Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na teritoriji delovanja RC  Niš vinova loza se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalazi u fazi  mirovanja: zimski pupoljci zašiljeni do okruglasti, svetli ili tamno braon, zavisno od kultivara; ljuspice pupoljaka više manje zatvoreni zavisno od kultivara do faze "vunenih pupoljaka": braonkasta vuna jasno vidljiva (00-05 BBCH).

Vizuelnim pregledom vinograda na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na lastarima u vidu srebrnastih zona na kojima se nalaze crna telašca (piknidi gljive).

Velika slika

Infekcija ovim patogenom nastaje u vlažnim uslovima i temperaturom preko 10 stepeni na početku vegetacije pri pojavi prvih listova.

Osnovna mera zaštite je da se pri sadnji koristi zdrav sadni materijal, i odstranjivanje obolelih lastara u toku rezidbe.

Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku vegetacije, od faze pojave 1 do 2 lista pred najavljene padavine, preparatima na bazi bakra ili aktivne materije mankozeb.

RC Niš nastavlja sa praćenjem ovog patogena i faze razvoja vinove loze i daće signal za hemijsiki tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.