Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Stanje u zasadima kupine

Na području delovanja RC Kruševac, opština Trstenik, kupina se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi BBCH 81-85, početak sazrevanja-sazrevanje napredovalo. Berba je u toku samo kod sorte  Loch ness.

Vizuelnim pregledom  zasada kupine registrovana su oštećenja  na kori  mladara kupine u vidu zareza od cikade Cicadetta montana complex, usled čega dolazi do lomljenja rodnih grančica. Vizuelnim pregledima  zasada  kupine takođe registrovano je i prisustvo odraslih jedinki  cikade kao i košuljica. U zarezima se nalazi  veliki broj položenih  jaja koja su bele ili providne boje (sveže položena). Ovo je sporadična pojava u  zasadima kupine u Rasinskom okrugu.

Proizvođačima kupina se preporučuje obilazak zasada i pregled na prisustvo cikada i oštećenja na rodnim granama. Ukoliko se registruju zarezi sa jajima na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Hemijske mere borbe se ne preporučuju.

 

 

Lisne vaši u kukuruzu

Na području delovanja RC Kruševac usevi kukuruza se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva, lokalitet Veliki Šiljegovac, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) u indeksu napada 6,5.

Uslovi u proizvodnji u proteklom periodu bili su veoma povoljni za razvoj i razmnožavanje ovih štetočina. Vaši imaju veliki broj generacija godišnje. Obrazuju kolonije koje ishranom isisavaju sokove što dovodi do deformacije biljnog tkiva i do smanjenja prinosa. Dvadesetak vrsta lisnih vaši su poznate kao vektori različitih virusa, čime pričinjavaju značajnije štete. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ovaj virus utiče na smanjenje prinosa, kvalitet zrna i kvalitet lista kod silažnog kukuruza.

 Prisustvo cikade (Cicadetta montana complex) u zasadima kupine

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac, zasadi kupine se nalaze u fazi seme je jasno vidljivo na plodnici do početak sazrevanja ploda, većina plodova bele boje (BBCH 73-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo košuljica kao i imaga cikade (Cicadetta montana complex) u indeksu napada 1. Pregledom za sada nije utvđeno prisusvo oštećenja na rodnim mladarima.

Ova cikada pravi oštećenja u vidu zareza na kori mladara, u koja ženka polaže jaja izduženog oblika.U početku su ta jaja bele boje,a kasnije su žuta do narandžasta. Oštećene rodne grančice koje su pune roda, podložne su lomljenju i dolazi do njihovog sušenja (ovde pogledati oštećenja od polaganja jaja).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada kupine. Ukoliko se uoče odrasle jedinke ove cikade, kao i oštećenja od polaganja jaja, preporuka je njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove cikade.        

Prvi simptomi plamenjače šljive

U zasadima šljiva sa sortom Čačanska lepotica na teritoriji opštine Kruševac, registrovani su prvi simptomi plamenjače šljive (Polystigma rubrum). 

Simptomi su prisutni u zasadima koji  se nalaze u kotlinama, gde su visoke vrednosti  vlažnosti vazduha. Pored Požegače i sorta Čačanska lepotica je osetljiva na ovog patogena. Stalno vlaženje lišća i povoljne temperature u proteklom periodu pogodovali su razvoju ovog oboljenja.

Simptomi su jasno vidljivi na listovima u obliku kružnih ili eliptičnih  pega svetlo žute boje koja kasnije prelazi u narandžasto-crvenu, te se ovo oboljenje još naziva i crvena pegavost šljive. Pege mogu vremenom da se spajaju te dolazi do defolijacije lista, biljka slabi i plodovi otpadaju. 

Mere zaštite od ovog patogena se sprovode primenom kontaktnih fungicida pred najavljene padavine (aktivne materije mankozeb, kaptan i dr.).                                                                                   

Cigaraš u vinovoj lozi (Byctiscus betulae)

U vinogradima u opštini Kruševac, vizuelnim pregledom vinove loze registrovano je prisustvo simptoma oštećenja listova od cigaraša (Byctiscus betulae). Intenzitet napada je veoma nizak i radi se o pojedinačnim čokotima u zasadima.

