Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > boranija  

Web Part Page Title Bar image
boranija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.8.2021 ‎(1)
Zaštita useva od pamukove sovice i stenica26.8.2021 10:06Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine. U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 60%.

 

 

 

Pamukova sovica je izrazito polifagna štetočina i hrani se na velikom broju biljnih vrsta. Ženke polažu jaja, pojedinačno ili u manjim grupama, na dlačice listova ili generativne organe najrazvijenijih biljaka, kod kojih se odvijaju intenzivan porast i plodonošenje. Štete pričinjavaju larve, pri čemu se prvi larveni uzrasti ishranjuju listovima, dok kasniji uzrasti prelaze na pupoljke, cvetove i plodove.

 

U ovom momentu najugroženiji su postrni usevi kukuruza šećerca, boranije i soje, kao i usevi paprike, paradajza, kupusa i drugog povrća.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev (karenca u danima)

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika (3), paradajz (1), kukuruz (14), kupus (7)

*Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz (3), kukuruz (7), kupus (14)

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika (1), paradajz (3), kukuruz (14)

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika (3), paradajz (3), kupus (3)

*Scatto

deltametrin

0,3-0,7 l/ha

paprika (3), paradajz (3), kupus (7)

*Kozak

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

boranija (14), kupus (14)

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija (7)

 

U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Sa ciljem suzbijanja te štetočine mogu se koristiti neki od navedenih insekticida.
 

Vizuelnim pregledima, u pojedinim usevima, registrovano je značajno prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula). Intenzitet napada zavisi od lokaliteta, useva i ranije primenjenih hemijskih mera zaštite. Ukoliko se vizuelnim pregledima uoči prisustvo stenica prilikom izbora insekticida, sa ciljem zaštite useva od navedenih štetočina, prednost treba dati preparatima na  bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina koji su označeni sa * u tabeli.

 

 

S obzirom da je u toku berba pojedinih useva ili se ona očekuje u narednom periodu prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 25.8.2021 ‎(1)
Zaštita postrne boranije25.8.2021 12:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja (BBCH 61), početak cvetanja: 10% cvetova otvoreno.

Postrna boranija_faza razvoja

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima postrne boranije beleže se visoke brojnosti odraslih jedinki pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera).

Imago pamukove sovice

Vizuelnim pregledom useva utvrđeno je  prisustvo jaja ove štetočine na do 65% pregledanih biljaka.

Jaja pamukove sovice

Postrna boranija se nalazi u osetljivoj fazi razvoja, kada pamukova sovica hraneći se generativnim organima, može u značajnoj meri onemogućiti formiranje mahuna, a samim tim i drastično smanjiti prinos.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva postrne boranije na prisustvo položenih jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva primena nekog od sledećih insekticida:

·        Harpun (a.m. piriproksifen) 0,05-0,075% ili

·        Affirm 095 SG,Ema, Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha

     ili neki drugi insekticid ovicidno-larvicinog delovanja.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(2)
Zaštita boranije12.8.2021 13:40Obična grinja (tetranychus urticae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi boranije se nalaze u fazi formiranja mahuna (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo grinje, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na do 20% biljaka.

Prisustvo grinja uočeno je na naličju listova, gde se hrane sisajući sokove biljaka. Pri jačem napadu dolazi do hloroze, pa i nekroze listova, a napadnute biljke zaostaju u porastu.

 

Grinje na naličju lista

Uzimajući u obzir visoke dnevne temperature koje predstoje i u narednom periodu, a koje pogoduju razvoju ove štetočine, proizvođačima se preporučuje obilazak parcela na prisustvo običnog paučinara.

Ukoliko se registruje prisustvo grinja, preporučuje se primena nekog od preparata:

Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) 0,05-0,1%, karenca 14 dana ili

Abastate (a.m. abamektin) 0,08-0,1%, karenca 3 dana.

Takođe, tokom pregleda registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na do 16% biljaka.

Jaje pamukove sovice

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u mahune, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Harpun (a.m. piriproksifen) 0,05-0,075%.

Zbog nedostatka registrovanih preparata u usevu boranije može se preporučiti i primena insekticida na bazi aktivne materije emamektin benzoat: Affirm 095 SG, Ema, Triton u količini 1,5-2 kg/ha, zbog kratke karence ovog preparata u drugim usevima.

Region: Zrenjanin
Zaštita useva i zasada od braon mramoraste stenice12.8.2021 12:25Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Tokom ove proizvodne sezone, u nekoliko navrata smo vas obavestili o prisustvu braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u različitim usevima i zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite (link 1, link 2, link 3, link 4).

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta od ove invazivne stenice postoji u zasadima kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i šljiva, u zasadima vinove loze i leske, remotantnih sorti maline, kao i u usevima soje, postrne boranije, paprike i paradajza.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. U pojedinim usevima soje trenutno se registruje njeno veoma intenzivno prisustvo.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. U svim usevima i zasadima, gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Karenca

Usev/zasad

Scatto

deltametrin

0,18-0,42 l/ha

3 dana

paprika

paradajz

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

malina

leska

Plures

deltametrin

0,3-0,5 l/ha

14 dana

vinova loza

Kozak

lambda-cihalotrin

0,15 l/ha

14 dana

boranija

 

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.8.2021 ‎(1)
Zaštita postrne boranije6.8.2021 12:25Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi postrne boranije se nalaze u fazi razvoja lista (treća do četvrta troliska).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva postrne boranije registrovano je prisustvo jaja sovice gama (Autographa gamma) i jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na do 9% biljaka.

