Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Na području RC Jagodina usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od kraja bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 26-30).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokacija, registrovano je prisustvo sledećih bolesti:
 
 - siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 3-4% biljaka,
 - pepelnica žita  (Erysiphe graminis) na  2- 4%,
 
 - lisna rđa pšenicae (Puccinia recondita) na 0-1%.
 
 
 
 
Simptomi pepelnice se najčešće registruju kod useva iz ranijih rokova setve i gustog sklopa biljaka.
 
Vizuelnim pregledom useva ječma  na više lokacija registrovano je prisustvo simptomi sledećih bolesti:
 
 - mrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) na 15 do 35% biljaka,
 
 - sočivasta pegavost ječma (Rhyncosporium secalis) na 8 do 15% biljaka,
 
 - pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na 0 do 2% biljaka. 
 
 
 -
  pegavost lista ječma   pepelnica na listu ječma
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 2 do 6% biljaka i prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada.
 
 
 
  lisne vaši                 žitna pijavica
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom i izveštavanju o zdravstvenom stanju ozimih useva.
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Na području RC Jagodina ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja, razvijeno 3 do 6 sekundarnih stabala (BBCH 13-16).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) na do 6% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 8% i lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) na do 1% biljaka.
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 30% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 6% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 2% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.
 
U toku vizuelnih pregleda useva ječma, na više lokacija, uočeno je oštećenje na listovima u vidu žućenja donjih listova od prizemnih noćnih mrazeva (period do 10.1.).
 
 
 
U toku vizuelnih pregleda ozimih useva pšenice i ječma registruje se prisustvo lisnih vaši na do 10% biljaka.
 
 
Vizuelnim pregledom parcela ozimih useva, registrovana je niska brojnost poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).
 
U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih useva.
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Na području RC Jagodina ozimi usevi pšenice i ječma zavisno od rokova setve nalaze se u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-24).
 
 
  Faza razvoja pšenice
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5 % do 7% biljaka, najčešće na usevima iz ranijih rokova setve i kod gušćeg sklopa biljaka.
 
 
Vizuelnim pregledom useva ječma registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.
 
 
 
U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u veoma niskim brojnostima.
 
 
   Aktivne rupa glodara
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja patogena i štetočina, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Na području RC Jagodina ozimi usevi pšenice i ječma se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja listova i početnim fazama bokorenja (BBCH 14-22).
 
 
početak bokorenja pšenice
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljaka i to najčešće na parcelama iz optimalnih rokova setve. Trenutne temperature i temperature u narednom periodu uticaće na smanjenje populacije ovih štetočina, pa se hemijske mere zaštite u ovom periodu ne preporučuju.
 
 
 vaši na listu ječma
 
Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. U usevima pšenice nije registrovano prisustvo bolesti.
 
 
pegavost ječma
 
U ovom periodu nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa i voluharica.
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ozimih useva pšenice i ječma.
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Jagodina, ozimi usevi strnih žita se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi pšenice su u  fazi razvoja listova (BBCH 12-13), dok se usevi ječma nalaze u fazi početka bokorenja i bokorenja (BBCH 21-23).

 

 
  Usev pšenice
 

Vizuelnim pregledom useva ječma, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na pojedinačnim biljkama.

 
 
   Mrežasta pegavost lista ječma
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, a cikade (Cicadaelidae) su prisutne u veoma niskim brojnostima. Predstojeći zimski period i niske temperature uticaće na umanjeno prisustvo i razvoj patogena i štetočina.

 

RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma
Na području delovanja RC Jagodina usevi ozime pšenice iz optimalnih rokova setve su u fazi  razvijena dva i tri lista (BBCH 12-13), a usevi ječma u fazi početak bokorenja (BBCH 21-22). Najveći deo površina pod ozimim žitima je u fazi nicanja, a i setva je još uvek u toku.
 
 
  Faza razvoja pšenice ječma iz optimalnih rokova setve
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) na do 3%biljaka.
Vizuelnim pregledom useva ječma, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na pojedinačnim biljkama.
 
 
  Vaši na listu ječma       Pegavost lista ječma
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo patogena.
 
Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja i prisustva štetočina u usevima ozime pšenice i ječma.
Štetočine u ozimim usevima pšenice i ječma
Na području delovanja RC Jagodina usevi ozime pšenice se nalaze u fazi srednje mlečne zrelosti (BBCH 75), a usevi ječma u fazi kasne mlečne zrelosti i rane voštane zrelosti (BBCH 77-83).
 
 
Pšenica                                 Ječam
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na više lokacija, registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i imaga žitne stenice (Eurygaster sp., Aelia sp.) u niskom intenzitetu napada.
 
 
Lisne vaši  pored direktnih šteta isisavanjem biljnih sokova, istovremeno, hraneći se, mogu biti vektori virusa, posebno u ranim fazama razvoja ozimih useva.
 
Prag štetnosti za lisne vaši je 30% napadnutih klasova do faze cvetanja ili 70% napadnutih klasova do faze mlečne zrelosti.
 
Žitne stenice u vreme pre klasanja i klasanja, ubodom i ispuštanjem toksina iz pljuvačnih žlezda izazivaju pojavu belih i šturih klasova. Zrna iz takvih klasova su manje težine, lošije klijavosti, a kvalitet brašna kod pšenice je loš.
 
 
 
Sl.1. Eurygaster sp,
Sl.2. Aelia sp,
Sl 3. i 4. šturi, beli klasovi
 
Prag štetnosti za žitne stenice je 3-4 imaga/metru kvadratnom.
 
Prisustvo navedenih štetočina je ispod pragova štetnosti te se mere zaštite ne preporučuju.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Jagodina, usevi ozime pšenice i ozimog ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 25-27).

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovano je prisustvo simptoma sledećih bolesti kao i štetočina:

 

 - siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 3-5% biljaka,

 - rđa pšenice (Puccinia spp.) na 1% biljaka,

 - prisustvo vaši (Aphididae) na 0-2,5% biljaka,

 - prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) i simptomi oštećenja na listu od dopunske ishrane u niskom procentu napada.

 

Sl1. Sive pegavosti lista pšenice   Sl 2.Oštećenje od žitne pijavice

 

Vizuelnim pregledom ozimog ječma, registrovano je prisustvo simptoma sledećih bolesti:

 

 - mrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) na 2-26% biljaka,

 - sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis) na 0-4% biljaka.

 
 

Vizuelnim pregledom useva ječma registruje se prisustvo vaši (krilatih i larvi) kao i prisustvo žitne pijavice u niskom intenzitetu napada.

 

Sa najavljenim porastom temperature narednih dana se može očekivati povećanje aktivnosti štetočina i dalji razvoj bolesti u usevima.

 

RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva, kao i fenofaze razvoja i pravovremeno će dati preporuku za hemijski tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na području delovanja RC Jagodina usevi ozimih žita, pšenice i ječma, se nalaze u različitim fenofazama razvoja, u zavisnosti od roka setve. Usevi iz kasnijih rokova setve se nalaze u fazama razvoja listova, dok su usevi iz optimalnog roka steve u različitim fazama bokorenja, od početka bokorenja do vidljivo peto sekundarno stablo (BBCH 15-25).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Štipljanski put i Lanište, nisu registrovani simptomi bolesti. Na pojedinačnim biljkama registrovano je prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) u niskim brojnostima.
 
Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetima Štipljanski put i Šuljkovac, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3% do 8% biljaka. Kao i u usevima pšenice i u usevima ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši na pojedinačnim biljkama.
 
 
Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma registovan je veliki broj aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Proizvođačima se preporučuje pregled na prisustvo aktivnih rupa og glodara i ukoliko se registruje prag štetnosti, koji za poljskog miša iznosi od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za polsku voluharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru, njihovo suzbijanje primenom gotovih mamaka. Nakon primene mamaka rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih žita.
Fuzarioza klasa u ozimoj pšenici
Na području delovanja RC Jagodina, na punktu Štiplje i Novo Lanište, ozima pšenica se nalazi u fenofazi razvoja ploda, od srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena do kasna mlečna zrelost (BBCH75-77).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na 6-8% klasova.
 
 
Do infekcije klasa ovom gljivom može doći u svim fazama njegovog razvoja, ali je najštetnija u toku cvetanja, odnosno na samom početku cvetanja i to u uslovima vlažnog i kišovitog vremena.  U tom periodu prašnici su izloženi uticaju spoljne sredine i najdostupniji su napadu ovog patogena. Zato se hemijske mere zaštite preporučuju na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci svoje prašnike, pred najavljene padavine.
Ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina (deoksinivalenol-DON) koji može biti štetan po zdravlje ljudi i životinja.
Trenutni indeksi zaraze klasova ovim patogenom ne ukazuju na mogući problem prisustva mikotoksina preko zakonom dozvoljenih vrednosti.
1 - 10 Next