Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.6.2017 ‎(2)
Zaštita useva šećerne repe22.6.2017 14:26Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

U regularnim proizvodnjama, usevi šećerne repe su polovinom maja sklopili redove. Od tada do danas na proizvodnim regionima, registrovana su 2 do 3 perioda (kraj maja, 02. I  07. juna) povoljna za ostvarenje infekcije prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe Cercospora beticola.  Na ovim područjima, obezbeđeni su uslovi za dve paralelne primarne infekcije a njihovom realizacijom trenutno smo u toku razvoja sekundarnih infekcija. Samo  na području Sombora, do danas nisu  registrovani uslovi za ostvarenje infekcije.

 

Nedostatak jasnih infektivnih perioda, nikako ne znači odsustvo pega lisne pegavosti šećerne repe.  Za klijanje spora potrebna je vlažnost lista ili visoka relativna vlaga vazduha. Ovo je patogen leta i za njegov razvoj potrebna je toplota. U trenutnim proizvodnim uslovima, noćne rose su dovoljne da dovedu do infekcije  useva. Povećane temperature skraćuju dužinu latentnog perioda i omogućuju brže umnožavanje ovog višecikličnog patogena.

 

Uslovi sa velikim brojem kišnih dana (kao što smo imali prošle godine) dovode do epifitocija.

 

Vizuelnim pregledima parcela pod šećernom repom registruju se biljke sa sporulisanim i tek formiranim pegama koje će sporulisati za dva dana. Ove pege su spremne za dalje širenje spora ove gljive. Procenat biljaka sa prisutnim pegama veoma je različit i direktno je pod uticajem uslova regiona, tolerantnosti posejanih sorata i pritiskom infektivnog potencijala od prošlih godina. Parcele sa uskim plodoredom su najviše izložene uticaju nagomilanog infektivnog potencijala. Monitoring koji se sprovodi  ukazuje na niži procenat inficiranih biljaka u sortnim ogledima u odnosu na proizvodne parcele, što je direktna veza sa poštovanjem plodoreda.

 

Preporuka proizvođačima šećerne repe:

 

Uslovi su povoljni za širenje patogena prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe. Neophodno je pregledati parcele i ispoštovati epidemijski prag na kome je neophodno sprovesti mere zaštite useva.

 

Prvi epidemijski prag je oko 50 % biljaka sa makar jednom pegom. Ovaj nivo inficiranih biljaka ukazuje na distribuciju infektivnog materijala i njegovu sposobnost prostornog širenja infekcije na nivou jedne parcele.

 

Obavezno nakon utvrđivanja praga, ili njegovom približavanju, zaštititi  useve  primenom fungicida preventivnog i sistemičnog načina delovanja:

 

Bravo 720,  Dakoflo 720 (1,5l/ha) + Rias 300 EC (0,3l/ha)

Region: Svi regioni
Cercospora beticola22.6.2017 10:19Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledom useva  šećerne repe (proizvodne parcele), uglavnom u uslovima navodnjavanja, došlo je do povećanja broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista, Cercospora beticola.

U usevima gde se registruje prisustvo simptoma ovog patogena blizu ili na nivou epidemijskog praga (50% biljaka sa bar jednom pegom) preporučuje se tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

lokalitet

sorta

% biljaka sa bar jednom pegom

Bačko Dobro Polje

Falco( navodnjavanje)

37

Kula

Bruna(navodnjavanje)

42

Vrbas

Terra Nova(navodnjavanje)

40

Vrbas

Helenika( suvo ratarenje)

9

Vrbas

Girafe(suvo ratarenje)

11

 

Preporučena kombinacija fungicida:

Dakoflo ili Bravo ili Balear (a.m.hlorotalonil) 1,5l/ha ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1,3kg/ha

+

Rias 300EC ili Cebit 300EC(a.m.difenokonazol+propikonazol) 0,3l/ha

 

Pega - Cercospora beticola

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 20.6.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe20.6.2017 13:31Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na lokalitetu Temerin, pregledom useva šećerne repe registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 10 do 50% biljaka.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Sorta

% biljaka sa pegama

Frančeska                            

25-50

Eduarda

28

Leopolda

10-26

Grandioza

14

Vandana

20

 

Na pojedinim parcelama dostignut je epidemijski prag koji iznosi 50% biljaka sa makar jednom pegom.

Preporučuje se proizvođačima šećerne repe obilazak useva radi utvrđivanja prisustva pega na biljkama. Ukoliko se utvrdi prisustvo pega na nivou ili  blizu epidemijskog praga,  sprovesti hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

a. m. hlorotalonil -  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha

Sistemični fungicid:

a.m. difenokonazol + propikonazol – Rias 300 EC 0,3 l/ha)

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 19.6.2017 ‎(1)
Stanje u usevu šećerne repe 19.6.2017 15:46Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

RC Pančevo, na punktovima Pančevo ,Stari Tamis, Kacarevo, redovno prati razvoj i širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na sortama različite osetljivosti. Prilikom  vizuelnog pregleda (19.06.), na sortama Viktor, Aureus, Albus, registrovan je epidemijski prag štetnosti odnosno na 50% biljaka imamo bar po jednu pegu od ovog patogena.

S obzirom da je na ovim sortama dostignut epidmijski prag, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela I utvrđivanje broja biljaka sa simptomima lisne pegavosti. Ukoliko se registruje broj biljaka koji je blizu epidemijskog praga, sprovesti  hemijske mere zaštite kombinacijom kontaktog i sistemičnog fungicida:

Mercury 1l/ha (a.m.azoksistrobin 100 g/l + epoksikonazol 100 g/ ) i

 Bravo 720 SC ili Balear 720 SC ili Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5l /ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(2)
Siva repina pipa na repištima RC Sremska Mitrovica31.3.2017 13:10Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, šećerna repa se nalazi u fenofazi nicanja, odnosno kotiledonih listova , dok na pojedinim parcelama,  klica tek probija površinu zemlje.

Na feromonskim klopkama postavljenim na stara repišta (Veliki Radinci i Stara Pazova)  beleže se konstantni ulovi sive repine  pipe - Bothynoderes punctiventris.

 

Porastom temperature iznad 20 stepeni dolazi do preletanja imaga na nova repišta. U periodu dopunske ishrane pred parenje imago pravi velike štete ishranom na izniklim biljčicama šećerne repe.

Preporuka proizvođačima je obilazak parcela i tretman insekticidom:

a.m.hlorpirifos + cipermetrin : Nurell D, Konzul u dozi 1,5-2l/ha

a.m.hlorpirifos + bifentrin: Pyrinex super u dozi 1,5-2 l/ha

 

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita šećerne repe31.3.2017 10:56Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Usevi šećerne repe iz ranih rokova setve, na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi nicanja do faze kotiledona ( BBCH 09-10).
 
 
Početkom treće dekade marta registrovani su ulovi sive repine pipe (Bothynoderes punciventris) u feromonskim klopkama postavljenim na površinama gde je predhodne godine gajena šećerna repa. Toplo vreme koje nam predstoji u narednom periodu doprineće povećanoj aktivnosti ove štetočine, tj. njenoj migraciji ka novoposejanim repištima.
 
 
Preporuka za proizvođače:
neophodno je svakodnevno praćenje pojave i brojnosti sive repine pipe na novoposejanim usevima šećerne repe, a  naročito su ugroženi usevi u fazi nicanja.Po utvrđivanju brojnosti od 1-3 imaga po m2, izvršiti suzbijanje nekim od navedenih insekticida:
  • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos+bifentrin) 1,5-2 l/ha
  • Nurelle D, Konzul,Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 1,5-2 l/ha
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 29.3.2017 ‎(3)
Pojačana aktivnost sive repine pipe29.3.2017 22:57Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe iz ranijih rokova setve se nalaze u fenofazi koja je izuzetno osetljiva na štete od sive repine pipe (9-10 BBCH: klica probija površinu zemljišta; kotiledoni horizontalno položeni: vidljiv prvi list veličine čiode).

 

Fenofaza (velika slika)

 

Na lokalitetu Inđija, gde su prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu registrovana 22.03., sa porastom temperature poslednjih nekoliko dana došlo je do intenziviranja njenog izlaska sa mesta prezimljavanja, kao i do pojave na  novom repištu (zbog blizine starog repišta i odsustva lovnih kanala).

