Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze od 2 do 4 listova razvijeno (10-14 BBCH).

 

 

 

Usled nedostatka vlage u zemljištu setva ozime pšenice i ječma je otežana, a na parcelama gde je izvršena setva nicanje je otežano i neujednačeno i slabiji je porast useva.

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. Na pojedinim parcelama, u zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja useva,  registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na 2 do 5% biljaka.

 

U narednom periodu najavljen je pad temperature sa padavinama što će usporiti aktivnost ovih štetočina.

Ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Trips u mladim zasadima šljive

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom mladih zasada šljiva  registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera).

 

Simptomi oštećenja  od ovih štetočina se manifestuju  na vrhovima mladara. Vrh se grana u grančice koje su zakržljale, listovi su deformisani i ispijeni (promena boje lista). Takva stabla vidno zaostaju u porastu. Ovakav napad tripsa na mladim stablima šljiva, registruje se redovno u poslednjih nekoliko godina na području rada RC Kruševac. 

Preporuka proizvođačima je da  pregledaju zasade na prisustvo tripsa (metod otresanja grančica na belu podlogu). Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena preparata: 

Laser 240SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha.

Nikako ne treba sprovoditi hemijske mere zaštite u zasadima gde je u toku berba ili se očekuje u skorijem periodu!

Stanje u zasadima kupine

Na području delovanja RC Kruševac, opština Trstenik, kupina se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi BBCH 81-85, početak sazrevanja-sazrevanje napredovalo. Berba je u toku samo kod sorte  Loch ness.

 

Vizuelnim pregledom  zasada kupine registrovana su oštećenja  na kori  mladara kupine u vidu zaraeza od cikade Cicadetta montana complex, usled čega dolazi do lomljenja rodnih grančica. Vizuelnim pregledima  zasada  kupine takođe registrovano je i prisustvo odraslih jedinki  cikade kao i košuljica. U zarezima se nalazi  veliki broj položenih  jaja koja su još uvek bele ili providne boje (sveže položena). Ovo je sporadična pojava u  zasadima kupine u Rasinskom okrugu.

Proizvođačima kupina se preporučuje obilazak zasada i pregled na prisustvo cikada i oštećenja na rodnim granama. Ukoliko se registruju zarezi sa jajima na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Hemijske mere borbe se ne preporučuju.

Cikada Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri  je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.

 

Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza omogućava se njihov dalji razvoj.

 

U borbi protiv ove štetočine najznačajnija mera je pravilan plodored tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida ciklus razvoja cikade.

Pojava cikade Metcalfa pruinosa 

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom  vinove loze  uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa  na naličju lišća.

Ova štetočina je izraziti polifag. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja koja su položena ispod kore različitih biljaka. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, od kojih su poslednja dva veoma pokretljiva kao i imago. Larve luče voštanu prevlaku preko tela koja podseća na vatu po čemu se veoma lako prepoznaje prisustvo ove cikade. Larve i odrasle jedinke se hrane sisajući sokove biljaka usled čega dolazi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Takođe, luče i mednu rosu na koju se naseljava gljiva čađavica.

U poslednjih nekoliko godina uočena je progresija  brojnosti ove cikade ali i njena migracija ka kulturnim biljkama, naročito na vinovoj lozi.  

Mere kontrole podrazumevaju mehaničko uklanjanje napadnutih biljnih delova i njihovo uništavanje (naročito dok larve nisu pokretne). Hemijske mere kontrole ne pružaju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i činjenice da je ova cikada prisutna na veoma velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i odrzava.

 

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvojene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57 ).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na lokalitetetima Mala Drenova i Milutovac, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanusU toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Cigaraš (Byctiscus betulae).

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

Prisustvo štetočine se uočava po tipičnom uvijanju lišća u oblik cigare. Unutar uvijenog lista polaže jaja. U jednu cigaru ženka položi nekoliko jaja. Ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje. Štete se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo imaga i jaja položenih u uvijenim listovima.

Preporuka je mahaničko uklanjanje uvijenih listova (cigara) zajedno sa jajima, koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje brojnost ove štetočine u sledećoj godini.

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Kruševac, usevi krompira se nalaze u fazi razvoja listova, šest listova razvijeno (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata) kao i položenih jaja na naličju lista u niskoj brojnosti.

Imaga su najaktivnija po toplom i sunčanom vremenu na temperaturi od  11-20°C. Larve se hrane listovima i mogu dovesti do golobrsti celih biljaka.

Još uvek nije otpočelo piljenje larvi. Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Lucerkina buba

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom lucerišta registrovano je prisustvo odraslih jedinki lucerkine bube (Phytodecta fornicata). Lucerka se nalazi u fazi 10-15 cm visine -  intenzivni  porast.

Lucerkina buba predstavlja najznačajniju štetočinu lucerke. Ima jednu generaciju godišnje, prezimi u stadijumu imaga u zemljištu.

Sa prolećnim temperaturama vazduha od 10-12°C  imaga izlaze iz zemljišta, pare se, hrane se na tek prolistaloj lucerki ne dovodeći do većih šteta. Ženka polaže jaja u grupama od 6-15 na donje lišće lucerke i kada se larve ispile mogu dovesti do golobrsta.

Larva pravi oštećenja tako što prvo grize lišće po rubovima, u nepravilnim oblicima a zatim i čitavo lišće ostavljajući samo nervaturu.

Prag štetnosti je 20 imaga/m2.

Preporuka proizvođačima je da u narednom periodu prate brojnost ove štetočine.

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Pojava šljivinih osa

Na terenu RC Kruševac u zasadima šljiva, koji se nalaze u fazi cvetanja, registruju se prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima