Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na teritoriji RC Šabac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela do faze cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na listovima uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus.

 

larva

Cikada vinove loze ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjih lastara vinove loze. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a imaga se javljaju od početka jula i prisutna su do kraja septembra. Larve i imago hrane se na naličju lista isisavajući sadržaj floema. Direktnih šteta od ishrane skoro da nema, a štetnost se ogleda u vektorskoj ulozi u prenošenju fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, a larve cikade Scaphoideus titanus su sposobne da prenesu navedu fitoplazmu od trećeg larvenog supnja razvoja.

S obzirom da su trenutno prisutne larve prvog stupnja, za sada se ne preporučuju mere hemijske zaštite.

Početak polaganja jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u fazi od 4 do 9 listova razvijeno (BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima Belotić, Vukošić, Matijevac ( Opština Vladimirci ) registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala  I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3 % biljaka.

    

položeno jajno leglo    sl.2

U ovom momentu se ne preporučuje insekticidni tretman.

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šecerca, a prag štetnosti za ove useve je 5 % biljaka sa  položenim jajnim leglima. Zato je preporuka proizvođačima kukuruza šećerca redovan pregled parcela u cilju utvrđivanja polaganja jajnih legala.  

RC Šabac  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu kukuruza i blagovremeno će signalizirati  momenat za primenu mera zaštite.    

Pravo je vreme za postavljanje lovnih klopki u zasade malina

Na području delovanja RC Šabac zasadi maline  se nalaze u  fazi seme jasno vidljivo na plodnici do faze početak sazrevanja:većina plodova bele boje (BBCH 73 - 81).

     

faza razvoja                    lovna klopka

U klopkama sa mirisnim atraktantom, registruju se kontinuirani ulovi odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) . S obzirom na veoma visok reproduktivni potencijal ove štetočine, ukoliko budu i dalje povoljni uslovi za njen razvoj, a to je pre svega povišena vlažnost vazduha, može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine a samim tim i rizik od nastanka šteta je veći.

Iz tog razloga poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u zasade maline, u kojima se prva  berba očekuje za 10  dana, postavi što veći broj lovnih klopki kako bi se smanjila brojnost azijske voćne mušice njenim izlovljavanjem.

Ova štetočina za kratko vreme razvija veliki broj generacija, te je zbog toga neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više preventivnih mera:

- Postavljanje što većeg broja lovnih klopki u zasade maline. 

Za izradu klopki mogu se koristiti plastične flaše, u koje se kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta (u istom odnosu) i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti otvori za širenje mirisa atraktanta i ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke treba postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m.

- Krčenje zapuštenih zasada malina i kupina.

Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova. Postoje registrovani insekticidi koji mogu da se koriste od faze razvijenog lista pa sve do druge berbe u malinama :

Exalt (a.m. spinetoram) u dozi 2,4 l/ha (karenca 7 dana  malina, MBT 1)

i insekticidi koji se koriste u fazi berbe, Laser 240 SC (a.m. spinosad ) u dozi 0,3 l/ha (karenca 3 dana malina,MBT 2).

 

 

determinacija pod binokularom

 

 

Oštećenja na kukuruzu od puževa golaća (Arion sp.)

Na području RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 13-18).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na pojedinim lokalitetima ( Slepćević, Duvanište) registrovana su oštećenja listova kukuruza od puževa golaća (Arion sp.) .

 

          

oštećenja na listovima   napad puževa golaća

Kišovito vreme ovog proleća, sa čestim  i obilnim padavinama, uticalo je na povećanje populacije puževa golaća na terenu. Na pojedinim njivama registrovana su oštećenja na oko 30% biljaka kukuruza.

 

Štete pravi izgrizajući lisnu površinu, a usev je naročito ugrožen u ranijim fazama razvoja. Štete prave noću i to direktne i indirektne. U prvom slučaju izgrizu klicu ili oštete mlade i odrasle biljke ili isparaju listove usled ishrane, a u drugom prenose razne bolesti biljaka. Oštećenja koja nanose starijim biljkama omogućuju prodor parazita, prouzrokovača truljenja. Najaktivniji su oko 1 čas po zalasku i 1 čas po izlasku sunca.

 

Suzbijanje puževa golaća podrazumeva kombinovanje većeg broja raspoloživih mera.

 

Mehaničke mere daju zadovoljavajuće efekte, ali su isplative samo na manjim površinama, i u njih spadaju:

-postavljanje barijera u vidu ograda ili posipanjem repelentnih supstanci oko parcele (pepeo, šljaka, kreč i dr.).

-postavljanje klopki je pogodno za utvrđivanje vremena pojave, procenu brojnosti i uništavanje golaća.

 

Agrotehničke mere podrazumevaju:

-obradu zemljišta, čime se uništavaju jaja zatrpavanjem i izlaganjem sunčevoj svetlosti, zbog čega prolećene obrade zemljišta treba izvoditi po sunčanom ili vetrovitom danu

-uništavanje korova

-đubrenje mineralnim đubrivima, koja sva imaju moluskocidni efekat, uz izbegavanje stajnjaka

Alternativni načini suzbijanja puževa fizičkim barijerama pri čemu se koristi piljevina, kreč, kameno brašno, pesak, oštri šljunak, sve što skida sluz s puževa tela. Posipa se po tlu oko biljaka. Od alternativnih načina koriste se i biljke s repelentnim svojstvima, kao što su lavanda, ruzmarin, paradajz, beli luk, kadulja i dr. Za odbijanje puževa koriste se njihova eterična ulja koja se dobiju. Često se ovim ekstraktima dodaje i neko voćno sirće.