 

Na lokalitetu Dobrinci prva imaga na starom repištu registrovana su 24.03. i beleže se svakodnevni ulovi, dok na novom repištu još nije uočeno njeno prisustvo.

 

U ovom momentu naročito su ugrožene parcele na kojima je šećerna repa počela da niče i koje se nalaze u neposrednoj blizini starih repišta sa kojih ova štetočina migrira. Ubrzo, sa daljim porastom temperature očekuje se njeno masovno preletanje na novoposejana repišta.

 

Proizvođačima se preporučuje svakodnevni obilazak novih repišta (u najtoplijem delu dana) u cilju utvrđivanja prisustva repine pipe. Ukoliko se ustanovi brojnost od 1-3 pipe/10 m2, izvršiti tretman nekim od registrovanih insekticida:

·         Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 1,5-2 l/ha

·         Nurelle D ili Konzul (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 1,5-2 l/ha

 

Region: Ruma
Repina  pipa29.3.2017 16:33Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

RC Zrenjanin prati pojavu I kretanje sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Novo Miloševo i Mihajlovo. Prisustvo sive repine pipe registrovano je na starim repištima. Sa porastom temperature očekuje se migracija I let odraslih  jedinki pipa prema ovogodišnjim usevima šećrne repe.

Vizuenim pregledom useva  šećerne repe beleži se početak nicanja useva. Faza  kotiledona  je najosetljivija faza, te je preporuka proizvođačima stalno praćenje kretanja i leta sive repine pipe. Kritičan nivo je 1-3 imaga/10m2.

Proizvođačima se preporučuje  sprovođenja mera zaštite primenom registrovanih insekticida:

Pyrinex super (a.m.hlorpirifos+bifentrin) -  1,5-2l/ha

Despot (a.m.hlorpirifos+cipermetrin)  - 1,5-2l/ha

Slika 1: faza razvoja šećerne repe

 
Region: Zrenjanin
Siva repina pipa29.3.2017 16:10Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na teritoriji RC Novi Sad šećerna repa iz ranih rokova setve se nalazi u fazi nicanja i u fazi kotiledona (BBCH 10).

Na  feromonskim klopkama registruju se imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Najavljeno toplo vreme u narednom periodu uticaće na povećanu aktivnost ove štetočine i njenu migraciju ka novim repištima.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci novih repišta i stalno praćenje kretanja i leta imaga sive repine pipe. Ukoliko se registruje njeno prisustvo neophodna je primena nekih od registrovanih insekticida:

Pyrinex super (hlorpirifos + bifentrin) 1,5-2 l/ha

Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos + cipermetrin) 1,5-2 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.3.2017 ‎(1)
Masovna pojava sive repine pipe u feromonskim klopkama24.3.2017 14:26Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na lokalitetu u Kuli, gde su postavljene feromonske klopke na starom i novom repištu, registruje se masovan ulov imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris, u klopkama. Na ovom lokalitetu setva šećerne repe je završena, a na parceli koja je posejana 14.3. počinje nicanje useva šećerne repe. U klopkama na starom repištu, koje se nalazi preko puta parcele sa novoposejanom repom, prvi ulovi u klopkama su registrovani 21.3. S obzirom na blizinu novog repišta i kašnjenjem sa kopanjem lovnih kanala oko starog repišta, došlo je do pojave imaga sive repine pipe i na novom repištu. Kritičan prag je 1-3 imaga/10m2. Na ovakvim parcelama, gde je nicanje u toku i gde je počelo naseljavanje repine pipe, potrebno je uraditi tretman insekticidima , da bi se smanjila populacija i sprečila ishrana imaga sive repine pipe, jer je šećerna repa najosetljivija od nicanja pa do formiranja drugog para listova. Na drugim lokalitetima, ulovi imaga se registruju samo na starom repištu. Preporučeni insekticidi posle dostizanja kritičnog praga:

Pyrinex super(a.m.hlorpirifos+bifentrin), 1,5-2l/ha

Despot(a.m.hlorpirifos+cipermetrin), 1,5-2l/ha

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 23.3.2017 ‎(1)
 Pojava sive repine pipe 23.3.2017 23:27Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
 

RC Ruma prati pojavu i kretanje sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starim i novim repištima na lokalitetima Indjija i Dobrinci.

 

 Na lokalitetu Indjija 22.03. su ulovljena prva imaga ove štetočine na starom repištu (23.03. ulovljeno 12 imaga). Na lokalitetu Dobrinci za sada nema ulova. 

 

 

Siva repina pipa (velika slika)

 

 

Toplo vreme je uslovilo izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja. Sa daljim porastom temperature zemljišta i vazduha očekujemo intenziviranje pojave imaga.

S obzirom da je setva šećerne repe u toku, a početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

  

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 22.3.2017 ‎(1)
Pojava sive repine pipe 22.3.2017 21:10Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu , na punktu Bilić, registrovali smo prva imaga sive repine pipe Bothynoderes punctiventris dok na feromonskim klopkama na punktovima Bezdan i Kjajićevo nismo registrovali ulovljena imaga.

Siva repina pipa ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao imago u starim repištima, na dubini od 20-35 cm. U proleće se imago javlja kada je temperatura između 6 I 10 ⁰C na dubini 5-10 cm a temperatura vazduha od 15-25 ⁰C.

Prva izlazeća imaga ne mogu da lete ali sa porastom temperature vazduha (iznad 25⁰C ) kreće masovan let. Nakon prezimljavanja imaga su polno nezrela I za formiranje polnih elemenata neophodna  je ishrana na mladim biljkama šećerne repe.

Poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo :

- svakodnevno obilaženje površina pod šećernom repom u najtoplijem delu dana radi registrovanja prisustva pipe. Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ove štetočine kako na mestima prezimljavanja (stara repišta ) tako i  na novoposejanim parcelama.

 

imago sive repine pipe

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 21.3.2017 ‎(2)
Pojava sive repine pipe21.3.2017 16:41Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na lokaciji  Senta u feromonskim klopkama postavljenim na starim repištu , kao i u usevu pšenice registrovana su prva imaga sive repine pipe ( Bothynoderes punctiventris ).

  

imago

Imago sive repine pipe se pojavljuje u proleće kad je temperatura zemljišta oko 10 °C, a temperatura vazduha iznad 15 C .

Setva šećerne repe je u toku. Sa porastom temperature , iznad 20 C , repina pipa počinje da leti, a masovan let  počnje iznad 25 C. Sa letom pipe počinje opasnost za nova repišta.

Za hemijskim tretmanom još nema potrebe.

Region: Senta
Pojava repine pipe na starom repištu 21.3.2017 9:08Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

RC Pančevo je dana 10.03.2017. postavio feromonske klopke za praćenje pojave sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu.       

Prva imaga ove štetočine u feromonskim klopkama ulovljena su 19.03.2017 (slika).

Slika: Prva ulovljena imaga repine pipe

Aktivnost sive repine pipe u uskoj je zavisnosti od temperature. U ovom momentu registruju se odrasle jedinke na prošlogodišnjim repištima. Sa daljim porastom temperatura, očekuje se i brzo poletanje sive repine pipe.

Setva šećerne repe na teritoriji RC Pančevo je u toku.  Preporučuje se proizvođačima da redovno obilaze stara repišta radi praćenja izlaska odraslih pipa, ali i novo posejane parcele u cilju praćenja nicanja. 

Za sada ne sprovoditi mere zaštite.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 26.8.2016 ‎(2)
Cercospora beticola, tretman za kasnije  rokove vađenja šećerne repe26.8.2016 17:26Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

U regionu Srednjeg Banata registruju se povoljni uslovi za razvoj i širenje pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) što ukazuje da je potrebno obaviti još jedan tretman na usevima šećerne repe koji će ostati na parceli i gde se planiraju kasniji rokovi vađenja. Karenca fungicida je od 14 do 28 dana te shodno planiranim rokovima vađenja primeniti neki od sledećih preparata:

Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha (21 dan)

Acanto Plus (pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,8 l/ha (28 dana)

Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1,2 l/ha(14 dana)

Mercury (azoksistrobin + epoksikonazol) 1 l/ha (28 dana)

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha (21 dan)

 Slika:1,2:šećerna repa (ogled PIS RC Zrenjanin) lokalitet Zlatica

velika slika

 

 

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Zaštita šećerne repe26.8.2016 9:10Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi šećerne repe nalaze se u fazi razvoja korena i sinteze šećera (BBCH 39).

Zadnja preporuka za suzbijanje pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)  data je 8.8. Od tada je na područiju RC Novi Sad registrovano 6 dana sa padavinama sa količinom od 26,2 do 35,2 mm po m²  i prošao je period kada se može računati na dejstvo predhodno nanetih fungicida. U poslednjih nekoliko dana beleže se povoljni uslovi za razvoj i širenje ovog patogena. U usevima koji se neće vaditi u narednih mesec dana neophodno je sačuvati lisnu masu kako bi se  neometano odvijao proces sinteze šećera, te se  preporučuje tretman kombinacijom fungicida preventivnog i sistemčnog delovanja. Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Preventivni fungicidi:

a. m. hlorotalonil - Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 2 l/ha, Odeon 1,7 kg/ha

 

Sistemični fungicidi:

a.m. azoksistrobin + ciprokonazol – Amistar extra  0,6-0,75 l/ha – karenca 21 dan

a.m. azoksistrobin+epoksikonazol  – Mercury  1 l/ha – karenca 28 dana

a.m. prohloraz + propikonazol – Bumper P  0,8 – 1 l/ha – karenca 21 dan

a.m. fluopiram + protiokonazol – Propulse 250 SE 1-1,2 l/ha – karenca 14 dana

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 25.8.2016 ‎(2)
Zaštita šećerne repe25.8.2016 22:06Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Šećerna repa se nalazi u fazi razvoja korena i procesa sinteze šećera kada treba očuvati zelenu lisnu masu kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje ovog procesa.

Nalog za četvrti tretman protiv prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na terenu RC Ruma dat je 10.08. Tokom proteklog perioda vladaju izuzetno povoljni uslovi za dalje širenje infekcije.

 

Od zadnjeg tretmana je prošlo dovoljno vremena da više ne možemo računati na efikasnost  prethodno nanetih preparata. Proizvođačima koji neće vaditi šećernu repu u narednih mesec i više dana preporučuje se još jedan tretman  kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida (voditi računa o karenci).

 Preventivni fungicidi:

 

o   (a.m. hlorotalonil) Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC 1,5-2 l/ha ili Odeon 1,7 kg/ha (karenca 21 dan)

 

Sistemični fungicidi:

 

  • Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana)
  • Bumper P (prohloraz +propikonazol) 0,8-1 l/ha (karenca 21 dan)
  • Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,75 l/ha (karenca 21 dan)  
  • Zamir 400 EW (prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha (karenca 28 dana)
  • Mercury (azoksistrobin+epoksikonazol) 0,8-1 l/ha (karenca 28 dana)
  • Acanto Plus (pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,8 l/ha (karenca 28 dana)
Region: Ruma
Zaštita šećerna repa25.8.2016 12:49Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na terenu delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena ( BBCH 41) i sinteze šećera. U prethodnom periodu vladali su veoma povoljni uslovi za dalji razvoj pegavosti i širenje na listove šećerne repe. Jutarnja rosa i niže temperature pogoduju razvoju i širenju patogena ( Cercopora beticola ).
 
Useve šećerne repe koji se neće vaditi u narednih mesec dana radi očuvanja lisne mase potrebno je zaštititi fungicidima ( kontaktni + sistemični ) u cilju sprečavanja daljeg širenja patogena.
 

Kontaktni fungicidi :

Bravo 720 SC 1,5 l/ha ; Balear 720 SC  2 l/ha; Dakoflo 720 SC 2 l/ha;

navedeni preparati imaju karencu 21 dan

Sistemični :

Bumper P (prohloraz+propikonazol)  u dozi 0,8-1 l/ha (karenca preparata je 21 dan )

Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol)  u dozi 1-1,2 l/ha (karenca preparata je 14 dana )

  

velika slika                                  velika slika

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 24.8.2016 ‎(1)
Zaštita šećerne repe24.8.2016 15:06Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, šećerna repa se nalazi u fazi razvoja korena i sinteze šećera. U narednom periodu, periodu sinteze šećera, veoma je važno očuvati zelenu lisnu masu i funkciju lista u cilju postizanja što bolje digestije (% šećera –saharoze u korenu).

