Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi bolesti u niskom procentu, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 1% biljaka i simptomi pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na do 2% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti za sada nije uočeno.

Vizuelnim pregledom,  je registrovano i  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 1% biljaka.

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i na vreme će signalizirati  pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Knjaževca

Na području delovanja RC Knjaževac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 5 listova razvijeno do početka bokorenja (BBCH 14-21).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphae gramminis) kao i simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) na do 5 % biljaka.

 

 
 

 

Vizuelnim pregledom, takođe je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) na do 3% biljaka.

 

 

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice  (Microtus arvalis), u zavisnosti od lokaliteta, registrovano je u niskoj brojnosti, do 8 aktivnih rupa po hekaru.

 

Prisustvo poljskih miševa u usevima pšenice

Na području RC Knjaževac, usevi pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 5 razvijenih listova, pa do faze bokorenja, 2 do 3 stabla razvijeno BBCH (15 - 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovane su rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), u vrlo niskoj kategoriji brojnosti (1 – do 10 rupa/ha).

Poljski miševi pripadaju grupi povremenih ekonomskih štetočina. U fazi setve strnih žita štete nastaju kada štetočina sakuplja posejana zrna i skladišti u svoje jazbine. U toku vegetacije hrani se zelenim i sočnim delovima biljaka. Štete pravi i na drugim usevima, kao što su kukuruz, lucerka, suncokret, uljana repica i dr. Živi u podzemnim jazbinama koje imaju imaju 1-2 otvora. Za razliku od poljske voluharice on ne pravi stazice između ulaznih rupa. Razmnožava se 5-6 puta godišnje.

Za određivanje brojnosti poljskih miševa koristi se skala sa kategorijama od 1-5, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru. Vrlo niska brojnost je ako ima do 10 aktivnih rupa po hektaru, niska od 10 do 50, srednja od 50 do 500, visoka od 500 do 2000 i vrlo visoka preko 2000 aktivnih rupa po hektaru.

Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem postojećih rupa i njihovim praćenjem. U sledećem obilasku rupe koje su ponovo otvorene, ubrajamo u aktivne rupe.

Hemijske mere se sprovode ako ima više od 10 aktivnih rupa po hektaru. S obzirom na trenutnu njihovu nisku brojnost za sada se ne preporučuje hemijsko suzbijanje.

RC Knjaževac nastavlja sa monitoringom strnih žita na prisustvo poljskih glodara.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac je posejano oko 80 % planiranih površina ozimih strnih žita. Usevi ozime pšenice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazama nicanja pa do 3-6 razvijena lista (BBCH 13-16).

Pojedini usevi pšenice su neravnomernog nicanja i nepravilnog sklopa, što je posledica neadekvatne pripreme zemljišta kao i neujednačenog klijanja.

Vizuelnim pregledima useva pšenice, gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite po preporuci od 26.10.2022. (vidi preporuku) registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 15 % biljaka. Prognozirano hladno vreme uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Tokom pregleda useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisusvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticys).

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Knjaževac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od pojave zastavičara do faze rukavac zastavičara se otvara (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo fitofagnih insekata u niskom intenzitetu: biljnih vaši (Aphididae) na do 3 % biljaka i žitne oštroglave stenice (Aelia acuminata) na do 2 % biljaka. Nije registrovano prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).

Štete od žitnih stenica pravi imago i larve IV i V larvenog stupnja. Sišući biljne sokove one iscrpljuju biljku i usporavaju rast. Kritičan prag štetnosti je 4-5 imaga po m².

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 1% biljaka.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve,  nalaze u različitim fazama bokorenja: od početka bokorenja vidljivo prvo sekundarno stablo do 3 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 6% biljaka. Nije registrovano prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp). Jutarnji mrazevi, niže dnevne temperature i odsustvo padavina u proteklom periodu, usporilo je razvoj navedenih patogena.

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Knjaževac usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve, primenjenih agrotehničkih mera i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama bokorenja: od prvo do treće stablo vidljivo  (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Štipina i Gornje Zuniče registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 5-8% biljaka.

Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Hemijske mere se ne preporučuju u ovom momentu.

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od tri do šest listova razvijeno (BBCH 13-16).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae). Takođe, vizuelnim pregledom, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis).

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac posejane su male površine pod pšenicom i setva je još uvek u toku. Posejani usevi iz ranijih rokova setve se nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca do dva lista razvijeno (BBCH 10 -12).

 

 

Vizuelnim pregledom, na izniklim usevima, nisu registrovani simptomi bolesti. Na pojedinim lokalitetima  uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 1% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije registrovano.


RC Knjaževac i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja, kao i prisustva štetočina u usevima ozime pšenice.