Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Usevi ili zasadi
Prisustvo lozine lisne grinje (Eriophyes vitis) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od grozdovi počinju da vise do bobice veličine graška, grozdovi obešeni. (BBCH 73-75).

U toku vizuelnih pregleda zasada vinove loze, u pojedinim vinogradima,  uočeno je prisustvo simptoma na lišću izazvanim prisustvom lozine grinje šiškarice (Eriophyes vitis), prouzrokovača erinoze vinove loze. Na licu listova vinove loze javljaju se ispupčenja a sa donje strane, na naličju listova se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom i kolonijama ovih grinja.

Ispupčenja na listu u kasnijoj fazi mogu dobiti crvenkasto rđastu ili ljubičastu boju. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova zato što se u okviru pega remeti proces fotosinteze.

Ove grinje imaju više generacija godišnje. U proleće sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje odlaze na tek razvijene listove i na naličju  počinju da se hrane, ubadajući biljno tkivo, usled čega dolazi do proliferacije i stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja, stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće.

Zaštita se vrši, po potrebi, zimskim tretiranjem i akaricidima u toku vegetacije.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi: od početka cvetanja do fenofaze puno cvetanje (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi prvog i drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve. Larva ima pet razvojnih stupnjeva. Hrani se samo na vinovoj lozi isisavanjem sokova na naličju listova i ne pričinjava visoke direktne štete. Ali je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje: zlatasto žutilo vinove loze. Sposobnost prenošenja patogena i širenja bolesti imaju larve: L3, L4 i L5 i imago. Kada postanu infektivne, sposobnost prenošenja fitoplazme zadržavaju do kraja života.

Hemijske mere zaštite će na ovom Portalu biti preporučene kada se pojave larve trećeg razvojnog stupnja.