Konstantno prisustvo rose u usevima i  srednje dnevne temperature iznad 15 stepeni stvaraju veoma povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača pegavosti na listu šećerne repe (Cercospora beticola).

Preporučuje se proizvođačima šećerne repe na našem terenu, još jedan tretman fungicidima u cilju sprečavanja daljeg širenja patogena.

Koristiti kombinaciju kontaktnih i preventivnih fungicida.

Od kontaktnih preporučuje se primena fungicida na bazi hlorotalonila (karenca 21 dan):

Bravo 720 SC 1,5 l/ha; Balear 720 SC  2 l/ha; Dakoflo 720 SC 2 l/ha;

Elect -500 2,5-3 l/ha,Odeon 1,8 kg/ha

Od sistemičnih mogu se koristiti neki od sledećih koji imaju kraću karencu:

Mercury (azoksistrobin+epoksikonazol) 1 l/ha (karenca 28 dana)

Bumper P (prohloraz+propikonazol) 0,8-1 l/ha (karenca 21 dan)

Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana)

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 22.8.2016 ‎(2)
Cercospora beticola22.8.2016 10:30Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera. Uslovi za razvoj najznačajnijeg patogena šećerne repe - prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) su izuzetno povoljni. Od prošlog tretmana je prošlo dovoljno da se ne može vise računati na zaštitu od novih infekcija. Kako se povoljni uslovi nastavljaju, u usevima šećerne repe preporučuje se još jedan tretman kako bi se sačuvala lisna masa i omogućila sinteza šećera. 

Čim vremenski uslovi to dozvole, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. Prilikom izbora fungicida, voditi računa o karenci. Kombinovati kontaktne i sistemične fungicide:

1.       Eminent star(a.m.hlorotalonil+tetrakonazol), 1l/ha

2.       Bumper P(a.m.prohloraz+propikonazol), 0,8-1l/ha +a.m.hlorotalonil 1,5-2l/ha

3.       Rias 300 EC(a.m.difenokonazol+propikonazol), 0,3l/ha + a.m.hlorotalonil 1,5-2l/ha

Region: Vrbas
Zaštita šećerne repe 22.8.2016 9:23Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na teritoriji RC Pančevo, registrovano je da se repa nalazi u fenofazi razvoja korena-sinteze šećera (BBCH 40).

S obzirom na period koji je protekao od poslednjeg tretmana tokom koga smo imali povoljne uslove za širenje patogena Cercospora beticola, a u cilju očuvanja lisne mase neophodno je uraditi još jedan hemijski tretman.

Slika: Simptomi Cercospora beticola na listovima šećerne repe

U narednom periodu značajne količine padavina i optimalna temperatura vazduha će omogućiti dalje širenje infekcije tako da se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obavezan hemijski tretman kombinacijom sistemičnih i preventivnih fungicida.

Preventivni fungicidi na bazi hlorotalonila: Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5-2 l/ha ili Odeon 1,7 kg/ha

Sistemični fungicidi:

·         Acanto Plus (a.m. pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,8 l/ha

·         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,8 l/ha

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha

·         Opus team (a.m. fenpropimorf + epoksikonazol) 0,75-1 l/ha

·         Propulse 250 SE ( a.m. fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha

·         Rias 300 EC (a.m. difenokonazol + propikonazol) 0,4 l/ha

U odnosu na prethodni tretman izabrati sistemični fungicid sa drugačijim mehanizmom delovanja
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 15.8.2016 ‎(2)
Četvrti tretman šećerne repe15.8.2016 11:59Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe su u fazi razvoja korena-sinteze šećera (BBCH 39). Uočava se širenje simptoma (povećanje brojnosti pega),  pegavosti lišća šećerne repe (prouzrokovač Cercospora beticola), kao posledica povoljnih uslova za razvoj ovog patogena u predhodnom periodu.
 
