koštičavog voća uočen je početak formiranja kolonija lisnih vašiju (Aphididae). U zasadima bresaka i nektarina u toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

a.m. deltametrin, preparat Decis2,5 EC  u konc.0,05%

a.m. acetamiprid , preparat Kesterl ili Afinex u konc. 0,025%

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 27.4.2020 ‎(4)
Zaštita  koštičavog voća27.4.2020 22:07Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

 

Na terenu RC Ruma  koštičave voćne vrste (trešnja, višnja,  šljiva, kajsija)  se nalaze u fazi od kraja cvetanja do početnih faza razvoja plodova (69-73 BBCH).

 

velika slika

 

U zasadima višnje i trešnje najavljeni kišni period predstavlja rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), kao i prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase, pred najavljene padavine, preporučuje se preventivni tretman primenom preparata Agrodin 65 WP (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1%.

 

U zasadima šljive i kajsije, u cilju zaštite od prouzrokovača  šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla) preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi kaptana (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC ili Capi) u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Ukoliko se uoči prisustvo ovih štetočina, primeniti neki od insekticida za tu namenu, kao što su:

 

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin ) u koncetraciji 0,03- 0,05% ili

Kastrel ili Afinex (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

 

Region: Ruma
Zaštita šljive i kajsije27.4.2020 17:33Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na lokalitetu RC Pančevo koštičave voćne vrste, kajsija i šljiva, se nalaze u početnim fazama porasta plodova (71-73 BBCH).

 

 

Zbog najavljenih padavina preporuka je da se sprovedu preventivne mere zaštite od prouzrokovača  šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla) primenom fungicida na bazi a.m. kaptan: Merpan 80-WDG, Metod WG, Captan 50 WP ili Merpan 50 WP 0,2-0,3%.

Zasade treba pregledati na prisustvo vašiju i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporuka je primena registrovanih insekticida.
Region: Pančevo
Zaštita koštičavog voća-trešnja, višnja,breskva,nektarina,kajsija,šljiva27.4.2020 13:14Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Koštičave voćne vrste se nalaze u početnim fazama razvoja plodova.

U zasadima koštičavog voća, sa najavljenim padavinama postoji rizik od infekcije biljnog tkiva prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). Ova gljiva prezimljava u rak-ranama na grančicama i u zaraženim pupoljcima. Spore dugo zadržavaju sposobnost razmnožavanja i mogu izazvati zarazu nakon produženog perioda vlažnog vremena. Zaraza se veoma brzo ostvaruje, čak u roku od par sati pri optimalnim temperaturama (15-17 0C).

 

simptom šupljikavosti na mladaru-nektarina

 

U zasadima višanja i trešanja, pored šupljikavosti lista koštičavog voća, postoji rizik od zaražavanja prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

U cilju zaštite lisne mase, pred najavljene padavine, preporučuje se primena preparata:

-Agrodin 65 WP (dodin) u koncentraciji 0,1%.

 

Takođe, na vrhovima lastara se registruje naseljavanje kolonija lisnih vaši (Aphididae)  u različitim intenzitetima napada.

Preporučuje se pregled zasada i ako se utvrdi prisustvo kolonija vaši na više od 5% biljaka primena preparata na bazi alfa-cipermetrina (Fastac 10-EC) u koncentraciji 0,012-0,015%.

U zasadima breskve i nektarine je u toku polaganje jaja i piljenje larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Preparat naveden za suzbijanje lisnih vaši takođe se preporučuje i za sprečavanje ubušivanja larvi u letoraste.

Region: Subotica
Zaštita šljive i kajsije27.4.2020 12:41Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Na području delovanja RC Vršac, zasadi šljive i kajsije se nalaze u fazi zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom(BBCH 72).
 
 
 
Za predstojeće dane najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju biljnog tkiva prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).
U cilju zaštite lisne mase, preporučuje se primena fungicida, pre najavljenih padavina, na bazi aktivne materije kaptan (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC) u koncentraciji 0,2-0,3%.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 9.4.2020 ‎(1)
Zaštita breskve, nektarine i kajsije9.4.2020 11:06Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi breskve, nektarine i kajsije se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 59-65).

 

zasad breskve

 

U osetljivim fazama cvetanja koštičavog voća i u prisustvu padavina mogu se stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u fazama cvetanja  breskve, nektarine i kajsije, pred najavljene padavine, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

 

       Ciprodex (a.m. ciprodinil)...0,05%,

       Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil)...0,3-0,5%,

       Signum (a.m. boskalid i piraklostrobin)...0,562-0,75 kg/ha.

 

Prilikom sprovodjenja hemijskih mera zaštite neophodno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 29.3.2020 ‎(1)
Zaštita breskve i kajsije  29.3.2020 23:57Monilioza (monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma zasadi breskve, nektarine i kajsije  se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

Zasad breskve

 

U ovoj osetljivoj fenofazi najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

 

Pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena preventivnih fungicida: 

 

 (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG 0,05% ili

 

(a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next