Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)
Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)

Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom, u pojedinim vinogradima, uočene su deformacije u vidu bradavičastih izraštaja na lišću izazvani napadom lozine lisne grinje šiškarice (Eriophyes vitis), prouzrokovača erinoze vinove loze.

 

 

Usled napada te štetočine na licu listova vinove loze javljaju se ispupčenja, a sa donje strane, na naličju listova, se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom. Vunaste prevlake su ispunjene kolonijom grinja. Ove grinje su jako malih dimenzija i nevidljive golim okom. Uzročnik erinoze najčešće ne nanosi veće štete vinovoj lozi, sem u slučaju kad se prenamnoži. U zavisnosti od sorte ova prevlaka kasnije može dobiti crvenkasti ili ljubičasti sjas. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova zato što se u okviru pega remeti proces fotosinteze.

 

Ove grinje imaju više generacija godišnje, a grinje poslednje generacije prezimljavaju u pupoljcima i to najčešće u donjim pupoljcima. U proleće sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje se kreću, odlaze na naličje mladih listova i počinju da se hrane, usled čega dolazi do proliferacije i stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja i stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće.

 

Zaštita se vrši, po potrebi, zimskim tretiranjem insekticidima na bazi mineralnih ulja i akaricidima u toku vegetacije. Ukoliko je intenzitet napada manji, preporučuju se agrotehničke mere uklanjanja i uništavanja listova sa prisutnim simptomima.

Comments

There are no comments yet for this post.