Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Mladenovac usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma, na lokalitetma Mladenovac, Sopot, Obrenovac, Surčin i Zemun registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 3% biljaka.

Ove štetočine svojom ishranom nanose direktne štete sisanjem biljnih sokova, ali su indirektne štete veoma značajne, jer su lisne vaši i cikade prenosioci fitopatogenih virusa.

Hemijske mere, u cilju suzbijanja ovih štetočina se ne preporučuju, kako zbog njihove niske brojnasti, tako i zbog najava niskih temperatura u narednom periodu koje će nepovoljno uticati na njihovu aktivnost.

Vizuelnim pregledima useva nije registrovano prisustvo bolesti.

Na parcelama tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris). Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo glodara i ukoliko se registruje brojnost iznad praga štetnosti primena rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavke mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.