Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Šabac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 8-9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).

 

faza razvoja uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta, Maovi, Bogosavac i Lipolist, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na od 18 % do 32 % biljaka, i to na najstarijem lišću. 

 

simptom suve truleži 

Simptomi su u vidu okruglih pega u kojima se formiraju sitne crne tačkice koje predstavljaju piknide. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima.

Pregledom parcela registrovano je prisustvo buvača (Phyllotreta sp.).

 

 

buvači 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice kao i pregledom žutih lovnih klopki nije uočeno prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi ). Visoke dnevne temperature ove nedelje,  preko 15 stepeni, dovešće do migracije ovih jedinki  sa mesta prezimljavanja i naseljavanje novih repičišta.

Takođe nije registrovano ni prisustvo štetnih glodara.

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Šabac nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Šabac usevi ozime pšenice nalaze se od fenofaze razvoja lista do fenofaze bokorenja: prvo  stabla vidljivo ( BBCH 17-21).

 

 

faza razvoja pšenice

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 7-9% biljaka. Prisustvo simptoma uočeno je više na prizemnim listovima biljaka pšenice.

 

 

siva pegavost

Simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) i simptomi rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani na našem području.

Prilikom pregleda useva pšenica uočeni su simptomi žućenja i sušenja listova kao posledica niskih temperature i pojava ljubičastih listova usled blokade fosfora .

 

fiziološki simptomi 

Prilikom vizuelnog pregleda u usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikada (Cicadelidae).

Na pojedinim parcelama  uočena su oštećenja listova pšenice usled dodatne ishrane zečeva i srna koje su česte u našem regionu.

 

oštećenja od divljači

RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na terenu RC Šabac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH).

 

zasadaa kruške

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1.5. Počelo je i polaganje jaja ove štetočine. Jaja su registrovana u indeksu napada 0,75.

      

zimski imago                položena jaja

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Šabac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području RC Šabac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od 2 do 6 listova razvijeno (12-16 BBCH).

 

     

usev pšenice               faza razvoja

 

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Slepčević i Tabanović  prisustvo simptoma  sive pegavosti lista (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) nisu utvrđeni. 

 

Prilikom pregleda useva  registrovano je prisustvo štetnih insekata kao što su krilate forme lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), ali u niskoj brojnosti.

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje da obrate pažnju na njih. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja primenom rodenticida na bazi cink-fosfida je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500/ha.

 

Nakon ubacivanja gotovih mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljih životinja i ptica.

 

     

sl.1                                      sl.2

 

RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima strnih žita.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na teritoriji RC Šabac usevi uljane repice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

 

faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice iz najranijih rokova setve  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na 8 % do 12 % biljaka.  Simptomi su registrovani na starijim pojedinačnim listovima.

 

     

sl.1                                 sl.2

 

Karakteristični simptomi sive truleži  na listovima uljane repice su pege unutar kojih se nalaze crna tačkice koje predstavljaju plodonosna tela gljive, piknide sa piknosporama. Simptomi ovog patogena se mogu razviti i registrovati tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice. Ovaj patogen se širi raznošenjem piknida vetrom i padavinama. U daljim fazama patogen zahvata i stablo u kome izaziva rak. Pri intezivnoj pojavi, suva trulež može izazvati smanjenje prinosa i poleganje uljane repice.

Prag štetnosti za primenu fungicida prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka. Obzirom da se trenutno simptomi  ovog patogena registruju u značajno nižim procentima, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljene repice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Šabac usevi pšenice posejani u predhodnom periodu se nalaze u fenofazi razvoja 2 do 4 lista (BBCH 12-14). Setva je još uvek u toku.

 

 

faza razvoja

 

Vizuelnim  pregledom parcela, kako iz ranijih rokova setve tako i u usevima koji su kasnije posejani gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite i dalje se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na oko 16% biljaka i cikada na oko 7%  biljaka.

 

Trenutne i najavljene niske temperature uticaće na smanjenje aktivnosti štetnih insekata.

 

     

lisne vaši                                sl.2

 

 

Na  pregledim usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao što su siva pegavost lista (Septoria tritici) i pepelnice (Erysiphe graminis) i dr.                            

 

Na  parcelama pod ozimim kulturama registruje se povećano naseljavanje poljskih glodara pre svega poljskih miševa (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis), pa se proizvođačima preporučuje pregled useva pogotovo uvratina i ivičnih delova parcele.

 

      

rupe od glodara          sl.2

 

Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo aktivnih rupa od glodara na nivou praga štetnosti  (prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

 

Prilikom upotrebe i stavljanja gotovih mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Prisustvo prezimljujućeg imaga kruškine buve

Na terenu RC Šabac zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i do sada primenjenih hemijskih mera zaštite nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5,25 %.

     

imago                                imago

Usled pojave sezonskog dimorfizma zimska forma imaga obične kruškine buve se razlikuje od letnje forme. Zimski imago je veći, tamniji i otporniji  na niske temperature.

RC Šabac nastavlja praćenjem obične kruškine buve.

Prisustvo poljskih glodara na području RC Šabac

Na području delovanja RC Šabac  pregledom  lucerišta, strništa, površina pod zasejanom uljanom repicom, utrina, ledina, parcela  gde je skinut  kukuruz   višegodišnjih zasada voća je registrovano prisustvo aktivnih rupa poljskih glodara i to poljskih miševa (Apodemus ssp.) kao i poljske voluharice (Microtus arvalis)  u različitim intezitetima  napada.

 

U zasadima voća  rupe su vidljive po obodima voćnjaka u starijim zasadima.

Na novoposejanoj uljanoj repici uglavnom nema vidljivih rupa samo na pojedinim parcelama su vidljive pjedinačne rupe po obodu njive.

Najveći  intezitet napada glodara je registrovan na starim lucerištima,  nezaoranim  strništima  (najviše na parcelama gde je bila pšenica), kao i na parcelama gde je skinut  kukuruz.

 

     

lucerišta                      strnjišta pšenice 

 

      

kukuruzište                   ledine

 

Veoma toplo vreme za ovo doba godine pogoduje aktivnosti poljskih glodara.

 

U ovom periodu primena registrovanih preparata u cilju suzbijanja glodara (rodenticida) opravdano je da se izvede u lucerištima  i na  parcelama  gde  će se obavljati redukovana obrada pred setvu ozimih kultura, jer je na tim mestima  brojnost pomenutih štetočina u II kategoriji (za poljskog miša od 10-50 rupa/ha, za poljsku voliharicu 10-500 rupa/ha).

 

Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem otvorenih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko su prilikom narednog obilaska rupe ponovo otvorene, ubrajamo ih u aktivne.

Suzbijanje se vrši nekim od registrovanih mamaka. Mamke treba postaviti u jame i pokriti zemljom kako bi izbegli trovanje stoke i divljači. Takođe, potrebno je ukloniti sa parcele uginule jedinke i ostatke konzumiranih mamaka.

Kada je reč o smanjenju šteta od glodara ne treba  se oslanjati samo na hemijske mere suzbijanja. Duboko oranje deluje višestruko negativno na brojnost glodara tako da bi mu trebalo pristupiti čim dozvole uslovi. Na ovaj način se može značajno redukovati brojnost glodara, što bi svakako trebalo iskoristiti i smanjiti njihov potencijal pred zimu kako bi se sprečile ogromne štete i naredne godine. Takođe, gde je moguće trebalo bi izvesti oranje graničnih i neobrađenih površina.

Preporuka svim poljoprivrednim proizvođačima je da obilaze svoje parcele i prate brojnost i naseljavanje glodara tj. da prate migraciju sa neobrađenih na novoposejane parcele i pravovremeno reaguju kada se ta brojnost poveća.

RC Šabac i dalje nastavlja sa praćenjem prisustva glodara.

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC  Šabac, vizuelnim pregledom useva  merkantilnog kukuruza (lokalitet  Slepčević, Provo, Mačvanski Belotić, Bogatić) registrovano je prisustvo sveže  položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3- 4%  biljaka.   

 

jajno leglo kukuruznog plamenca 

Pregledom useva paprike na gore navedenim lokacijama  nije registrovano prisustvo jajnih legala ove štetočine.

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz je 10 % biljaka sa položenim jajnim leglima.

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Prisustvo polifagnih štetočina u usevu paprike na otvorenom

Na teritoriji delovanja RC Šabac paprika  na otvorenom polju se u zavisnosti od vremena rasadjivanja I primene zaštitnih folija nalazi u fazi od 9 listova razvijeno do formiranja plodova (BBCH 19-71).

Vizuelnim pregledom useva paprike na otvorenom, na  lokalitetu Mačvanski Belotić registrovan je početak polaganja  jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 2% biljaka, kao i  jaja sovice gama (Autographa gamma) na naličju listova na oko 5% pregledanih biljaka. Takođe je registrovano prisustvo imaga kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) na  3% pregledanih  biljaka dok položena jaja nisu registrovana. 

     

jaje H.armigere            jaje A.gamme 

 

imago O.nubilalis

Ovo  su  polifagne štetočine I veoma značajne u proizvodnji  paprike.

Praćenje početka leta leptira vrši se na osnovu feromonskih klopki postavljenih u usevu  paprike dok se praćenje polaganja jaja vrši  vizuelnim pregledima. Čim se uoče prva položena  jaja  i u narednim pregledima  brojnost novopoloženih jaja se uveća treba primeniti insekticide sa ovicidno-larvicidnim delovanjem. 

Larve gama sovice prave štete na lišću  svojom ishranom, dok  ženka  pamukove sovice polaže jaja uglavnom na generativnim organima biljaka u koje se ubušuje ispiljena gusenica. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost. Jedna od najčešćih indirektnih šteta je pojava raznih  gljivičnih oboljenja posle njihovog napada (Erwinia carotovora ).

RC Šabac nastavlja da prati zdravstveno stanje paprike na otvorenom i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima