Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Prisustvo štetočina u usevima kukuruza
Prisustvo štetočina u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Niš, usevi kukuruza se nalaze u fazi rasta stabljike (BBCH 30-35).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

velika slika

Ova cikada je vektor  Stolbur fitoplazme koja izaziva bolest crvenilo kukuruza. Cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i sa pšenice prelaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ukoliko su odrasle jedinke cikade infektivne, ishranom prenose stolbur fitoplazmu na biljke kukuruza. Ženke ove cikade polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

Simptomi fitoplazme se najpre javljaju u vidu crvenila glavnog nerva kukuruza, a kasnije na klipovima dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju (zrna sitnija, štura, često nisu ni formirana). Takođe može doći i do sušenja čitave biljke, a krajnji ishod je znatno umanjenje prinosa. 

U kontroli crvenila kukuruza i cikade R.panzeri najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza, jer se time prekida razvoj cikade i smanjuje brojnost ove štetočine.

Primena insekticida u cilju suzbijanja ove cikade se ne preporučuje.

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo  krilatih i beskrilnih jedinki  lisnih vaši (Aphididae) u niskom intenzitetu napada.

velika slika

Vaši  pričinjavaju direkne štete sisajući sokove, što dovodi do deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu i smanjenja prinosa. Indirektne štete pričinjavaju u prenošenju virusih oboljenja, čime čine značajnije štete. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ovaj virus je često prisutan i na korovima (najčešće na divljem sirku) pa ga vaši mogu na neperzistentan način preneti na biljke kukuruza.

Virus utiče na smanjenje prinosa, kvalitet zrna i kvalitet lista kod silažnog kukuruza.

Mere kontrole su gajenje manje osetljivih hibrida, zdravo seme, rano uklanjanje bolesnih biljaka, uništavanje korova koji su domaćini virusa.

Comments

There are no comments yet for this post.