Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac, u zavisnosti od rokova setve ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od prvi list razvijen do faze bokorenja - drugo stablo vidljivo (BBCH 11-22). Najzatupljeniji su ozimi usevi strnih žita sa fenofazom od  prvog do drugog razvijenog lista.

U usevu ozime pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), a u usevu ozimog ječma uočene su cikade (Cicadelidae) na do 2% biljaka. Prisustvo navedenih štetočina je sporadično i na niskom nivou i hemijske mere suzbijanja se u ovom trenutku ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom ozimih useva strnih žita nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

Međutim, u ozimim strnim žitima konstatovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara i to od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris). Ukoliko je prisutno 10-50 rupa po ha od poljskog miša i 10-500 rupa od poljske voluharice, preporuka je primena rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom postavke mamaka u rupe, treba ih zatrpati, kao ne bi došlo do trovanja divljači.

slika1                           slika2

 

velika slika            velika slika

slika3

velika slika

Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Beograd

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Padinska Skela, konstatovano je da se pšenica nalazi u fenofazi bokorenja, BBCH 24-25. Na pregledanim biljkama uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita- Erysiphae graminis na 25% pregledanih biljaka i sive pegavosti lista pšenice - Septoria tritici na 4% pregledanih biljaka.

Slika1. Usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetu Padinska Skela, konstatovano je da se isti nalaze u fenofazi bokorenja, BBCH 28-29. Registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 78% biljaka  i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 36% biljaka.
 
Slika 2. Usev ječma
 
RC Beograd nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 28). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) na 34% biljaka i  mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 70% biljaka.

Slika 1: simptomi mrežaste pegavosti ječma

 

Usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH  22-24). Vizuelnim pregledom registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 12% biljaka, i simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) na 19% biljaka.

Slika 2: usev pšenice

Usev pšenice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.
Ozima pšenica i ječam

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma na teritoriji opštine Čukarica /punkt Ostružnica,  opština Obrenovac/ punkt Veliko Polje i punkt Grabovac  konstatovali smo:

 

·         fenofazu useva ozime pšenice od po skali BBCH 23

 

                   ·         fenofazu useva ozimog ječma od po skali BBCH 23  do po skali BBCH 25

 

 

Punkt Ostružnica

U usevu merkantilne ozime pšenice je registrovano prisustvo sive pegavosti listova pšenice (Septoria tritici). Pregledano je 100 biljaka /1050 listova/, tako da je:

% napadnutih biljaka 4;

            % napadnutih listova 0,38 ;

             % zaražene površine lista 1.

 

U usevu merkantilnog ozimog ječma su uočeni simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres). Pregledano je 100 biljaka/1200 listova/ dok je:

           % napadnutih biljaka 5;

            % napadnutih listova 0,58 ;

             % zaražene površine lista 2.

 

Punkt Veliko Polje

U usevu merkantilnog ozimog ječma su uočeni simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae graminis), sočivaste pegavosti lista (Rhynchosporium secalis). Pregledano je 100 biljaka/1100 listova/ dok je:

Pyrenophora teres:

           % napadnutih biljaka 7;

            % napadnutih  listova 0,72 ;

             % zaražene površine lista 2 .

Erysiphae graminis:

             % napadnutih biljaka 3;

            % napadnutih listova 0,27 ;

             % zaražene površine lista 0,75 .

Rhynchosporium secalis:

            % napadnutih biljaka 5;

            % napadnutih listova 0,63 ;

             % zaražene površine lista 1,75 .

 

 

Punkt Grabovac

U usevu merkantilne ozime pšenice je registrovano prisustvo sive pegavosti listova pšenice (Septoria tritici). Pregledano je 100 biljaka /1000 listova/, tako da je:

% napadnutih biljaka 12;

            % napadnutih listova 1,8 ;

             % zaražene površine lista 5,25 .

 

U usevu merkantilnog ozimog ječma su uočeni simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista (Rhynchosporium secalis). Pregledano je 100 biljaka/1200 listova/ dok je:

Pyrenophora teres:

           % napadnutih biljaka 9;

            % napadnutih  listova 0,75 ;

             % zaražene površine lista 2,75 .

Rhynchosporium secalis:

            % napadnutih biljaka 3;

            % napadnutih listova 0,25 ;

             % zaražene površine lista 0,75 .

 

 

RC Beograd nastavlja da prati fenofaze u razvoju useva ozime pšenice i ječma, biološke osobine Septoria tritici, Erysiphe graminis, Pyrenophora teres i  Rhynchosporium secalis       kao i faktore spoljne sedine.

 Slika 1. Usev pšenice- simptom sive pegavosti lista pšenice

Monitoring useva ozime pšenice u 2015.godini

Nakon vizuelnog pregleda ozime pšenice RCBeograd  beleži:

·  fenofazu useva (BBCH 31);

·  prisustvo simptoma:

 pepelnice (Erysiphae graminis);

 sive pegavosti (Septoria tritici);

 rđe (Puccinia spp.);

 

R.br

Mesto osmatranja

Pregledana površina,ha

BBCH skala

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia sp.

Pyrenophora tritici

% NB

% NL

%

ZLP

% NB

% NL

%

ZLP

% NB

% NL

%

ZLP

% NB

% NL

%

ZLP

1

Padinska Skela

100

31

2,0

1,0

0,2

14

7,5

1,5

0

0

0

0

0

0

2

Batajnica

10

31

3

1,5

0,75

8

4,0

0,2

9,0

4,0

0,2

0

0

0

3.

Ugrinovci

10

31

0

0

0

6

3

0,15

0

0

0

8

4

0,2

4

Dobanovci

10

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*%NB-% napadnutih biljaka,*%NL-% napadnutih listova;*%ZLP-% zaražene lisne površine.

RCBeograd u narednom periodu nastavlja monitoring useva ozime pšenice.

 

Ozima pšenica

RCBeograd

U usevu ozime pšenice na lokalitetu Kovilovo- Padinska Skela (sortni makro ogled sa strnim žitima) evidentirali smo:

-fenofazu po skali BBCH za svaku ispitivanu sortu;

-prisustvo simptoma sive pegavosti (Septoria sp.) u vidu pojedinačnih sitnih pega oko sredine lista.

Tabela 1 Procenat napadnutih biljaka, listova i zaražene površine lista kod različitih sorata ozime pšenice na lokalitetu Kovilovo u proizvodnoj sezoni 2014/2015.

 

Naziv sorte

Datum očitavanja

Faza razvoja pšenice

%

napadnutih biljaka

%

napadnutih listova

%

zaražene površine lista

Talas

29.01.2015.

BBCH 14

4

0,84

1

Solehio

29.01.2015.

BBCH 14

2

0,83

0,5

Kruna

29.01.2015.

BBCH 14

1

0,26

0,25

Nikol

29.01.2015.

BBCH 21

9

2,35

2,5

NS Dik

29.01.2015.

BBCH 14

4

0,88

1

Ratarica

29.01.2015.

BBCH 14

1

0,31

0,25

Balaton

29.01.2015.

BBCH 14

5

1,67

1,25

Prema podacima sa automatske merne stanice, količina padavina je 49,4 mm, dok je srednja dnevna temperatura vazduha 1,7oC (od 01.01.2015 do 29.01.2015.).

RCBeograd nastavlja da beleži fenofazu u razvoju useva, faktore spoljne sredine, kao i prisustvo simptoma prouzrokovača biljnih bolesti u usevu ozime pšenice.

 

Sortni ogled pšenice

Nakon vizuelnog pregleda (8.5.2014.) sortnog ogleda pšenice, na lokalitetu Padinska Skela, registrovano je prisustvo:

-pepelnice pšenice (Erysiphe graminis) na donjim, i nije zapaženo širenje ka gornjim listovima i nije uočeno prisustvo na zastavičaru;

-rđe pšenice (Puccinia spp.) na vršnim listovima i na zastavičaru;

-sive pegavosti pšenice (Septoria tritici) na donjim listovima i nije zapaženo širenje ka zastavičaru.

Tabela1. Ocena zdravstvenog stanja sortnog ogleda pšenice-lokalitet Padinska Skela,2014. godina.

Redni broj

Sorta

Faza razvoja po BBCH skali

Erysiphe graminis

Puccinia spp,

Septoria tritici

1

PKB Talas

51

1

1

0

2

PKB Ratarica

56

2

1

0

3

PKB Vizeljka

55

1

1

0

4

BG Merkur

51

2

0

0

5

BG Vitka

51

2

0

0

6

Pobeda

51

2

1

0

7

Evropa 90

55

2

0

0

8

Renesansa

51

1

1

0

9

Rapsodija

61

2

1

0

10

Zvezdana

55

2

1

0

11

NS Dika

61

1

1

0

12

NS Tavita

51

1

0

0

13

NS Ilina

51

1

1

0

14

NS Desetka

56

1

1

0

15

NS Enigma

55

1

1

0

16

NS Emina

56

1

1

0

17

NS Futura

51

1

1

0

18

NS 40 S

51

1

1

0

19

NS Radojka

55

1

0

0

20

NS Simonida

61

1

1

0

21

Arlequin

47

0

0

0

22

Alinea

51

1

1

0

23

Apache

47

0

0

0

24

Andino

51

1

0

0

25

Sirtaki

47

2

0

0

26

Qualiti

51

1

2

0

27

Solehio

51

1

0

0

28

Feria

51

2

1

0

29

Farinelli

47

1

0

0

30

Basmati

51

0

0

0

Vreme setve:  12.11.2013 (od rednog broja 1 do rednog broja 15) i

           13.11.2013 (od rednog broja 16 do rednog broja 30).

06.4.2014. godine su  primenjene hemijske mere zaštite pšenice  protiv bolesti lista primenom  fungicida: a.m. tebukonazoli i tiofanat metil (Antre plus 1,5 l/ha).

Ocenjivanja zdravstvenog stanja pšenice su  izvedena pomoću sledeće skale: 0 - bez simptoma; 1 (10% lisne površine); 2 ( 20% lisne površine); 3 (30% lisne površine); 4 ( 40% lisne površine); 5 (50% lisne površine); 6 ( 60% lisne površine); 7 (70% lisne površine); 8 ( 80% lisne površine); 9 ( 90% lisne površine); 10 (100% lisne površine).