Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > boranija  

Web Part Page Title Bar image
boranija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Zaštita postrne boranije1.9.2017 14:41Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva boranije, sorta Skuba, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 71 (10% mahuna dostiglo tipičnu veličinu), registrovana su   jaja i tek ispiljene larve pamukove sovice, Helicoverpa armigera, na 56% biljaka.

Kod nas nema registrovanih insekticida u usevu boranije za suzbijanje ove štetočine. Međutim, kako bi se spečilo ubušivanje larvi u tek formirane mahune, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha.

 

jaje pamukove sovice na listu boranije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica u postrnoj boraniji24.8.2017 11:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne boranije, lokalitet Lukićevo, sorta Sonesta, koja se nalazi u fazi cvetanja – početka formiranja mahuna (BBCH 60-70) registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 30% pregledanih biljaka.

S obzirom da i dalje beležimo visoku brojnost ulovljenih imaga na feromonskim klopkama, a da ne bi došlo do ubušivanja larvi u formirane mahune, preporuka proizvođačima je pregled useva i primena insekticida na početku piljenja larvi:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) - 0,14-0,2 l/ha

jaja pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke1.8.2017 14:43Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi BBCH skale 77 -plodovi oko 70% krajnje veličine.
 
U toku je polaganje jaja III generacije jabukinog smotavca  (Carpocapsa pomonela). Visoke temperature dovešće do bržeg embrionalnog razvoja i početka piljenja larvi.
Preporučuje se proizvođačima primena ovolarvicidnog insekticida:
a.m.hlorantraniprol ,preparat Coragen 20 SC u konc.0,02%
Za pojedine osetljive sorte jabuke na pepelnicu Podosphaera leucotricha dodati i preparat na bazi supora:
Kumulus DF , Microthiol disperz u konc.0,35%
 
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.7.2017 ‎(1)
Tretman u boraniji31.7.2017 16:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, usevi boranije (sorta Sonesta, datum setve 30.05.) se nalaze u fazi formiranja mahuna (BBCH 77 – 70 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu).

      

                                              jaje pamukove sovice    

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4,5. (na 18% pregledanih biljaka)

S obzirom da se na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleži povećan broj imaga pamukove sovice, preporuka proizvođačima je da obave insekticidni tretman kako bi sprečili ubušivanje larvi u mahune, preparatom:

Affirm 095 SC (a.m.emamektin benzoat) 1, 5 – 2 kg / ha

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.6.2017 ‎(1)
Pojava bakterioza na paprici i boraniji22.6.2017 22:07Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

Na području delovanja RC Smederevo, vizuelnim pregledom useva povrća -  paprika, pasulj, boranija uočeni  su simptomi  bakteriozne pegavosti - (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria  i  Xanthomonas campestris pv.phaseoli)  koje su ekonomski  najznačajnije  bolesti  ovih useva. Simptomi su u  vidu vlažnih pega nepravilnog oblika koje su okružene tamnim oreolom i registruju se  na starijem lišću.

simptom na paprici

 

 

simptomi na boraniji

Visoka vlažnost može dovesti do masovne infekcije lišća i plodova,  pa i opadanja lišća. Prisustvo ove bolesti ima za posledicu smanjenje prinosa i kvaliteta plodova.

Česta zalivanja useva orošavanjem  koja su neophodna naročito u proizvodnji paprike, kao i padavine koje su najavljene u narednom  periodu povoljno će uticati  na razvoj i širenje bolesti.

 

Preporuka proizvođačima:

U cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti potrebno je uraditi  tretman  pred najavljene padavine ili pre zalivanja biljaka nekim od  preparata na bazi bakar hidroksida:  

Champ DP u dozi   2 kg/ha ili

Fungohem SCu dozi  4-6 kg/ha.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(1)
Tretman u boraniji16.6.2017 18:39Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

Vizuelnim pregledom boranije na teritoriji RC Zrenjanin (lokalitet Lukićevo) uočena faza po skali  BBCH 23 -24 vidljiv treći do četvrti bočni izdanak.

faza boranije

Na ovoj parceli proizvodnja se obavlja u uslovima navodnjavanja. U korelaciji sa trenutno visokim temperaturama stvoreni su uslovi koji pogoduju pojavi i razvoju bakterioza.

bakteiozna pegavost

Vizuelnim pregledom biljaka boranije registrovani su simptomi bakteriozne pegavosti (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli). Simptomi su prisutni na  8 do 11 % biljka. Preporuka proizvođačima boranije je primena preparata na bazi a.m. bakar hidroksida u cilju sprečavanja daljeg širenja infekcije.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.9.2016 ‎(1)
Insekticidni tretman u boraniji10.9.2016 0:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne proizvodnje boranije (lokalitet Mihajlovo) registruju se:

-jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) sa indeksom napada 6,75

-larve pamukove sovice sa indeksom napada 1

-jaja sovice gama (Autographa gamma) indeks napada 0,75

-larve sovice gama indeks napada 0,5

Faza razvoja boranije BBCH 65 do 71 (puno cvetanje do početka razvoja mahune -10% krajnje veličine). U cilju sprečavanja ubušivanja  larvi sovica u mlade mahune preporučuje se insekticidni tretman. S obzirom da u usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

Affirm 095 SC(a.m.emamektin + benzoat), 1,5-2 kg/ha

Slika 1:faza boranije

velika slika

Slika 2:jaja pamukove sovice

velika slika

Slika 3:larva pamukove sovice

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.7.2016 ‎(1)
Pregled boranije19.7.2016 16:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
 

Vizuelnim kontinuiranim pregledom useva boranije na lokalitetu  Lukićevo registrovano je  povećenje broja položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera):

Datum pregleda

Faza razvoja

Index napada

11.7.2016.

otvoreno 40% cvetova

0,5

15.7.2016.

puno cvetanje

1,25

19.7.2016.

10% mahuna dostiglo  tipičnu veličinu

2

 

Na feromonskim klopkama beleži se povećan broj imaga I intenzivnije polaganje jaja. Usev je u osetljivoj fazi formiranja mahuna I neophodno je sprečiti ubušavanje  larvi u mahune.

Preporuka proizvođačima boranije je da pregledaju svoje useve i po potrebi obave insekticidni tretman. Zaštitu useva izvršiti insekticidom  Affirm 095 SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha.

Slika 1. faza boranije

velika slika

Slika 2. jaja pamukove sovice

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.8.2015 ‎(2)
Pamukova sovica u usevu postrne soje i boranije24.8.2015 22:31Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području RC Vrbas,  na usevima postrne soje i postrne boranije, na lokalitetima Srbobran i B.D.Polje, registruje se polaganje jaja kukuruzne(pamukove ) sovice, Helicoverpa armigera. Vizuelnim pregledom na lokalitetu u Srbobranu, u usevu postrne soje( faza cvetanja i početak formiranja mahuna), uočene su i larve svih stadijuma pamukove sovice, kao i oštećenja na listovima i tek formiranim mahunama. U usevu boranije nisu registrovane larve pamukove sovice. Na oba lokaliteta, uočava se let predatorskih stenica iz roda Nabis i Lygus. U svetlosnim lovnim lampama, beležimo povećane ulove ove štetočine ( od 27-74 imaga). Iako u Srbiji  nema registrovanih insekticida ni u soji, ni u boraniji, pamukova sovica se mora kontrolisati insekticidnim tretmanom, tako da se poljoprivrednim proizvođačima postrnih useva soje i boranije preporučuje insekticid  Affirm 095 SC(a.m.emamektin + benzoat), 1,5-2 kg/ha.

 

sveže položena jaja na soji

jaja pamukove sovice pred piljenje

larva pamukove sovice na listu soje

larva Helicoverpa a. na mahunama soje

imago H.armigera na boraniji

Nabis spp.

Lygus spp.

Region: Vrbas
Pamukova sovica u postrnim usevima boranije24.8.2015 15:25Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na lokalitetu Futog, postrni usev boranije nalazi se u fazi cvetanja i formiranja mahuna.

Usev boranije

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Na  44% biljaka uočena su jaja i to 1 do 3 jajeta po biljci. Indeks napada za jaja iznosi 13%, a za  larve  2%.

 

Jaja pamukove sovice         larva pamukove sovice

Proizvođačima postrne boranije preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja i larvi pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine potrebno je primeniti mere zaštite. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica u usevu boranije, za ovu svrhu može se primeniti preparat Affirm 095 SC (emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha koji ima karencu u povrću 3 dana.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 9.7.2015 ‎(1)
Štetočine u boraniji9.7.2015 17:21Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)

Vizuelnim pregledom useva boranije na lokalitetima Mihajlovo,Lukićevo i Sutjeska uočili smo sledeće stanje:

-Lokalitet  Lukićevo: sorta Top crop, datum setve 15.05. faza razvoja (BBCH 63 otvoreno 30% cvetova -70 razvoj ploda) uočena položena jaja Pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 0,5%                      

-Lokalitet Mihajlovo: sorta  Sonesta ,datum setve 14.05. faza razvoja (BBCH 63 otvoreno 30% cvetova -70 razvoj ploda) uočena položena jaja Pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 0,75%  i jaja sovice Gama (Autographa gamma ) u indeksu napada 0,25%.

-Lokalitet Sutjeska: sorte Sonesta i Lomani, datum setve 11. i 12.05. faza razvoja (BBCH 63 otvoreno 30% cvetova -70 razvoj ploda) uočena položena jaja Pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada  0,25%.  

Na pomenutim lokalitetima uočavamo početak polaganja jaja sovica (Helicoverpa armigera i Autographa gamma ).Na feromonskim klopkama u usevima boranije beležimo u kontinuitetu  poslednjih nekoliko dana žnačajne ulove pomenutih štetočina što će doprineti u narednom periodu intenzivnijem polaganju jaja i piljenju larvi,a usev se nalazi u fazi razvoja ploda kada može doći do ubušivanja ispiljenih larvi u formirane mahune.Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje. Prognozno-izveštajna služba nastavlja da prati polaganje jaja sovica u usevu boranije.

Slika 1 faza useva

velika slika

Slika 2 feromonska klopka

velika slika

Slika 3 jaje Autographa gamma

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.7.2015 ‎(1)
Prisustvo grinja na ratarskim i povrtarskim usevima2.7.2015 16:48Obična grinja (tetranychus urticae)

Vizuelnim pregledom useva soje, paprike i boranije na lokalitetu Ada, Senta i Čoka registrovano je prisustvo obične grinje, Tetranychus urticae u različitom indeksu napada 0-20,5 %.

hloroza na listu boranije

Grinje se obično nalaze na naličju listova, gde se hrane sisajući biljne sokove. Pri jačem napadu dolazi do hloroze, pa i do nekroze listova. Razvoju i širenju ove štetočine pogoduje toplo, suvo vreme kakvo se i prognozira u narednom periodu, te se očekuje još jači napad grinja. Kada se štetočina prenamnoži, donji i gornji delovi lista, pa i čitavi izdanci budu zapredeni finom paučinom. Tetranychus urticae je veoma polifagna štetočina, sem ratarskih i povrtarskih kultura napada voće, vinovu lozu i ukrasno bilje.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve . Grinje prvo naseljavaju ivične delove parcela, tako da u slučaju jakog napada, dovoljno je intervenisati samo na rubnim delovima useva. ( Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha,   Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1% )

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 10.9.2014 ‎(1)
Štetočine u usevu postrne boranije10.9.2014 10:21SVI
Vizuelnim pregledom useva postrne boranije, sorta Sonesta, registrujemo i dalje polaganje jaja pamukove sovice, Helicoverpa armigera u indeksu napada 6.75, sovice gama, Autographa gama, indeks napada 1,75, larve i imaga povrtne sovice, Nezara viridula. Uočavamo i oštećenja na listovima od ishrane lisnih sovica. Na svetlosnim lovnim lampama beležimo povećane ulove imaga pamukove (kukuruzne ) sovice. S obzirom da je boranija u fenofazi 83 BBCH skale(30% mahuna zrelo), ne preporučuju se mere zaštite useva boranije.vidi preporuku
 
larva Nezara viridula
 
jaje pamukove sovice
 
oštećenja na listovima boranije
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 9.9.2014 ‎(1)
Postrna boranija 9.9.2014 18:52Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne boranije na lokalitetima Sečanj i Mihajlovo uočeno sledeće stanje:

lokalitet Sečanj:sorta Lomami,datum stve 7.-11.07.:na 50 pregledanih biljaka uočeno prisustvo larvi pamukove sovice-Helicoverpa armigera  na 3 biljke (6%),jaja pamukove sovice na 5 biljaka (10%) jaja,jaja sovice gama (Autographa gama) na jednoj biljci (2%)(do sada nije obavljen insekticidni tretman ) uočen imago kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) ali jajna legla nisu registrovana.

lokalitet Mihajlovo:sotra Lomani datum setve: 10-12.07:(tretman urađen shodno preporuci od 27.08)uočeno povećanje broja položenih jaja pamukove sovice –na 100 pregledanih biljka na 6 prisutna jaja

Preporuka proizvođačima postrne boranije je da obave tretman ovicidno larvicidnim insekticidom sa kratkom karencom

Slika 1:jaja pamukove sovice

velika slika

Slika 2:larva pamukove sovice

velika slika

Slika 3:ubušenje u mahunu

 velika slika

Slika 4:kukuruzni plamenac na listu boranije

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.9.2014 ‎(1)
Postrna proizvodnja boranije3.9.2014 9:24Sovice gama (autographa gamma); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne boranije 02.09.na lokalitetu Mihajlovo sorta: Lomami datum setve: 10-12.07. faza razvoja po BBCH skali 69 do 73 (kraj cvetanja-uočeni cvetovi pri vrhu a mahune veličine 5 do 7 cm),nakon obavljenog insekticidnog tretmana shodno preporuci od 27.08. nismo registrovali oštećenja na mahunama od strane sovica.

Pregledom smo uočili na 2% biljka prisutna jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)

U sledećem periodu možemo očekivati povećanje brojnosti pologanja jaja pamukove sovice,kao i jaja sovice gama (Autographa gama)-pregledom uočna imaga u usevu.

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje postrne boranije u odnosu na rokove berbe i kritične vrednosti za preduzimanje insekticidnog tretmana.

Slika 1,2:faza boranije

velika slika

velika slika

Slika 2:jaja pamukove sovice

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 30.8.2014 ‎(1)
Štetni insekti u usevu boranije30.8.2014 20:03SVI

 Vizuelnim pregledom useva postrne, merkantilne  boranije,na lokalitetu u B.Dobrom Polju, sorta Sonesta, registrovano je :

-          Sveže položena jaja pamukove sovice, Helicoverpa armigera, na licu lista boranije, index napada 7,25

-          Larve pamukove sovice, Helicoverpa armigera, index napada 0,5

-          Sveže položena jaja sovice, na naličju lista boranije,index napada 2,5

-          Imago poljske stenice, Lygus spp. u usevu boranije, na 10% biljaka

Boranija se nalazi u fazi punog cvetanja. Potreban je stalni nadzor i obilazak useva boranije, jer  štete od pamukove sovice( larvi), mogu ugroziti usev, do tehnološke neupotrebljivosti. U Srbiji nema registrovanih insekticida u usevu boranije protiv ovih štetočina, ali, s obzirom da je registrovan veliki procenat  sveže položenih jaja pamukove sovice ( 29 % ), preporučujemo primenu insekticida koji ima kratku karencu ( 3 dana ):

-          Affirm 095 SC ( a.m. emamektin benzoat ), 1,5-2 kg/ha

izgled useva boranije

 

jaja pamukove sovice

larva pamukove sovice

jaja sovice gama

polifagna stenica Lygus spp.

Trichograma spp. parazitira jaje sovice

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 28.8.2014 ‎(1)
Štetni insekti u postrnoj boraniji28.8.2014 14:30SVI

Vizuelnim pregledom useva merkantilne  boranije,fenofaza useva 69 BBCH skale( vidljive prve mahune),na lokalitetu u Bečeju, sorta Sonesta, registrovano je :

-          Sveže položeno jaje  sovice,   na listu boranije, index napada 0,25

-          Larve i imago povrtne stenice, na listovima i mahunama boranije, uočeni na 3% biljaka,

-          Jajna legla kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, položena na listu boranije, parazitirana,uočena  na 2% biljaka

-          Cikade ,na 2% biljaka boranije

Na ovom lokalitetu tretman insekticidima je urađen 24.8.Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima stalan pregled useva boranije.

sveže položeno jaje  sovice

 

 

parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

imago povrtne stenice

cikada na listu boranije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.8.2014 ‎(1)
Postrna proizvodnja boranije27.8.2014 15:48Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne boranije 26.08.na lokalitetu Mihajlovo sorta: Lomami datum setve: 10-12.07. faza razvoja po BBCH skali 69 (kraj cvetanja:vidljive prve mahune), uočili smo značajnije prisustvo položenih jaja Pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 3.

Pregledom 100 biljaka uočili smo 12 položenih jaja na licu lista (od toga 4 sveže položena i 8 u procesu sazrevanja).Zbog visokog fekunditeta ženki pamukove sovice i osetljive faze u proizvodnji boranije, postoji visok rizik od šteta koju bi larve pamukove sovice mogle prouzrokovati (smanjenja kvaliteta i tržišne vrednosti mahuna kao posledica ubušenja larvi) te je preporuka proizvođačima postrne boranije da preduzmu insekticidni tretman preparatima registrovanim za tu namenu

 

Slika 1,2.:fenološka faza boranije,lokalitet Mihajlovo

velika slika

velika slika

Slika 3: sveže položeno jaje pamukove sovice

velika slika

Slika 4: jaja sa promenjenom bojom

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.8.2014 ‎(1)
Stanje u usevu boranije7.8.2014 13:49Sovica gama (Autographa gamma); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Stenica (Nezara viridula)

Na lokalitetu u Kuli, u usevu boranije, sorte Sonesta, prati se dinamika pojave štetnih organizama, putem vizuelnih pregleda, na osnovu čega smo registrovali:

Imago sovice gama u usevu boranije na lišću

 

Imaga Nezara viridula u kopulaciji

Larve L2 na mahunama i listovima boranije

Bela trulež, Sclerotinia sclerotiorum  na stablu i mahunama boranije

Boranija je u fazi tehnološke zrelosti, pa se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 6.8.2014 ‎(1)
Moljac paradajza (Tuta absoluta)6.8.2014 7:31Agriotes lineatus (agriotes lineatus)

Na području delovanja RC Leskovac na lokalitetu Navalin, u plasteničkoj proizvodnji paradajza,  gde se Tuta absoluta prati feromonskim  klopkama i vizuelnim pregledom, na  listovima  sa oštećenjima u vidu nedefinisanih mina nepravilnog oblika i veličine,   registruju se larve svih larvenih stadijuma (L1 – L4)), kao i dalje polaganje jaja moljca paradajza. Takodje, registrovali smo i lutke, svetlosmedje nijanse, veličine oko 8 mm, ove izuzetno destruktivne štetočine na paradajzu.

