Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > boranija  

Web Part Page Title Bar image
boranija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.8.2018 ‎(1)
Zaštita boranije2.8.2018 14:55Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području RC Vrbas, lokalitet Kula i Bačko Dobro Polje, usevi postrne boranije se nalaze u fenofazi od cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 50-75).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 5,5.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo ove štetočine.

U usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida sa povoljnim ekotoksikološkim karakteristikama i kratkom karencom u povrću:

Laser 240 SC (spinosad) 0,3 - 0,4 l/ha (npr. karenca u krastavcu 3 dana). 

 

položeno jaje pamukove sovice na licu lista boranije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 23.7.2018 ‎(1)
Tretman u boraniji23.7.2018 16:59Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji monitoringa RC Zrenjanin vizuelnim pregledom boranije koja se nalazi u fazi cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 50-75), registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4.

S obzirom da se u narednom periodu očekuje intenzivno formiranje mahuna kao i polaganje jaja pamukove sovice, preporučuje se proizvođačima pregled biljaka na prisustvo ove štetočine. Na feromonskim klopkama i dalje se beleži visoka brojnost ulovljenih imaga.

U usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida sa povoljnim ekotoksikološkim karakteristikama i krakom karencom u povrću:

Laser 240 SC (spinosad) 0,3 - 0,4 l/ha (npr. karenca u krastavcu 3 dana).

 

  

faza razvoja            jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.7.2018 ‎(1)
Zaštita boranije11.7.2018 13:35Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda usevi boranije se nalaze u fazi od cvetanja do početka formiranja mahuna (BBCH 50-70).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva boranije na lokalitetu Banatska Topola registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 5,5.
 
Picture
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja ove štetočine. Suzbijanje se vrši na početku piljenja larvi radi sprečavanja njihovog ubušivanja u formirane mahune. 

 

S obzirom da u usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

 

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha 

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.7.2018 ‎(1)
Tretman u boraniji 6.7.2018 15:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji monitoringa RC Zrenjanin vizuelnim pregledom boranije koja se nalazi u fazi cvetanja do početka formiranja mahuna (BBCH 50-70), registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 16% pregledanih biljaka.

S obzirom da se u narednom periodu očekuje intenzivno cvetanje i formiranje mahuna kao i intenzivnije polaganje jaja pamukove sovice, preporučuje se proizvođačima pregled biljaka na prisustvo ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo pamukove sovice preporučuje se hemijski tretman u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u tek zametnute mahune. S obzirom da u usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha 

jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Zaštita postrne boranije1.9.2017 14:41Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva boranije, sorta Skuba, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 71 (10% mahuna dostiglo tipičnu veličinu), registrovana su   jaja i tek ispiljene larve pamukove sovice, Helicoverpa armigera, na 56% biljaka.

Kod nas nema registrovanih insekticida u usevu boranije za suzbijanje ove štetočine. Međutim, kako bi se spečilo ubušivanje larvi u tek formirane mahune, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha.

 

jaje pamukove sovice na listu boranije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica u postrnoj boraniji24.8.2017 11:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne boranije, lokalitet Lukićevo, sorta Sonesta, koja se nalazi u fazi cvetanja – početka formiranja mahuna (BBCH 60-70) registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 30% pregledanih biljaka.

S obzirom da i dalje beležimo visoku brojnost ulovljenih imaga na feromonskim klopkama, a da ne bi došlo do ubušivanja larvi u formirane mahune, preporuka proizvođačima je pregled useva i primena insekticida na početku piljenja larvi:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) - 0,14-0,2 l/ha

jaja pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke1.8.2017 14:43Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi BBCH skale 77 -plodovi oko 70% krajnje veličine.
 
U toku je polaganje jaja III generacije jabukinog smotavca  (Carpocapsa pomonela). Visoke temperature dovešće do bržeg embrionalnog razvoja i početka piljenja larvi.
Preporučuje se proizvođačima primena ovolarvicidnog insekticida:
a.m.hlorantraniprol ,preparat Coragen 20 SC u konc.0,02%
Za pojedine osetljive sorte jabuke na pepelnicu Podosphaera leucotricha dodati i preparat na bazi supora:
Kumulus DF , Microthiol disperz u konc.0,35%
 
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.7.2017 ‎(1)
Tretman u boraniji31.7.2017 16:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, usevi boranije (sorta Sonesta, datum setve 30.05.) se nalaze u fazi formiranja mahuna (BBCH 77 – 70 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu).

      

                                              jaje pamukove sovice    

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4,5. (na 18% pregledanih biljaka)

S obzirom da se na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleži povećan broj imaga pamukove sovice, preporuka proizvođačima je da obave insekticidni tretman kako bi sprečili ubušivanje larvi u mahune, preparatom:

Affirm 095 SC (a.m.emamektin benzoat) 1, 5 – 2 kg / ha

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.6.2017 ‎(1)
Pojava bakterioza na paprici i boraniji22.6.2017 22:07Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

Na području delovanja RC Smederevo, vizuelnim pregledom useva povrća -  paprika, pasulj, boranija uočeni  su simptomi  bakteriozne pegavosti - (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria  i  Xanthomonas campestris pv.phaseoli)  koje su ekonomski  najznačajnije  bolesti  ovih useva. Simptomi su u  vidu vlažnih pega nepravilnog oblika koje su okružene tamnim oreolom i registruju se  na starijem lišću.

simptom na paprici

 

 

simptomi na boraniji

Visoka vlažnost može dovesti do masovne infekcije lišća i plodova,  pa i opadanja lišća. Prisustvo ove bolesti ima za posledicu smanjenje prinosa i kvaliteta plodova.

Česta zalivanja useva orošavanjem  koja su neophodna naročito u proizvodnji paprike, kao i padavine koje su najavljene u narednom  periodu povoljno će uticati  na razvoj i širenje bolesti.

 

Preporuka proizvođačima:

U cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti potrebno je uraditi  tretman  pred najavljene padavine ili pre zalivanja biljaka nekim od  preparata na bazi bakar hidroksida:  

Champ DP u dozi   2 kg/ha ili

Fungohem SCu dozi  4-6 kg/ha.

Region: Smederevo
1 - 10 Next