Gusenice gama sovice oštećuje vegetativne delove biljaka i usled jačeg napada mogu prouzrokovati golobrst. Pamukova sovica pričinjava štete svim nadzemnim delovima biljaka, a najveće štete nastaju usled ishrane larvi generativnim organima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina, i po potvrdi prisustva primena nekog od sledećih insekticida:

Harpun (piriproksifen) u koncentraciji 0,05-0,075% ili

1Affirm 095 SG, Ema, Triton (emamektin benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha.

1zbog nedostatka registrovanih preparata u usevu boranije, može se preporučiti i primena insekticida na bazi aktivne materije emamektin benzoat, zbog kratke karence u svim usevima.

Jaje pamukove sovice

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.8.2021 ‎(1)
Zaštita boranije2.8.2021 12:36Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi postrne boranije, iz različitih rokova setve,  se nalaze u fazama od početka cvetanja do razvoja ploda  (BBCH 51-71).

Vizuelnim pregledom biljaka boranije, na licu listova, registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice(Helicoverpa armigera) na do 5% biljaka.

jaje pamukove sovice na licu lista boranije

U odnosu na proteklu nedelju, došlo je do povećanja broja biljaka sa položenim jajima ove štetočine (vidi prilog). Prema prognoziranim temperaturama piljenje larvi se očekuje za 3-5 dana.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u mahune boranije, proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja sovica i po potvrdi prisustva primena registrovanog insekticida:

Harpun ( a.m.piriproksifen) u koncentraciji 0,05-0,075%.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 26.7.2021 ‎(1)
Zaštita boranije26.7.2021 13:25Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi boranije se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 63-71).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), od sveže položenih do jaja pred piljenje, na preko 15% biljaka. U narednim danima očekuje se intenzivno piljenje larvi, a najavljene visoke temperature pogodovaće razvoju ove štetočine.

 

  Jaje pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje parcele i na samom početku piljenja larvi sprovedu insekticidni tretman kako bi sprečili ubušivanje larvi u mahune.

U usevima boranije za suzbijanje pamukove sovice je registrovan insekticid Harpun (a.m. piriproksifen) 0,05-0,075%.

Karenca ovog insekticida iznosi 7 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.7.2021 ‎(1)
Intenzivno prisustvo pamukove sovice u usevima23.7.2021 9:58Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se povećani  ulovi odraslih jedinki ove štetočine.

Vizuelnim pregledom useva se registruje prisustvo jaja pamukove sovice. U zavisnosti od lokaliteta, registruje se i do 100% biljaka sa položenim jajima ove štetočine.

U ovom momentu najugroženiji su usevi paprike, paradajza, kukuruza šećerca i boranije, koji su u fazama intenzivnog porasta, cvetanja i plodonošenja i kao takvi najprivlačniji su za ženke pamukove sovice da polože jaja.

Na području Srbije u periodu od 16.-20.07. pala je značajna količina padavina  koja je uticala na povećanje vlage u usevima te je rizik od šteta od pamukove sovice još izraženiji jer larve za svoj razvoj iziskuju visoku relativnu vlažnost vazduha. Takođe, u najavi je novi talas visokih temperatura koji će izuzetno pogodovati daljem razvoju te štetočine.

Trenutno se nalazimo u izuzetno kritičnom periodu za zaštitu useva od pamukove sovice.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti mere zaštite. Prema prognoziranim, visokim temperaturama, piljenje larvi se očekuje za 2-3 dana. Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz, kukuruz

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija1

1zbog nedostatka registrovanih preparata u usevu boranije, može se preporučiti i primena insekticida na bazi aktivne materije emamektin benzoat, zbog kratke karence u svim usevima.

 

U usevima paprike i kukuruza šećerca započelo je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Navedeni insekticidi delovaće i na ovu štetočinu.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 15.9.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca i boranije15.9.2020 14:03Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza šećerca se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile do faze metlica u punom cvetanju: svila se suši (BBCH 63-67).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana se položena jajna legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 6% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 26% biljaka. Položena jaja se u najvećem procentu nalaze u zoni oko ili na klipu i na razvijenoj svili.

         

jajno leglo kukuruznog plamenca

jaje pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje  pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, primene neki od navedenih insekticida vodeći računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretmana pesticida u toku jedne vegetacije:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana),

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana),

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Zbog visoke stope parazitizma jajnih legala plamenca i jaja pamukove sovice od strane parazitne osice iz roda Trichogramma u ovom periodu godine, prilikom izbora preparata  prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njih kao što je Coragen 20 SC.

Usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja do početka razvoja mahuna (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armgera) na do 9% biljaka. S obzirom da  da se u narednim danima očekuje intenzivno piljenje larvi, preporuka proivođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju položena jaja pamukove sovice, sprovedu insekticidni tretman kako bi sprečili ubušivanje larvi u mahune:

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha.

 

jaje pamukove sovice na boraniji

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 2.9.2020 ‎(1)
Zaštita postrne letnje boranije2.9.2020 14:44Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi letnje postrne boranije se nalaze u fazi od početka cvetanja, 30% cvetova otvoreno do faze početka razvoja mahuna(BBCH 61-71).

               

      fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 4% biljaka. Štete pričinjavaju larve hraneći se listovima i cvetovima, a u kasnijim fazama razvoja boranije ubušuju se i u mahune (generativni organi). Najavljene visoke dnevne temperature pogodovaće razvoju ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko uoče položena jaja pomenute štetočine, u osetljivim fazama razvoja početka formiranja mahuna,  sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha.

       

   položena jaja pamukove sovice

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next