Na feromonskim klopkama utvrdjen je povećani ulov imaga moljca paradajza.

U ovoj fazi preporučujemo proizvodjačima obavezan tretman nekim od preparata:

·         a.m. ememektrin benzoat  (Affirm  095-SC,  u količini 1,5-2 kg /ha).

·         a.m.  hlorantraniliprol (Coragen 2O- SC, u količini  0,14-0,2 l/ha) i  a.m. abamektina (Vertimec 018 EC, u količini 0,75 l /ha),

·         a.m. abamektin (Vertimec 018EC, Armada, Abastate, u količini 0,75 l /ha) + a.m. lufenuron (Match 050-EC, u količini 0,3 l/ha).

·         a.m.hlorantraniliprol + abamektin (Voliam targo, u koncentraciji 0,08-0,1%). 

 

Insekticide koristiti  uz dodatak silikonskog okvašivača kako  bi se povećala njihova efikasnost.

Takodje, preporučujemo  postavljanje  insekt mreža na  otvorima za ventilaciju (minimalne gustine 6-9 rupica/cm²); Na  predulazima postavljati dvostruka vrata i ventilator na ulazu; Zatvoriti sve rupe na plastenicima i staklenicima; Mehaničko uklanjanje oštećenih listova tokom redovnog zakidanja zaperaka; uklanjanje korovskih biljaka domaćina (unutar i oko plastenika).

Sl.1. Sveže položena jaja Tuta absoluta na listu paradajza.

Sl.2.3. 4.Lutke Tuta absoluta  na listu paradajza.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 21.7.2014 ‎(1)
Plamenjača krtola krompira (Phytophthora infestans)21.7.2014 10:36Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Leskovac u toku je vadnja ranih sorti krompira. U ranijim preporukama bilo je reči o jačoj pojavi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) na nadzemnim delovima biljke, gde je na oko 15 – 20 % parcela krompir uništen oko 100 %. Pregledom krompira koji se u ovom periodu vadi registruje se pojava simptoma plamenjače na krtolama. Na zaraženim krtolama nastaju nepravilne, tamnomrke pege, tkivo na  preseku je vodenasto, tamne nijanse i zahvata 5-20 mm u dubinu krtole. Trulež se širi i nakon vadjenja krtola u skladištu. Zaražene krtole obično parazitiraju i neki drugi saprofitni mikroorganizmi koji prouzrokuju trulež neprijatnog mirisa.  Krtole se teško čuvaju i obično brzo propadaju.

 S obzirom na to da zaraženi krompir  predstavlja  inokulum za dalje širenje bolesti,  pre unošenja krtola u skladišni prostor (magacin, podrum…) preporučujemo obavezno uklanjanje obolelih krtola  i njihovo uništavanje, kako se infekcioni potencijal ne bi unosio u skladišni prostor,  pri čemu bi se zaražavale i zdrave krtole. Preporučuje se provetravanje skladišta i obavezno postavljanje zastora na otvore kako ne bi došlo do  ulaska imaga moljca krompira koji bi  polagao jaja na krtole u skladištu.

 Sl. 1. 2. 3. Zaražene krtole krompira od  plamenjače (Phytophthora infestans).

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 20.3.2014 ‎(1)
Mali voćni potkornjak  - Scolytus rugulosus20.3.2014 8:19Mali voćni potkornjak (Scolytus rugulosus).

Na području delovanja RC Leskovac na lokalitetima Petrovac, Karadjordjevac i Belanovac u dugogodišnjim zasadima višnje ekotip oblačinska, registrovana je pojava oštećenja od potkornjaka Scolytus rugulosus. Ova oštećenja su mahom registrovana u zasadima koji su ekstenzivni, gde se ne primenjuju  kompletne agrotehničke i hemijske mere zaštite, a posebno u zasadima višnje koji su već uništeni od strane žilgriza (Capnodis tenebrionis).