Hemijske mere ne mogu dati zadovoljavajući efekat ako se primenjuju samostalno, bez kombinovanja sa ostalim merama. Primenjuju se u večernjim satima. Preparati su formulisani u vidu peletiranih ili granulisanih mamaka:

-Gardene, Carakol ( a.m. metaldehid) je nešto manje toksičan i blaži u ekološkom smislu, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 10 kg/ha

-Limasan (a.m. Fe pirifosfat hidrat ) je ekolološki najprihvatljiviji moluskocid, nema štetnih efekata na korisne organizme, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 3 kg/ha.

 

 

 

 

Prisustvo pipe repičine mahune u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

 

faza razvoja uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetu Majur, na rubnim delovima parcela, registrovano je prisustvo imaga pipe repičine mahune (Ceutorhynchus assimilis) i  imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), kao i oštećenja koja su nastala usled njihove ishrane na cvetnim pupoljcima. Takođe, osim  ovih  štetočina, registrovano je i prisusutvo  imaga kupusne muve (Delia radicum).

 

              

pipa repičine ljuske     repičin sjajnik

 

imago kupusne muve

 

Pipa repičine ljuske najpre naseljava prelazne domaćine iz familije krstašica (stočna repica, rotkva), a zatim prelazi na useve uljane repice. Ženke polažu jaja tek kada se počnu razvijati mahune, u koje, svojom legalicom polažu jaja. Kada se ispile, larve se hrane semenkama unutar mahuna. Odrasle larve napuštaju mahunu i spuštaju se u zemlju gde se preobražavaju u lutku i imago. Novi imago se tokom jula i avgusta hrani raznim krstašicama pre povlačenja na prezimljavanje.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu PP 2/8 (1), hemijske mere zaštite se preporučuju tek nakon formiranja prvih mahuna, odnosno po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u periodu cvetanja uljane repice je zabranjena.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Šabac zasadi šljiva se, u  zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena, nalaze u fazi  puno cvetanje: najmanje 50 % latica otvoreno do faze prve latice opadaju (BBCH 65-66) .

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljiva, na lokalitetima Majur i Varna, registrovani su ulovi odraslih jedinki crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

     

 

zasad šljive               šljivine ose           

 

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove. Suzbijanje šljivinih osa se sprovodi u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove.

 

Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!

 

RC Šabac nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa kao i fenofaze razvoja šljive i blagovremeno će dati preporuku za suzbijanje navedenih štetočina.

Početak piljenje larvi obične kruškine buve

Na teritoriji RC Šabac kruška se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60). 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Štitar, registrovano je prisustvo imaga, položenih jaja kao i početak piljenja larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Sa povećanjem temperature u narednom periodu očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi navedene štetočine. Pošto ulazimo u fazu cvetanja, primena insekticida nije dozvoljena.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje useva pšenice na području delovanja RC Šabac

Na terenu RC Šabac, usevi pšenice koji su posejani u ranim rokovima setve (Mačvanski region), nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike (BBCH 30); usevi pšenice koji su posejani u kasnijim rokovima setve (region Posavotamnave i Pocerine) nalaze se u fenofazi bokorenja (BBCH24-26).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom parcela pod pšenicom  ustanovljeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 6-43% biljaka. U odnosu na raniji pregled došlo je do povećanja prisustva simptoma i to u najgušćim usevima. Lisna rđa pšenice (Puccina recondita), prisutna je u nižem procentu, od 0- 2% biljaka i to u ranim rokovima setve. Pepelnica žita (Erysiphae gramminis), prisutna je jedino  u usevima gustog sklopa i u ranim rokovima setve, od 2-13% biljaka.

        

simptom sive pegavosti lista   simptom pepelnice

Vremenski uslovi tokom prethodnih meseci kao što su temperature, padavine, relativna vlažnost vazduha  izuzetno su pogodovali pojavi i  širenju navedenih patogena, pogotovo u gušćim usevima pšenice i  usevima koji su posejani ranije.

Vizuelnim pregledom useva na  različitim lokalitetima registrovano prisustvo štetnih insekata: krilatih formi lisnih vaši kao i kolonija (Aphididae). Sa povećanjem temperatura u narednom periodu treba obratiti pažnju i na njihovo veće  prisustvo.

 

lisna vaš

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva pšenice u narednom periodu jer se primena hemijskih mera očekuje čim se zemljište prosuši o čemu će RC Šabac blagovremeno dati preporuku.

Zdravstveno stanje useva uljane repice na području RC Šabac

Na području delovanja RC Šabac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 8-9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta, Majur, Jevremovac i Lipolist, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na od 13 % do 17 % biljaka, i to na najstarijem lišću. 

 

 

simptom suve truleži

Simptomi su u vidu okruglih pega u kojima se formiraju sitne crne tačkice koje predstavljaju piknide. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima. Vremenske prilike u proteklom periodu bile su povoljne za širenje pomenutog patogena. Najavljene niže temperature u narednom periodu usporiće razvoj i dalje širenje suve truleži u usevima uljane repice.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice kao i pregledom zutih lovnih klopki nije uočeno prisustvo male (Ceutorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi ). Takođe nije registrovano ni prisustvo štetnih glodara.

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Šabac nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice na teritoriji RC Šabac

Na teritoriji delovanja RC Šabac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama bokorenja: od 4 stabla vidljivo do 6 stabala vidljivo (24-26 BBCH). 

 

   Razvojna faza

Vizuelnim pregledom useva pšenice, uočeno je prisustvo simptoma bolesti i to: pepelnice žita (Erysiphae graminis) na od 4 % do 6 % biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 18 % do 26 % biljaka. 

    

simptom pepelnice  

Takođe, tokom pregleda useva pšenice uočeno je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima, dok aktivne rupe od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus) za sada nisu registrovane.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju , a RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima