Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > boranija  

Web Part Page Title Bar image
boranija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Zaštita postrne boranije1.9.2017 14:41Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva boranije, sorta Skuba, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 71 (10% mahuna dostiglo tipičnu veličinu), registrovana su   jaja i tek ispiljene larve pamukove sovice, Helicoverpa armigera, na 56% biljaka.

Kod nas nema registrovanih insekticida u usevu boranije za suzbijanje ove štetočine. Međutim, kako bi se spečilo ubušivanje larvi u tek formirane mahune, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha.

 

jaje pamukove sovice na listu boranije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica u postrnoj boraniji24.8.2017 11:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne boranije, lokalitet Lukićevo, sorta Sonesta, koja se nalazi u fazi cvetanja – početka formiranja mahuna (BBCH 60-70) registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 30% pregledanih biljaka.

S obzirom da i dalje beležimo visoku brojnost ulovljenih imaga na feromonskim klopkama, a da ne bi došlo do ubušivanja larvi u formirane mahune, preporuka proizvođačima je pregled useva i primena insekticida na početku piljenja larvi:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) - 0,14-0,2 l/ha

jaja pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke1.8.2017 14:43Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi BBCH skale 77 -plodovi oko 70% krajnje veličine.
 
U toku je polaganje jaja III generacije jabukinog smotavca  (Carpocapsa pomonela). Visoke temperature dovešće do bržeg embrionalnog razvoja i početka piljenja larvi.
Preporučuje se proizvođačima primena ovolarvicidnog insekticida:
a.m.hlorantraniprol ,preparat Coragen 20 SC u konc.0,02%
Za pojedine osetljive sorte jabuke na pepelnicu Podosphaera leucotricha dodati i preparat na bazi supora:
Kumulus DF , Microthiol disperz u konc.0,35%
 
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.7.2017 ‎(1)
Tretman u boraniji31.7.2017 16:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, usevi boranije (sorta Sonesta, datum setve 30.05.) se nalaze u fazi formiranja mahuna (BBCH 77 – 70 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu).

      

                                              jaje pamukove sovice    

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4,5. (na 18% pregledanih biljaka)

S obzirom da se na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleži povećan broj imaga pamukove sovice, preporuka proizvođačima je da obave insekticidni tretman kako bi sprečili ubušivanje larvi u mahune, preparatom:

Affirm 095 SC (a.m.emamektin benzoat) 1, 5 – 2 kg / ha

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.6.2017 ‎(1)
Pojava bakterioza na paprici i boraniji22.6.2017 22:07Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

Na području delovanja RC Smederevo, vizuelnim pregledom useva povrća -  paprika, pasulj, boranija uočeni  su simptomi  bakteriozne pegavosti - (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria  i  Xanthomonas campestris pv.phaseoli)  koje su ekonomski  najznačajnije  bolesti  ovih useva. Simptomi su u  vidu vlažnih pega nepravilnog oblika koje su okružene tamnim oreolom i registruju se  na starijem lišću.

simptom na paprici

 

 

simptomi na boraniji

Visoka vlažnost može dovesti do masovne infekcije lišća i plodova,  pa i opadanja lišća. Prisustvo ove bolesti ima za posledicu smanjenje prinosa i kvaliteta plodova.

Česta zalivanja useva orošavanjem  koja su neophodna naročito u proizvodnji paprike, kao i padavine koje su najavljene u narednom  periodu povoljno će uticati  na razvoj i širenje bolesti.

 

Preporuka proizvođačima:

U cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti potrebno je uraditi  tretman  pred najavljene padavine ili pre zalivanja biljaka nekim od  preparata na bazi bakar hidroksida:  

Champ DP u dozi   2 kg/ha ili

Fungohem SCu dozi  4-6 kg/ha.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(1)
Tretman u boraniji16.6.2017 18:39Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

Vizuelnim pregledom boranije na teritoriji RC Zrenjanin (lokalitet Lukićevo) uočena faza po skali  BBCH 23 -24 vidljiv treći do četvrti bočni izdanak.

faza boranije

Na ovoj parceli proizvodnja se obavlja u uslovima navodnjavanja. U korelaciji sa trenutno visokim temperaturama stvoreni su uslovi koji pogoduju pojavi i razvoju bakterioza.

bakteiozna pegavost

Vizuelnim pregledom biljaka boranije registrovani su simptomi bakteriozne pegavosti (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli). Simptomi su prisutni na  8 do 11 % biljka. Preporuka proizvođačima boranije je primena preparata na bazi a.m. bakar hidroksida u cilju sprečavanja daljeg širenja infekcije.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.9.2016 ‎(1)
Insekticidni tretman u boraniji10.9.2016 0:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne proizvodnje boranije (lokalitet Mihajlovo) registruju se:

-jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) sa indeksom napada 6,75

-larve pamukove sovice sa indeksom napada 1

-jaja sovice gama (Autographa gamma) indeks napada 0,75

-larve sovice gama indeks napada 0,5

Faza razvoja boranije BBCH 65 do 71 (puno cvetanje do početka razvoja mahune -10% krajnje veličine). U cilju sprečavanja ubušivanja  larvi sovica u mlade mahune preporučuje se insekticidni tretman. S obzirom da u usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

Affirm 095 SC(a.m.emamektin + benzoat), 1,5-2 kg/ha

Slika 1:faza boranije

velika slika

Slika 2:jaja pamukove sovice

velika slika

Slika 3:larva pamukove sovice

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.7.2016 ‎(1)
Pregled boranije19.7.2016 16:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
 

Vizuelnim kontinuiranim pregledom useva boranije na lokalitetu  Lukićevo registrovano je  povećenje broja položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera):

Datum pregleda

Faza razvoja

Index napada

11.7.2016.

otvoreno 40% cvetova

0,5

15.7.2016.

puno cvetanje

1,25

19.7.2016.

10% mahuna dostiglo  tipičnu veličinu

2

 

Na feromonskim klopkama beleži se povećan broj imaga I intenzivnije polaganje jaja. Usev je u osetljivoj fazi formiranja mahuna I neophodno je sprečiti ubušavanje  larvi u mahune.

Preporuka proizvođačima boranije je da pregledaju svoje useve i po potrebi obave insekticidni tretman. Zaštitu useva izvršiti insekticidom  Affirm 095 SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha.

Slika 1. faza boranije

velika slika

Slika 2. jaja pamukove sovice

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.8.2015 ‎(2)
Pamukova sovica u usevu postrne soje i boranije24.8.2015 22:31Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području RC Vrbas,  na usevima postrne soje i postrne boranije, na lokalitetima Srbobran i B.D.Polje, registruje se polaganje jaja kukuruzne(pamukove ) sovice, Helicoverpa armigera. Vizuelnim pregledom na lokalitetu u Srbobranu, u usevu postrne soje( faza cvetanja i početak formiranja mahuna), uočene su i larve svih stadijuma pamukove sovice, kao i oštećenja na listovima i tek formiranim mahunama. U usevu boranije nisu registrovane larve pamukove sovice. Na oba lokaliteta, uočava se let predatorskih stenica iz roda Nabis i Lygus. U svetlosnim lovnim lampama, beležimo povećane ulove ove štetočine ( od 27-74 imaga). Iako u Srbiji  nema registrovanih insekticida ni u soji, ni u boraniji, pamukova sovica se mora kontrolisati insekticidnim tretmanom, tako da se poljoprivrednim proizvođačima postrnih useva soje i boranije preporučuje insekticid  Affirm 095 SC(a.m.emamektin + benzoat), 1,5-2 kg/ha.

 

sveže položena jaja na soji

jaja pamukove sovice pred piljenje

larva pamukove sovice na listu soje

larva Helicoverpa a. na mahunama soje

imago H.armigera na boraniji

Nabis spp.

Lygus spp.

Region: Vrbas
Pamukova sovica u postrnim usevima boranije24.8.2015 15:25Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na lokalitetu Futog, postrni usev boranije nalazi se u fazi cvetanja i formiranja mahuna.

Usev boranije

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Na  44% biljaka uočena su jaja i to 1 do 3 jajeta po biljci. Indeks napada za jaja iznosi 13%, a za  larve  2%.

 

Jaja pamukove sovice         larva pamukove sovice

Proizvođačima postrne boranije preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja i larvi pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine potrebno je primeniti mere zaštite. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica u usevu boranije, za ovu svrhu može se primeniti preparat Affirm 095 SC (emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha koji ima karencu u povrću 3 dana.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next