Preporuka proizvodjačima je, s obzirom na to da su takva stabla dosta uništena  i sasušena, da se obavezno iskrče i spale, a da se u narednom periodu vrši redovna hemijska zaštita registrovanim insekticidima.

Na slikama 1.2. i 3. prikazani su simptomi oštećenja i larva malog voćnog potkornjaka Scolytus rugulosus.

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 31.8.2013 ‎(1)
Monitoring pamukove sovice u boraniji31.8.2013 23:52Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na lokalitetu Bačka Topola/Zobnatica , u usevu boranije (sorta: Bravo, faza razvoja : Razvoj lista:9 troliska BBCH skala), RC Bačka Topola vrši monitoring pamukove sovice ( Helicoverpa armigera).Na osnovu vizuelnih pregleda utvrđeno je sledeće:
 
Datum pregleda
%biljaka sa novopoloženim jajima
%ukupnog br.biljaka sa položenim jajima
Index napada
%
%belih jaja
%žutih jaja
%braon jaja
20.08.2013.
16%
16%
4%
62,8%
31,25%
6,25%
23.08.2013.
22%
37%
5,5%
86,36%
13,64%
0%
26.08.2013.
23%
60%
5,75%
95,65%
4,35%
0%
30.08.2013.
22%
82%
5,5%
86,36%
13,64%
0%
 
Na feromonskim klopkama beležimo pad brojnosti izlovljenih imaga.
Videti preporuke:20.08.,26.08.2013.
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 27.8.2013 ‎(1)
Intenzivnije polaganje jaja pamukove sovice u boraniji27.8.2013 10:08Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pregledom boranije 26.08. lokalitet Mihajlovo  sorta Sonesta  setva 16.07.  faza razvoja –po BBCH skali od 509-600 (vidljive prve latice ,mnogo pojedinačnih cvetnih pupoljaka ,još uvek zatvoreni –prvi cvetovi otvoreni sporadično)  uočeno intenzivnije polaganje jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 15,25%  (61  jaje na 100 pregledanih  biljaka).

Nakon značajnog povećanja ulovljenih imaga na feromonskim klopkama i ulaskom useva u osetljivu fazu beležimo intenzivnije polaganje jaja.

Tabela 1 Kontinuirani pregledi boranije

Datum

Broj nađenih jaja

Broj pregledanih biljaka

Indeks napada %

20.08.

4

100

1%

23.08.

7

100

1,75%

26.08.

61

100

15,25%

 

Slika 1 faza boranije

velika slika

Slika 2,3 jaja pamukove sovice

velika slika

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.8.2013 ‎(1)
Monitoring pamukove sovice u boraniji26.8.2013 23:49Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na lokalitetu Bačka Topola/Zobnatica,u usevu boranije (sorta: Bravo, faza razvoja :1. Razvoj lista:6-7 troliska po BBCH skali), RC Bačka Topola vrši monitoring pamukove sovice ( Helicoverpa armigera).Vizuelnim pregledima je utvrđeno sledeće:
 
Datum pregleda
%biljaka sa novopoloženim jajima
%ukupnog br.biljaka sa položenim jajima
Index napada
% belih jaja
%žutih jaja
%braon jaja
20.08.2013.
16%
16%
4%
62,5%
31,25%
6,25%
23.08.2013.
21%
37%
5,5%
86,36%
13,64%
0%
26.08.2013.
23%
60%
5,75%
95,65%
4,35%
0%
 
Nađena jaja pamukove sovice veoma sporo menjaju boju od bele ka žutoj ( a prognoza je da ce taj proces biti usporen i u narednom periodu zbog pada temperature i najavljenih padavina tokom ove nedelje). Od 21.08. u feromonskim klopkama beležimo značajan trend povećanja brojnosti izlovljenih imaga pamukove sovice.Oštećenost plodova boranije od ove štetočine umnogome umanjuje njenu tržišnu vrednost.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice u boraniji.
Region: Bačka Topola
(More Items...)