Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Crna pegavost kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola)
Crna pegavost kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola)

Vizuelnim pregledom useva za letnju proizvodnju, na pojedinim parcelama na lokalitetu Sevojno, registovano je prisustvo crne pegavosti kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola).

Gljive iz roda Alternaria parazitiraju pored kupusa i druge kupusnjače: kelj, karfiol, brokoli. Crna pegavost se sreće tokom cele vegetacije, a najveće štete izaziva na semenskim usevima. Na stablu mladih biljaka se uočavaju tamne pege, a zaražene biljke poležu.
Kod starijih biljaka se prvo javlja na donjem lišću u vidu lokalnih pega, u početku žute, a kasnije tamnomrke boje, sa karakterističnim koncentričnim krugovima. Pege se vremenom uvećavaju, pokrivajući veći deo lista, tako da oni propadaju, čime se smanjuje asimilaciona površina biljaka, smanjuje se prinos i pogoršava kvalitet. Kod kupusa se ne smatra ekonomski značajnim patogenom jer većinom napada donje, starije lišće, koje se odbacuje.
Parazit se održava i prenosi micelijom i konidijama u zaraženim biljnim ostacima. Konidije se raznose vetrom, vodom, insektima i prilikom rada na odeći i rukama radnika.

Sa ciljem zaštite kupusa od navedenih patogena najznačajnije su preventivne mere kontrole koje podrazumevaju:
- višegodišnji plodored,
- upotreba dezinfikovanog semena i zdravog rasada,
- uklanjanje biljnih ostataka,
- uništavanje korova.

Ukoliko dođe do širenja simptoma ovih patogena, prema EPPO standardu, PP 2/7 (1), mogu se koristiti fungicidi na bazi aktivne materije difenokonazol.

Comments

There are no comments yet for this post.