Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Usevi ili zasadi
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području RC Knjaževac zasadi vinove loze se, zavisno od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama sazrevanja bobica (BBCH 81-83).

Na klopkama koje su postavljene u zasadima vinove loze na lokalitetu Štipina, registruju se ulovi odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Ova cikada je prenosioc fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Celokupno svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje. Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva. Cikada je infektivna od trećeg larvenog stupnja. Jednom zaražena cikada ostaje infektivna tokom celog života.

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na pojedinim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma koji ukazuju na zlatasto žutilo vinove loze.

Na listovima je došlo do promene boje, kod belih sorti u zlatasto žutu a kod crvenih sorti lišće dobija crvenkasto - ljubičastu boju. Listovi se savijaju ka naličju i postaju čvrsti i krti. Internodije na lastarima se skraćuju, postaju kržljave, grozdovi su rehuljavi, zaostaju u porastu, i cela biljka propada.

U cilju kontrole zlatastog žutila vinove loze preproučuju se pesticidne i nepesticidne mere:

- uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

- uništavanje napuštenih zasada,

- uklanjanje divlje loze u blizini zasada i uništavanje korova.

- suzbijanje vektora- cikade Scaphoideus titanus, o čemu je RC Knjaževac izvestio proizvođače putem preporuka, 4.7. i 8.8.2023 godine.

Prisustvo eske u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se većinom nalaze u  fazi potpunog dodirivanja bobica, pa do početka šarka (79-81 BBCH).

Vizuelnim pregledom u pojedinim vinogradima uočeni su simptomi karakteristični za ESKU vinove loze (izdužene žute i crvenkaste nekroze između nerava) na pojedinačnim čokotima.

         Prisustvo ESKE

Simptomi se mogu javiti na svim delovima vinove loze. Ova bolest se javlja u uslovima toplije klime i uglavnom u starijim vinogradima, a poslednjih godina je sve češća i na mlađim čokotima.

ESKA nastaje delovanjem više patogenih gljiva, koje napadaju sprovodni sistem.  Na poprečnom preseku lastara može se uočiti centralni, oštećeni deo, svetle boje i meke konzistencuje. Sa obolelih delova, najčešće izolovane gljive su:  Phaeomoniella chlamydospora, Stereum hirsutum i Phellinus igniarius.

Razlikuju se dva tipa bolesti: hronični i akutni.

Hronični tip bolesti  karakterističan je po tome što se u zoni između nerava lista javljaju izdužene žute ili crvenkasto-smeđe nekroze. Na listu samo glavni nerv zadržava zelenu boju. Na kraju može doći do sušenja i opadanja lišća pre vremena.

Kod akutnog tipa bolesti dolazi, u toku leta, do iznenadnog sušenja čokota, po čemu se ova bolest naziva i apopleksija. Na bobicama se mogu javiti mrko-ljubičaste pege koje se pri jačem napadu spajaju, pucaju i suše. Zaraženi lastari zaostaju u porastu, venu i ne dolazi do njihovog zdrvenjavanja.

Infekcije, najčešće, nastaju kroz rane, posle oštrije razidbe ili nakon gradonosnih padavina.

Za suzbijanje ove bolesti ne postoje hemijske mere. Najvažije su preventivne mere zaštite: 

- Sadnja zdravih loznih kalemova.

-Tokom rezidbe dezinfikovanje alata (dezinfekcija makaza i pribora, 70%-tnim alkoholom.

- Premazivanje rana od rezidbekalemarskim voskom.

- Orezane delove treba izneti iz vinograda i uništiti.

 

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Knjaževac vinova loza je u fenofazi od početak dodirivanja bobica do zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

Monitoring cikade Scaphoideus titanus vrši se vizuelnim pregledom i pomoću žutih lepljivih klopki. Pregledom vinograda i klopki, registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus i larvi završnih razvojnih stupnjeva.

Ova cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjih lastara, Larva ima pet razvojnih stupnjeva. Značajne štete pričinjavaju larve od trećeg larvenog stupnja, kada su sposobne da ishranom prenose fitoplazmu na zdrave biljke. Da bi postale infektivne moraju da se hrane nekoliko sati na zaraženim čokotima i te jedinke ostaju infektivne do kraja života.

Imaga se pojavljuju u julu i hrane se do septembra, na listovima vinove loze. Simptomi zlatastog žutila se pojavljuju sledeće godine. Na listovima vinove loze su u vidu promena njihove boje, kod crvenih sorata listovi dobijaju tamno crvenu boju, a kod belih sorata zlatnožutu. Takođe dolazi do nekroze nerva i savijanja ivice lista na dole.

U cilju kontrole zlatastog žutila vinove loze preproučuju se sve raspoložive mere kontrole, pesticidne i nepesticidne:

- uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

- uništavanje napuštenih zasada,

- uklanjanje divlje loze u blizini zasada i uništavanje korova.

- Suzbijanje vektora- cikade Scaphoideus titanus

 

Prisustvo lozine lisne grinje šiškarice (Eriophyes vitis) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do bobice veličine zrna pšenice (BBCH 69 – 73).

U toku vizuelnih pregleda zasada vinove loze, u pojedinim vinogradima, uočeno je prisustvo lozine grinje šiškarice (Eriophyes vitis) u niskom intenzittetu napada. Ova grinja je prouzrokovač erinoze vinove loze. Na licu listova vinove loze su ispupčenja, a sa naličju se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom i kolonijama ovih grinja.

Ispupčenja na listu u kasnijoj fazi mogu dobiti crvenkasto rđastu ili ljubičastu boju. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova jer se u okviru pega remeti proces fotosinteze.

U proleće, sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje odlaze na tek razvijene listove i na naličju  počinju da se hrane, ubadajući biljno tkivo, usled čega dolazi do proliferacije i stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja, stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće. Ove grinje imaju više generacija godišnje.

Zaštita u vinogradima protiv ove štetočine se sprovodi zimskim tretiranjem i akaricidima u toku vegetacije (u slučaju jačeg napada). Pri manjem intenzitetu napada mogu se primeniti mehaničke mere uklanjanja i uništavanja napadnutih listova.

Cikada Scaphoides titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od punog cvetanja do formiranja ploda (BBCH 65 – 71).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju lista utvrđeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus prvog i drugog razvojnog stupnja.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Larve I i II stupnja nisu sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree (FD), tako da se za sada ne preporučuju mere zaštite.

Od naredne nedelje se očekuje pojava larvi trećeg stupnja razvoja, koje imaju sposobnost prenosa fitoplazme, kada treba i primeniti mere u cilju njenog suzbijanja.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi razvoja od cvasti potpuno razvijene do faze punog cvetanja (BBCH 57-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na listovima je uočeno prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve. Hrani se samo na vinovoj lozi isisavanjem sokova na naličju listova i ne pričinjava velike direktne štete. Veće štete prozrokuju kao vektori fitoplazme koja prouzrokuje zlatasto žuilo. Sposobnost prenošenja fitoplazme imaju larve  L3, L4 i L5 i imago. Kada jednom postanu infektivne, sposobnost prenošenja fitoplazme zadržavaju do kraja života.

S obzirom da su registrovane larve prvog stupnja razvoja, hemijske mere zaštite se zasada ne preporučuju.

RC Knjaževac nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman.

Zlatasto žutilo vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac, tokom vizuelnih pregleda zasada vinove loze, registrovano je prisustvo simptoma zlatastog žutila.

Prouzrokovač zlatastog žutila  je fitoplazma Flavescence doree (FD). Sa zaraženih čokota na zdrave je prenosi cikada Scaphoideus titanus. koja je registrovana na našem terenu. Cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta u kori čokota ili u dvogodišnjim lastarima. U toku svog razvoja, prolazi kroz pet larvenih stupnjeva razvoja. Larve od trećeg razvojnog supnja i odrasle jedinke su sposobene da prenesu fitoplazmu.

Listovi zaraženih čokota su izmenjene boje i uvijeni prema naličju. Kod crnih sorti boja je od svetlo crvene do tamno ljubičaste, a kod belih sorti od svetlo žute do zlatno žute. Cvasti nekrotiraju, pa su grozdovi rehuljavi, lošeg kvaliteta ili se i ne formiraju.

Mere kontrole zlatastog žutila su:

· uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

· krčenje napuštenih vinograda,

· uništavanje divlje loze i korovskih biljaka u blizini proizvodnih zasada.

· suzbijanje vektora.

Prisustvo odraslih jedniki cikade Scaphoides titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

Praćenje leta cikade Scaphoideus titanus prati se na lokaciji Štipina. Vizuelnim pregledom žutih lepljivih ploča, registrovano je prisustvo odraslih jedinki ove štetočine. Navedena štetočina je vektor fitoplazme Flavescense doree (FD), prouzrokovača veoma destruktivnog oboljenja - zlatastog žutila vinove loze.

Sposobnost prenošenja patogena i širenja bolesti imaju larve navedene cikade: L3, L4 i L5 razvojnog stupnja  i odrasli insekt - imago. Kada jedinke postanu infektivne, sposobnost prenošenja fitoplazme zadržavaju do kraja života.

Simptomi zlatastog žutila na vinovoj lozi su:

- savijanje ivice lista prema naličju i promena boje lista: kod beli sorti je zlatno žuta a kod crnih ljubičasta do crvena,

- skraćene internodije i odsustvo lignifikacije zaraženih lastara,

- rehuljavi grozdovi,

- kasnije kretanje vegetacije na proleće.

Za uspešnu kontrolu zlastog žutila, pored suzbijanja vektora cikade Scaphoideus titanus tokom vegetacije od pojave larvi trećeg razvojnog stupnja, veoma su važne i  preventivne mere koje podrazumevaju: korišćenje sertifikovanih loznih kalemova, sanitarni pregledi zasada, uklanjanje divlje loze i napuštenih zasada u okruženju, uništavanje korova.

Prisustvo lozine lisne grinje (Eriophyes vitis) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od grozdovi počinju da vise do bobice veličine graška, grozdovi obešeni. (BBCH 73-75).

U toku vizuelnih pregleda zasada vinove loze, u pojedinim vinogradima,  uočeno je prisustvo simptoma na lišću izazvanim prisustvom lozine grinje šiškarice (Eriophyes vitis), prouzrokovača erinoze vinove loze. Na licu listova vinove loze javljaju se ispupčenja a sa donje strane, na naličju listova se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom i kolonijama ovih grinja.

Ispupčenja na listu u kasnijoj fazi mogu dobiti crvenkasto rđastu ili ljubičastu boju. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova zato što se u okviru pega remeti proces fotosinteze.

Ove grinje imaju više generacija godišnje. U proleće sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje odlaze na tek razvijene listove i na naličju  počinju da se hrane, ubadajući biljno tkivo, usled čega dolazi do proliferacije i stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja, stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće.

Zaštita se vrši, po potrebi, zimskim tretiranjem i akaricidima u toku vegetacije.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi: od početka cvetanja do fenofaze puno cvetanje (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi prvog i drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve. Larva ima pet razvojnih stupnjeva. Hrani se samo na vinovoj lozi isisavanjem sokova na naličju listova i ne pričinjava visoke direktne štete. Ali je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje: zlatasto žutilo vinove loze. Sposobnost prenošenja patogena i širenja bolesti imaju larve: L3, L4 i L5 i imago. Kada postanu infektivne, sposobnost prenošenja fitoplazme zadržavaju do kraja života.

Hemijske mere zaštite će na ovom Portalu biti preporučene kada se pojave larve trećeg razvojnog stupnja.