 
Preporuka za proizvođače:u narednom periodu neophodno je očuvanje lisne mase.Predstoji period povoljnih uslova za širenje infekcije pegavosti lišća šećerne repe ,te je neophodno uraditi tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

preventivni fungicidi:

·  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

sistemični fungicidi:

·  Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha

·  Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha

·  Opera (a.m.piraklostrobin + epoksikonazol) 1 l/ha

·  Rias 300 EC (a.m. difenokonazol + propikonazol) 0,3-0,4 l/ha

·   Acanto Plus (a.m. pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,8 l/ha

 

Prilikom izbora sistemičnih fungicida voditi računa o korišćenju aktivnih materija različitog mehanizma delovanja.

Region: Bačka Topola
Zastita sećerne repe15.8.2016 7:13Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi 39-40 BBCH skale ; razvoj korena i sinteze šećera .

 

U narednim danima je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama i optimalnim temperaturama za širenje prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe ( Cercospora beticola ), koja će omogućiti ostvarenje novih infekcija i  dalje širenje bolesti.

U cilju očuvanja lisne mase, proizvođačima se preporučuje još jedan tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

 

 Preventivni fungicidi:

 

·        Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ,Balear 720 SC ili Odeon ( hlorotaloni l) 1,5-2 l/ha ,odnosno 1,7 kg/ha

 

Sistemični fungicidi:

 

·         Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,75 l/ha

·         Antre plus ( tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

·         Duett ultra ( epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,6 l/ha

·         Bumper P ( prohloraz +propikonazol) 0,8-1 l/ha

·         Propulse 250 SE ( fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha

·         Teatar plus ( azoksistrobin+ difenokonazol) 1 l/ha

·         Opus team ( fenpropimorf+epoksikonazol) 0,75-1 l/ha

 

U odnosu na prethodni tretman izabrati sistemični fungicide različitog mehanizma delovanja.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 12.8.2016 ‎(1)
Zaštita šećerne repe12.8.2016 15:00Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa je u fazi razvoja korena i sinteze šećera (po BBCH skali 39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe uočava se povećanje broja pega   pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola) kako na starijem tako i na mlađem lišću što je posledica ostvarivanja povoljnih uslova za širenje infekcije u proteklom periodu .

S obzirom da je i u narednom periodu potrebno sačuvati lisnu masu  u usevima šećerne repe a period povoljnih uslova za širenje infekcije se nastavlja, poljoprivrednim proizvođačima se prerporučuje tretman useva kombinacijom sistemičnih i preventivnih fungicida:

-preventivni fungicidi:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

-sistemični fungicidi:

 Acanto Plus (a.m. pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,8 l/ha

Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha

Opera (a.m.piraklostrobin + epoksikonazol) 1 l/ha

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha

Rias 300 EC (a.m. difenokonazol + propikonazol) 0,3-0,4 l/ha

 

Prilikom izbora sistemičnih fungicida odabrati sistemične fungicide sa drugačijim mehanizmom delovanja u odnosu na prethodni tretman.

velika slika

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 10.8.2016 ‎(2)
tretman u šećernoj repi10.8.2016 8:57Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe u regionu  Srednjeg Banata registrovano povećanje broja pega sive pegavosti lista šećerne repe prouzrokovač (Cercospora beticola) po listu biljke.S obzirom na period koji je protekao od poslednjeg tretmana tokom kog smo imali povoljne uslove za širenje patogena, da bi se i dalje sačuvala lisna masa neophodno je nastaviti sa zaštitom useva u kontinuitetu.

U narednom periodu najavljuju se značajne količine padavina koje će omogućiti dalje širenje infekcije tako da tretman mora biti obavljen na vreme.Zaštitu obaviti  kombinacijom sistemičnog fungicida i fungicida kontaktnog delovanja koji u sebi sadrži aktivnu materiju hlorotalonil  (Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Odeon 1,7 kg/ha)

Sistemični fungicidi

-Acanto plus (a.m. pikoksistrobin + ciprokonazol), 0,6-0,8 l/ha

Amistar extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol), 0,75l/ha ili

-Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol), 0,8 – 1 l/ha ili

- Teatar plus (a.m.azoksistrobin+epoksikonazol), 1l/ha ili

- Mercury (a.m.azoksistrobin+epoksikonazol),1l/ha ili

- Rias 300 EC (a.m.difenokonazol+propikonazol), 0,3l/ha

Slika 1 pegavost lista šećerne repe

velika slika

Region: Zrenjanin
(More Items...)