Prisustvo štetočine se uočava po tipičnom uvijanju lišća u oblik cigare. Unutar uvijenog lista ženka polaže jaja. U jednu cigaru ženka položi nekoliko jaja. Ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje. Štete se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo imaga i jaja koja su položena u uvijenim listovima.

S obzirom na nizak intenzitet napada, preporuka je mahaničko uklanjanje uvijenih listova (cigara) zajedno sa jajima, koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje brojnost ove štetočine u sledećoj godini.

Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Kruševac zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanusU toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Eriofidna grinja na listu kruške

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se nalaze u fazi od plodovi dostigli veličinu do 20 mm do faze drugo opadanje plodova, (BBCH 72-73).

 

U zasadima krušaka gde nisu sprovođene adekvatne hemisjke mere zaštite, uočeno je prisustvo simptoma napada eriofidne grinje kruške (Eryophies pyri). Ova grinja ima dve do tri generacije godišnje, prezime oplođene ženke ispod ljuspica u pupoljcima. Kad krene vegetacija, i temperature  iznad 10°C, polaže jaja u tkivo mladog lišća. Iz jaja se pile larve, koje sišu biljne sokove . Na lišću je registrovana pojava  malih, gusto zbijenih bradavičastih izraslina crvenih nijansi.  Kod jačeg napada grinja, smanjuje se asimilaciona površina lista što može negativno uticati na vegetativni porast mladara i razvoj plodova.

 

Preporuka proizvođačima je mehaničko uklanjanje takvih letorasta, kako bi se smanjio potencijal širenja štetočine.

Primenom preparata na bazi aktivne materije abamektin za suzbijanje obične kruškine buve suzbija se i ova grinja.

Kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima  breskve, registrovano je prisustvo simptoma kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Kovrdžavost lista je vrlo karakteristična i lako uočljiva bolest breskve. Bolest se prvo uočava na mladim listovima, prepoznaje se po karakteristično ukovrdžanim listovima. Pojedini listovi postaju zadebljali, deformišu se, lako se lome i često su veći u odnosu na zdrave listove. Nakon gubitka lisne mase dolazi do regeneracije listova što dodatno iscrpljuje biljku i negativno utiče na formiranje cvetnih pupoljaka i takva stabla su podložna zimskom izmrzavanju.

Ova gljiva ostvaruje samo primarne infekcije mladog neizdiferenciranog tkiva tokom bubrenja i otvaranja pupoljaka. Tretiranje fungicidima nakon pojave simptoma ne daje nikakve efekte!

U zasadima u kojima se registruju simptomi kovrdžavosti preporučuje se:

 uklanjanje zaraženog lišća iz zasada,

 prihrana zasada azotnim đubrivima kako bi se pospešilo pravovremeno formiranje nove lisne mase,

 redovno zalivanje biljaka tokom vegetacije,

 proređivanje plodova.

Lisne vaši u usevu ozime pšenice

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) ispod praga štetnosti.  

 

Lisne vaši prouzrokuju direktna oštećenja isisavanjem sokova iz lista, stabljike i klasa, ali mogu da izazovu i indirektne štete prenošenjem virusnih oboljenja.

Prag štetnosti za lisne vaši je 30% napadnutih  klasova do faze cvetanja, ili 70% napadnutih klasova u toku i nakon cvetanja do faze mlečne zrelosti.

S obzirom da je brojnost vaši ispod praga štetnosti, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima ozime pšenice.

Rutava buba u voćnjacima

Na području delovanja RC Kruševac voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja. Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta).

Ova polifagna štetočina oštećuje cvetove, hraneći se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima. U početku se hrani na cvetovima maslačka, a potom odlazi na cvetove raznih voćnih vrsta. Najaktivnija je u najtoplijem delu dana, u periodu od 10 do 16 časova.

Preporuka voćarima je da pregledaju svoje zasade u najtoplijem delu dana i ukoliko uoče imaga rutave bube sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja. Najugroženiji su mladi zasadi gde može biti uništen ceo rod.

Preporučuje se  postavljanje lovnih posuda  (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog mirisnog atraktanta npr. sirup od jagode, negro bombone) radi masovnog izlovljavanja ove štetočine kao i zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je strogo zabranjena!

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima