Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Kruševac,vizuelnim pregledom useva paprike uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

 

Ova cikada  razvija  jednu generaciju godišnje. Larve i odrasle jedinke se hrane sisajući sokove biljaka usled čega dolazi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Takođe, luče i mednu rosu na koju se naseljava gljiva čađavica.

U usevima i zasadima gde se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Pojava  cikade Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Kruševac  uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa  na voćnim vrstama (kruška), vinovoj lozi, ukrasnom žbunju i raznom drveću.

Ova štetočina je izraziti polifag. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja koja su položena ispod kore različitih biljaka. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, od kojih su poslednja dva veoma pokretljiva kao i imago. Larve luče voštanu prevlaku preko tela koja podseća na vatu po čemu se veoma lako prepoznaje prisustvo ove cikade. Larve i odrasle jedinke se hrane sisajući sokove biljaka usled čega dolazi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Takođe, luče i mednu rosu na koju se naseljava gljiva čađavica.

Trenutno se na napadnutim biljkama registruju larve poslednjih razvojnih stupnjeva.  

U poslednjih nekoliko godina uočena je progresija  brojnosti ove cikade ali i njena migracija ka kulturnim biljkama, naročito na vinovoj lozi.  

Mere kontrole podrazumevaju mehaničko uklanjanje napadnutih biljnih delova i njihovo uništavanje (naročito dok larve nisu pokretne). Hemijske mere kontrole ne pružaju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i činjenice da je ova cikada prisutna na veoma velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i odrzava.

 

velika slika

velika slika

velika slika

Pojava tripsa u mladim zasadima šljive

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom mladih zasada šljiva  registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp.).

Simptomi se manifestuju  na vrhovima mladara. Vrh se grana u grančice koje su zakržljale, listovi su deformisani i ispijeni (promena boje lista). Takva stabla vidno zaostaju u porastu.

oštećenja od tripsa

Preporuka je da se izvrši pregled biljaka na prisustvo tripsa (vizuelni pregled sa lupom na naličju lista i metod otresanja grančica na belu podlogu). Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena nekog od sledećih preparata: 

Dicarzol 50 SP(a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha  

Laser 240SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Pojava larvi cikade na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kruševac ,vinova loza se nalazi u različitim fenofazama u  zavisnosti od sorte ( 53-62 BBCH) od faze potpuno razvijene cvasti do faze početka cvetanja .

 Vizuelnim pregledom naličja lista vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi L1 cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada  4,5.

Cikada,Larva L1

 Cikada ima pet larvenih stadijuma. Larve L3 su infektivne tako što Ishranom na zaraženim biljnim delovima  postaju vektori  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 Preporuka vinogradarima:  za sada se ne preporučuju mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem cikade( Scaphoideus titanus).

 

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Kruševac ,vizuelnim pregledom useva krompira ustanovili smo pojavu imaga krompirove zlatice(Leptinotarsa decemlinaeata) i grupisano položena jaja na naličju lista u niskoj brojnosti. Krompir se nalazi u feno fazi 19 po BBCH skali (Devet i više listova na glavnoj stabljici).

imago krompirove zlatice

jajno leglo

Imaga su najaktivnija po toplom i sunčanom vremenu na temperaturi od  11-20 stepeni C.Starije larve napadaju sve delove biljke i mogu dovesti do golobrsti celih biljaka.

Još uvek nije otpočelo piljenje larvi .Insekticidni tretman se, za sada, ne preporučuje.

 

Pojava larvi šimširovog plamenca

Na podruju delovanja  RC Kruševac na listovima šimšira registrovano je prisustvo  larvi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

larve šimširovog plamenca

Štetu pričinjavaju larve hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta. Starije larve mogu da se hrane i korom grana, a kod jače napadnutih biljaka dolazi do pojave paučine preko koje se ispiljene larve jako dobro kreću.

oštećenja na šimširu

oštećenja na šimširu sl.2

 Preporučuje se pregled biljaka domaćina ove štetočine (šimšir, božikovina i japanska kurika).

Za mere kontrole pogledati na:  Preporuka na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine-Uprava za zaštitu bilja

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice i  ječma, lokaliteti Bivolje, Pojate, utvrđeno je da se pšenica  i ječam nalaze u fenofazi BBCH 23-30 (bokorenje, vidljivo treće sekundrano stablo po biljci do početak rasta stabljike).

Vizuelnim pregledom  na pšenici  su uočeni simptomi sive pegavosti (Septoria tritici), a kod ječma simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres). 

 Prisustvo pepelnice i rđe na pšenici nije registrovano,kao ni sočivaste pegavosti  na ječmu.

Ocena zdravstvenog stanja prikazana je u  tabeli:

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

% bijaka sa simptomima

1

NS 40 S

23

3

2

Ingenio

26

0

 

Ječam 

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

% bijaka sa simptomima

% bijaka sa simptomima

1

Nonius

24

2

0

 

 

 

 

 

2

Botus

26

0

0

 

 

 

 

 

 

 

velika slika

 

Još uvek nije dostignut ekonomski prag štetnosti  (10% zaraženih biljaka).

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva .

 

Na usevu ječma prisutna su jaja i imaga žitne pijavica, Eulema melanopus, kao i sam  početak piljenja larvi.

velika slika

Preporuka proizvođjačima  je obilazak useva i praćenje početka piljenja larvi kada se preporučuje insekticidni tretman.

 

Pojava eriofidne grinje na krušci

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Lazarevac u zasadu kruške sorta Viljamovka registrovano je prisustvo eriofidne grinje Eriophyes pyri na listu. Kruška se nalazi u fenofazi  (61-65 BBCH skala) Početak cvetanja:oko 10% cvetova otvoreno ,do puno cvetanje:najmanje 50% cvetova otvoreno,prve latice opadaju.

 

simptomi oštećenja na listu

 

 Na nežnim tek formiranim listićima registrovana je pojava  malih, gusto zbijenih bradavičastih izraslina crvenih nijansi.  Kod jačeg napada grinje, smanjuje se asimilaciona površina lista što će bitno uticati na vegetativni porast mladara i razvoj plodova.

Preporuka proizvođačima je mehaničko uklanjanje takvih letorasta, kako bi se smanjio infekcioni potencijal. Pošto je kruška u fazi cvetanja, sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

Primena preparata na bazi abamektina za suzbijanje kruškine buve, dobro deluje i na eriofidne grinje.

 

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice i  ječma, lokaliteti Veliki Šiljegovac i Pojate, utvrđeno je da se pšenica  i ječam nalaze u fenofazi BBCH 21-22 (bokorenje, vidljivo prvo i drugo sekundrano stablo po biljci). Setva pšenice i ječma  je bila 30.10.2016.

 Pregledom biljaka pšenice  (sorta Ingenio) nisu registrovani simptomi sive pegavosti  lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.).

 

 

velika slika

 

pšenica sorta Ingenio

 

Vizuelnim pregledom biljaka ječma (sorta Botus) nisu registrovani simptomi sočivaste pegavosti  listova ječma (Rhynchosporium secalis) kao ni  simptomi mrežaste pegavosti listova ječma (Pyrenophora teres) .

ječam sorta Botus

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

 

Zelena povrtna stenica
Na području delovanja RC Kruševac, registruje se prisustvo zelene-povrtne stenice (Nezara viridula) na paprici, paradajzu,kupusu.
stariji larveni stadijum
Ovo je polifagna vrsta, a štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke (propadanje i drastično umanjenje tržišne vrednosti plodova usled sisanja sokova i ubadanja u tkivo ploda. Napadnuti plod menja ukus-gorak ukus ploda). Najveće štete pričinjava na plodovima paradajza i paprike.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U sistemu Prognoze rađeni su ogledi i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (a.m.BIFENTRIN) 0,05%  koji u paradajzu ima karencu  7 dana.
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima