Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Prisustvo cikade Cicadetta montana complex u malini i kupini

Na području delovanja RC Kruševac, u zasadima  maline berba je u toku, a kupina se nalaze u fazi seme je jasno vidljivo na plodnici do početak sazrevanja ploda, većina plodova bele boje (BBCH 73-81).

Vizuelnim pregledom zasada maline i kupine registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Cicadetta montana complex. Pregledom je utvđeno i prisusvo oštećenja u vidu zareza na rodnim mladarima maline. Kod kupine, prisustvo oštećenja na rodnim mladarima je u niskom intezitetu napada.

 

Ova cikada pravi oštećenja u vidu zareza na kori mladara na rodnim mladarima, u koja ženka polaže jaja izduženog oblika. U početku su ta jaja bele boje, a kasnije su žuta do narandžasta. Oštećene rodne grančice koje su pune roda, podložne su lomljenju i dolazi do njihovog sušenja.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada maline i kupine. Ukoliko se uoče odrasle jedinke ove cikade, kao i oštećenja od polaganja jaja, preporuka je njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Hemijske mere borbe se ne preporučuju.

Prisustvo cikade Metcalfa pruinosa u vinogradima

Na području delovanja RC Kruševac registrovana je pojava cikade (Metcalfa pruinosa) u vinogradima.

Ova cikada je polifagna štetočina. Napada veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, vinovu lozu i različite voćne vrste.

Razvija jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jaja. Ženka polaže jaja u pupoljke ili pukotine na kori biljki hraniteljki. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati, i na osnovu koje se može uočiti njeno prisustvo. Odrasle jedinke i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, što dovodi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica, čime je umanjena tržišna vrednost napadnutih plodova.

Mere kontrole podrazumevaju mehaničko uklanjanje napadnutih biljnih delova i njihovo uništavanje (naročito dok larve nisu pokretne). Hemijske mere kontrole ne pružaju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i činjenice da je ova cikada prisutna na veoma velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i održava.

 

Prisustvo kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Kruševac usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitoj fazi razvoja lista (BBCH 11-17).

V

izuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na od 1% do 2% biljaka. 

Prag štetnosti  je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima u merkantilnom kukuruzu.

U ovom momentu se ne preporučuje insekticidni tretman.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem polaganja jajnih legala navedene štetočine i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Kruševac zasadi vinove loze se nalaze, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, u fazi od cvast nabubrela do početak cvetanja (BBCH 55-61).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na naličju listova registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi -Zlatasto žutilo vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. Larva u toku razvoja prolazi kroz pet larvenih stupnjeva.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Prisustvo štetnih insekata u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od vremena setve nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze bokorenja (5 stabala vidljivo) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 25-31). 

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na pojedinim lokacijama, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada, kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane.

 

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasle jedinke. Štete prave odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga.

Najveće štete pravi upravo larva, a pri jačem napadu dolazi do sušenja listova što može dovesti do smanjenja prinosa.

Takođe ,registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididaeu niskom  intezitetu napada.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Kruševac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac ozma strna žita se, u zavisnosti od vremena setve nalaze u različitim fazama bokorenja: vidljivo od 3 do 6 sekundarnih stabala (BBCH 23-26).

 

Vizuelnim pregledom ozimih useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Ahididae), kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae). Na pojedinim parcelama registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Broj aktivnih rupa je ispod praga štetnosti. Ukoliko se registruje 10 aktivnih rupa po hektaru, preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfid). Rupe sa postavljenim mamcima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

Takođe vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U usevu ozimog ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka.

 

 RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac ozimi usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od 4  lista razvijena do faze bokorenja (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Meševo i Mačkovac, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Pregledom parcela ozimog ječma na lokalitetu Meševo, uočeni su simptomi mrežasta pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda, na oba lokaliteta, nije regsitrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac ozima strna žita se, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama rasta klijanca. Ozima pšenica se nalazi u fazi od dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13), a ozimi ječam od dva do četri lista razvijeno (BBCH 12-14).

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma na lokalitetu Meševo i Mačkovac, nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo štetočina.   

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i poljska voluharica Miocrotus arvalis).

 

RC Kruševac  nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10 ) do faze dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) u niskim brojnostima, na do 2 % biljaka, dok prisustvo lisnih vaši nije registrovano.

Ove štetočine su veoma značajne kao prenosioci  fitopatogenih virusa. Prag štetnosti, u početnim fazama razvoja pšenice i ječma, iznosi 10% napadnutih biljaka.

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja i prisustva štetočina u usevima ozime pšenice i ječma.

 

Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada kupine uočeni su simptomi žute rđe lista i izdanaka kupine (Kuehneola uredinis).

Ovaj patogen može da prouzrokuje značajne štete, jer dovodi do sušenja mladih izdanaka, a najveće štete prouzrokuje na osetljivim sortama, poput sorte Thornfree.

Simptomi se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke, a najuočljiviji su na izdancima i lišću. Rđa kupine se javlja u drugom delu vegetacije. Krajem vegetacije na naličju lista rodnih lastara pojavljuju se sitni, žuti uredosorusi. Ponekad su tako brojni da potpuno prekriju naličje lista u vidu žute brašnaste prevlake.

Usled jake zaraze napadnuti izdanci zaostaju u porastu, slabe i suše se, a može doći i do prevremenog opadanjea lišća sa rodnih grančica. U toku jedne vegetacije rđa kupine ostvaruje više sekundarnih infekcija. Prouzrokovač žute rđe lista i izdanaka kupine ceo životni ciklus obavlja na kupini.

U cilju suzbijanja ovog patogena najbitnije su preventivne mere koje podrazumevaju orezivanje i uništavanje obolelih izdanaka posle berbe, zatim sakupljanje i zaoravanje obolelog lišća kao i prihrana đubrivima. Prilikom sadnje kupine treba obabrati sorte koje su tolerantnije prema ovoj bolesti. Od hemijskih mera zaštite, u ovom periodu, preporučuje se primena preparata na bazi bakra kao po preporuci od 29.10.2021.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima