Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze
Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Aleksandrovac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze na postavljenim žutim lepljivim klopkama uočeno je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze.

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma štetna bolest koju prouzrokuje fitoplazma Flavescence dorèe. Navedenu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave biljke, prenosi cikada Scaphoideus titanus. Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja na čokotu. U proleće kreće piljenje larvi koje imaju pet razvojnih stupnjeva, ali su tek larve trećeg razvojnog stupnja (L3) sposobne da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

U toku vegetacije na zaraženim čokotima dolazi do promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava. U kasnijim fazama listovi se savijaju po obodu prema naličju i veoma su krti. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze. Kod crvenih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Dugoročno dolazi do sušenja i propadanja čokota. 

Za uspešnu kontrolu ztastog žutila, pored hemijskih mera zaštite koje su usmerene na suzbijanje vektora, preporučuju se i druge preventivne mere:

  • Uništavanje napuštenih zasada vinove loze;
  • Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota;
  • Uklanjanje divlje loze u blizini zasada;
  • Uništavanje korova.

Comments

There are no comments yet for this post.