Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Usevi ili zasadi
Fuzarioza klasa u ozimoj pšenici
Na području delovanja RC Jagodina, na punktu Štiplje i Novo Lanište, ozima pšenica se nalazi u fenofazi razvoja ploda, od srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena do kasna mlečna zrelost (BBCH75-77).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na 6-8% klasova.
 
 
Do infekcije klasa ovom gljivom može doći u svim fazama njegovog razvoja, ali je najštetnija u toku cvetanja, odnosno na samom početku cvetanja i to u uslovima vlažnog i kišovitog vremena.  U tom periodu prašnici su izloženi uticaju spoljne sredine i najdostupniji su napadu ovog patogena. Zato se hemijske mere zaštite preporučuju na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci svoje prašnike, pred najavljene padavine.
Ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina (deoksinivalenol-DON) koji može biti štetan po zdravlje ljudi i životinja.
Trenutni indeksi zaraze klasova ovim patogenom ne ukazuju na mogući problem prisustva mikotoksina preko zakonom dozvoljenih vrednosti.
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području RC Jagodina, na punktu Štiplje i Novo Lanište, ozima pšenica se nalazi u fazi od vlatanja do pojave prvog kolenca (BBCH 30-31).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registruje se prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).
 
U toku je dopunska ishrana imaga, sledi parenje i polaganje jaja.
 
Registruje se i pojava lisnih vašiju.
 
Na navedenim lokacijama monitoringa, od biljnih bolesti, registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na 1-2% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja štetnih organizama u usevima pšenice.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem aktivnosti štetočina i pojavu bolesti i obavestiće poljoprivredne proizvođače o vremenu tretiranja.
 
Zdravstveno stanje pšenice
Na teritoriji RC Jagodina na punktu Novo Lanište pšenica se nalazi u fazi bokorenja, od 4 do 7 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-27).
 
Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4% biljaka.
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.
 
Tokom vizuelnih pregleda parcela pod pšenicom registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljski miš (Apodemus silvaticus) i poljska voluharica (Microtus arvalis).
 
Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da obiđu svoje parcele i da ako uoče više od 10 aktivnih rupa po hektaru primene neki od rodenticida. Mogu se koristiti gotovi mamci na bazi a. m. bromadiolon  uz obavezno zatrpavanje mamaka da ne bi došlo do trovanja divljih životinja.
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Kočino selo, Jagodina Rit, Juhor i Štiplje, vizuelnim pregledom useva pšenice utvrđeno je da se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve pšenice nalaze u fazi od početka nicanja do razvijena dva i tri lista (BBCH 10-13).
 
Sušna jesen i kasna setva uslovile su neujednačeno nicanje useva, slabiji porast a na nekim parcelama još nije ni došlo ni do nicanja pšenice.
 
Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina.
 
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.
Zdravsteno stanje ozimih strnih žita
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na lokalitetu Kočino selo i Juhor usevi pšenice se nalaze u fazi razvoja početak nicanja do faze dva lista razvijeno (BBCH 10-12).
 
Na teritoriji Pomoravskog okruga zbog nedostatka padavina i vlage u zemljištu nicanje useva strnih žita je jako otežano i neujednačeno, a na velikom broju parcela još nije ni došlo do setve strnih žita.
 
Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo patogena i štetočina.
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.
Zdravstveno stanje pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom useva pšenice, utvrđeno je da se pšenice nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-24).
Vizuelnim pregledom useva na punktu Štiplje (sorta Pobeda), registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 4%  biljaka. Na punktu Jagodina Juhor i Rit nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (sorte Avenue i Simonida).
 
Usevi ječma sorte Nonius na punktu Kočino selo i Jagodina Rit nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 23-26). Vizuelnim pregledom listova ječma na punktu Kočino selo registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora terres) na 7% biljaka.
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.
Zdravstveno stanje pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom useva pšenice sorte Ingenio i useva ječma sorte Nonius ustanovljeno je da se pšenica po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 22-23 (bokorenje, drugo i treće stablo vidljivo), a ječam u fazi razvoja 25-26 (bokorenje, peto i šesto stablo vidljivo).
 
Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na punktu Međureč nisu uočeni simptomi bolesti sive pegavosti lista pšenice Septoria tritici, pepelnice Erysiphe graminis, kao ni rđe pšenice Puccinia spp.
 
Faza razvoja - pšenica Ingenio
 
Vizuelnim pregledom useva ječma na punktu Kočino selo registrovani su simptomi mrežaste pegavosti ječma Pyrenophora teres na 6% pregledanih biljaka.
 
Faza razvoja - ječam Nonius
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.
 
 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Šantarovac utvrđeno je da se pšenica po BBCH skali nalazi u fazi 13-14 (3-4 listova razvijeno), na lokalitetu Međureč  u fazi 15-16 (5-6 listova razvijeno). Vreme setve 15.10.2016.
 
U usevima pšenice, vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (Puccinia spp, Septoria tritici, Erysiphe graminis). Na malom procentu biljaka, kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu, utvrđeno je izmrzavanje u vidu osušenih požutelih vrhova listova.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela.
 
Punkt Međureč - pšenica
 
Na lokalitetu Kočino selo, vizuelnim pregledom useva ječma sorte Nonius, ustanovljeno je da se po BBCH skali usev nalazi u fazi 12-13 (2-3 lista razvijeno).
 
Površina: 1ha
Sorta: Nonius
Predusev: Soja
Vreme setve: 05.10.2016
 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 4% biljaka, kao i osušenost vrhova listova usled niskih temperatura. Na teritoriji Pomoravskog okruga na velikom broju parcela nije ni došlo do nicanja ječma. Takođe, na parceli su uočene i štete od glodara, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje postavljanje mamaka sa cink fosfidom. Mamke sa rupama obavezno zatrpati.
 
Punkt Kočino selo - ječam
 
Štete od glodara
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.
Zdravstveno stanje pšenice i ječma u  sortnom ogledu na području RC Jagodina
Vreme setve: 15.10.2015
Osnovno djubrenje: NPK 16:16:16  200kg/ha
MAP 100kg/ha
 
Na području RC Jagodina vizuelnim pregledom parcele sortnog ogleda pšenice i ječma na punktu Kočino selo utvrdili smo da se usevi po BBCH skali nalaze u fazi razvoja 31 (prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja).
 
Zdravstveno stanje je prikazano u narednim tabelama:
 
Pšenica
 
Sorta
Faza BBCH
 Septoria tritici
 (%zaraženosti)
 Puccinia spp.
 (%zaraženosti)
Erysiphe
graminis
(%
zaraženosti)
Pobeda
31
0
0
0
Simonida
31
0
0
0
Zvezdana
31
0
0
0
NS 405
31
0
0
0
Ilina
31
0
0
0
Petrija
31
0
0
0
Pudarka
31
0
0
0
Azra
31
0
0
0
Obala
31
0
0
0
Sosthene
31
0
0
0
Sofru
31
0
0
0
Graindor
31
0
0
0
Premio
31
0
0
0
Yeti
31
0
0
0
Avenue
31
0
0
0
Nikol
31
0
0
0
Merkur
31
0
0
0
Talas
31
0
0
0
Carica
31
0
0
0
Vizeljka
31
0
0
0
Ratarica
31
0
0
0
Balaton
31
0
0
0
Ingenio
31
0
0
0
Moision
31
0
0
0
Illicio
31
0
0
0
 
Ječam
 
Sorta
Faza
BBCH
Rhynchosporium
secalis (% zaraženosti)
Pyrenophora
teres (% zaraženosti)
Pucinia spp.(% zaraženosti)
Nonius
31
0
0
0
Ns 565
31
0
0
0
Pivan
31
0
0
0
Amarosa
31
0
0
0
Carmin 31 0 0 0
 
Vizuelnim pregledom biljaka nisu primećeni simptomi bolesti a ni prisustvo štetočina i poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem stanja ozimih useva sortnog ogleda na prisustvo bolesti i štetočina.
Ocena sortnog ogleda pšenice
Sortni ogled pšenice  PSSS Jagodina je posejan u Kočinom Selu 26.10.2013.godine. Obavljena je prihrana sa 200 kg/ha SAN-a.
Vizuelni pregled ogleda i ocenu intenziteta zaraze patogenima smo obavili 25.04.2014.godine.Vršili smo ocenu sledećih patogena:
 
-Septoria tritici (prouzrokovač sive pegavosti pšenice)-ocena je vršena na 1 i 2 listu iznad drugog kolenca;
-Puccinia spp. (prouzrokovač rđe pšenice) -vršena ocena celih biljaka, uglavnom je zaraza na vršnom lišću;
-Erysiphe graminis ( prouzrokovač pepelnice pšenice) -ocena na 1 i 2 listu iznad 2 kolenca ,prisutni simptomi pepelnice u malom % na stablu i samo kod sorte Renesansa na donjem lišću.
 
Ocena intenziteta oboljenja prikazana u tabeli:
 

R.br.

Sorta

Faza razvoja

(BBCH skala)

I i II list

Iznad 2 kolenca

Septoria

Tritici-ocena % inficirane P lista (0-9)

Puccinia spp.-

ocena % inficirane P lista (0-9)

Erysipe graminis-

ocena % inficirane P lista (0-9)

1.

Radojka

35

I

1

1

0

II

0

0

2.

Tavita

35

I

2

2

0

II

1

0

3.

Enigma

36

I

1

0

0

II

0

0

4.

Desetka

35

I

1

2

0

II

0

0

5.

Emina

35

I

1

3

0

II

1

0

6.

Futura

35

I

2

1

0

II

1

0

7.

Ilina

35

I

1

0

0

II

0

0

8.

Zvezdana

35

I

1

3

0

II

0

0

9.

NS 40 S

35

I

2

1

0

II

1

0

10.

Simonida

36

I

1

1

0

II

0

0

11.

Renesansa

35

I

1

2

1

II

0

0

12.

Evropa

35

I

1

0

0

II

0

0

13.

Pobeda

35

I

1

1

0

II

0

0

14.

Kruna

36

I

1

2

0

II

0

0

15.

Planeta

36

I

1

4

0

II

0

0

16.

Talas

35

I

2

1

0

II

0

0

17.

Merkur

35

I

1

2

0

II

0

0

18.

Ratarica

35

I

1

0

0

II

0

0

19.

Vizeljka

35

I

1

0

0

II

0

0

20.

Arena

33

I

1

0

0

II

0

0

21.

Vitka

35

I

2

2

0

II

1

0

22.

Nikol

35

I

0

0

0

II

0

0

23.

Alinea

36

I

0

0

0

II

0

 

0

24.

Arlekin

36

I

1

0

0

II

0

0

25.

Primio

35

I

1

4

0

II

0

0

26.

Baletka

35

I

1

0

0

II

0

0

27.

Ingerio

35

I

1

0

0

II

0

0

28.

Midas

35

I

1

1

0

II

0

0

29.

Komaron

35

I

1

5

0

II

0

0

30.

Balaton

35

I

2

1

0

II

1

0

31.

Basmati

35

I

1

3

0

II

0

0

32.

Farineli

35

I

1

1

0

II

0

0

33.

Solehio

35

I

1

0

0

II

0

0

34.

Kvaliti

35

I

0

0

0

II

0

0

35.

Feria

35

I

1

0

0

II

0

0

36.

Sirtaki

35

I

1

0

0

II

0

0

 
Skala za ocenjivanje % inficirane površine lista:
0-bez simptoma
1-10% lisne površine
2-20% lisne površine
3-30% lisne površine
4-40% lisne površine
5-50% lisne površine
6-60% lisne površine
7-70% lisne površine
8-80% lisne površine
9-90% lisne površine
10-100% lisne površine