Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita vinove loze  

Preporuke: Zaštita vinove loze

Open

Naslov preporuke

Zaštita vinove loze 

Tekst

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od potpuno dodirivanje bobica do početak šarka (BBCH 79 - 81).

v.loza BBCH 79

velika slika

Na žutim lepljivim klopkama koje se nalaze u vinogradima, registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanuskoja je vektor  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača Zlatastog žutila vinove loze. U pojedinim zasadima gde nisu sprovedene adekvatne hemijske mere zaštite za suzbijanje larvi, došlo je do pojave odraslih jedinki. Kako bi se sprečila njihova migracija u druge vinograde, a i kako bi se sprečilo dalje razmnožavanje ove štetočine, predlaže se još jedan insekticidni tretman u svim onim zasadima gde se uoči prisustvio ove cikade.

imago cikade Scaphoideus titanus

velika slika 

Moguća je primena nekog od sledećih preparata:

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a. m. deltametrin) u koncentraciji 0,05-0,07% (karenca 21 dan) ili

-          Cythrin 250 EC (a. m. cipermetrin) u koncentraciji 0,12-0,15% (karenca 21 dan) ili

-      Plures (deltametrin) 500-700 ml/ha (karenca 14 dana).

Takođe, u toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a navedeni insekticidi će delovati i na ovu štetočinu.

U zasadima gde bobice nisu ušle u fazu šarka, a gde su prisutni simptomi pepelnice (Uncinula necator),  preporučuje se primena fungicida Luna experience (tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,035-0,04%.

Zbog visokih dnevnih temperatura, proizvođačima se preporučuje da tretman sprovedu u ranim jutarnjim ili večernjim satima na temperaturi ispod 25 °C.

Region

Leskovac 

Štetni organizmi

Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator) 

Usev/zasad

Vinova loza 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 31.7.2021 11:54  by RC Leskovac 
Last modified at 31.7.2021 19:33  by Milena Marčić