Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Virus bronzavosti paradajza u plasteničkoj proizvodnji paradajza
Virus bronzavosti paradajza u plasteničkoj proizvodnji paradajza

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji,  se nalaze u fazi  od otvorena peta cvast na glavnom stablu do početak sazrevanja plodova (BBCH 65-81).

velika slika

Na pojedinim biljkama registovano je prisustvo simptoma virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Simptomi su registrovani u usevima gde nije vršeno adekvatno suzbijanje tripsa, od kojih su neke vrste vektori virusa bronzavosti paradajzaTakođe, u pregledanim usevima registrovano je i prisustvo tripsa. Ovo je viroza koja se poslednjih godina redovno javlja na našem regionu i koja nanosi  značajne štete u plasteničkoj proizvodnji paradajza.

velika slika

Simptomi  na mladom lišću su u vidu sitnih, tamnosmeđih pega, lišće je uvijeno i naborano. Vršni meristem obično zahvata sistemična nekroza, što se odražava na smanjen porast biljke. Na mladim, zelenim plodovima javljaju se nekrotični prstenovi i šare usled čega plodovi imaju nepravilan oblik. Na zrelim plodovima javljaju se koncentrične prstenaste pege, odnosno bledocrvena, bela ili narandžasta polja oivičena koncentričnim prstenovima. Često se javlja neravnomerno sazrevanje plodova. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

Vektori ovog virusa su tripsi, insekti koji imaju više generacija tokom jedne godine. Virus može biti unet u organizam tripsa samo u stadijumu larve, a odrasli insekti su ti koji dalje prenose i šire virus. Odrasli insekti su zaraženi tokom čitavog svog života. Virus se ne prenosi na potomstvo tripsa.

U ovom momentu, kada su već prisutni simptomi viroza na biljkama, proizvođačima se preporučuje:

-  uništavanje biljaka sa simptomima virusa,

-  pregled biljaka na prisustvo tripsa (metod otresanja na belu podlogu),

-  suzbijanje tripsa primenom preparata Laser (a.m. spinosad) 0,4 l/ha, u  večernjim satima, pri smanjenoj svetlosti, jer dnevna svetlost brzo razgrađuje ovu aktivnu materiju, 

-  uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja i vektora.

Pri primeni hemijskih mera zaštite strogo se pridržavati karence primenjenih insekticida posebno u usevima koji su u fazi sazrevanja plodova. Karenca pomenutog preparata je 3 dana.

Comments

There are no comments yet for this post.