Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita pšenice  

Preporuke: Zaštita pšenice

Open

Naslov preporuke

Zaštita pšenice 

Tekst

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od sortimenta i vremena setve, nalaze u fenofazi od  početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice  do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

 

Nestabilno vreme sa padavinama i osetljiva faza pšenice (početak cvetanja), mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice u cilju utvrđivanja faza razvoja. Ukoliko se registruje početak cvetanja, odnosno prisustvo 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, a pred moguću najavu padavina,  preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

  • Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha ili
  • Prosaro 250 EC(a.m.tebukonazol+protiokonazol)  0,75-1 l/ha ili
  • Elatus Era (a.m.protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha ili
  • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili
  • Custodia (a.m.tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili
  • Amistar Extra, Census 280 SC (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili neki drugi fungicid registrovan za suzbijanje fuzarioze klasa.

Na pojedinim parcelama pšenice registrovano je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae) na pojedinačnim biljkama.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve u cilju utvrđivanja prisustva štetočina.

U koliko se utvrdi prisustvo od 0,5 do 1 lare žitne pijavice  po biljci prepručuje se primena insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5,Konfuzija , Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
  • Plures (a.m. deltametrin) 500-650 ml/ha ili
  • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Navedeni insekticidi efikasni su i za suzbijanje lisnih vaši.

Region

Pirot 

Štetni organizmi

Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus) 

Usev/zasad

Pšenica 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 21.5.2021 8:58  by RC Pirot 
Last modified at 21.5.2021 10:19  by Boško Jezerkić