Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac
Zdravstveno stanje klipova kukuruza u regionu Šapca

Na području rada RC Šabac izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu.

Vizuelni pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20 različitih hibrida, 11 hibrida iz ranih grupa zrenja i 9 hibrida iz kasnih grupa zrenja.  

Pregledom su obuhvaćeni lokaliteti: Mesarci, Bogosavac, Mačvanski pričinović, Slepčević, Cerovac, Varna, Štitar, Tabanović, Bogatić, Žabari, Mišar, Dobrić, Jalovik, Vukošić, Korman, Petlovača i Glušci.

Rezultati vizuelnih pregleda su:

 - oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - kukuruzna sovica i Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac) na 9% do 81% klipova,

- oštećenja od gljiva iz roda Fusarium na 7% do 60% klipova,

-  oštećenja od gljiva iz roda Aspergillus  na 1% do 20% klipova,

 - oštećenja od gljiva iz roda Cladosporium  na 1% do 25% klipova,

- oštećenja od gljiva iz roda Penicillium  na 1% do 13% klipova

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Fusarium na 1% do 29% klipova,

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Aspergillus  na 1% do 10% klipova

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Penicillium  na 1% do 8% klipova,

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Cladosporium  na 1% do 9% klipova,

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium i Aspergillus   na 1% do 5% klipova.

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium i Penicillium i  na 1% do 4% klipova

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium,  Penicillium i Cladosporium i  na 1% do 2% klipova.

Oštećenje na klipu od gljiva iz roda Aspergillus

 

 Velika slika

Oštećena na klipu od gljiva iz roda Fusarium

 

   Velika slika 

Oštećenja na klipu od insekata

 

   Velika slika

Kombinovana oštećena na klipu od gljiva iz roda Fusarium  I Aspergillus

  

    Velika slika

 Kombinovana oštećenja na klipu od gljiva iz roda Cladosporium  I Fusarium

 

Velika slika

Kombinovana oštećenja na klipu od insekata i gljiva iz roda Aspergillus

 

    Velika slika

Kombinovana oštećenja na klipu od insekata i gljiva iz roda Penicillium

 

    Velika slika

Prisustvo cikada Cicadetta montana complex u zasadima maline i kupine

Na području delovanja RC Šabac zasadi kupina se nalaze u fazi glavna berba: većina plodova obojena do faze druga berba: još više plodova obojeno (BBCH 87-89), dok malina završava vegetaciju i ulazi u fazu strenja i početka mirovanja.

 

Vizuelnim pregledima zasada maline i kupine, na pojedinim lokacijama (Lipolist i Bela Reka), registrovano je prisustvo odraslih jedinki i položenih jaja cikade Cicadetta montana complex, kao i oštećenja na lastarima u vidu zareza.

 

  

  Oštećenja u vidu zareza      Velika slika 

 

           

 Položena jaja                           Velika slika

 

Razviće cikada iz kompleksa Cicadetta montana traje više godina, a u toku jedne kalendarske godine dva puta dolazi do eklozije imaga. Dužina života imaga je 2-6 nedelja. Ženka ubrzo nakon kopulacije polaže jaja u zareze na grančicama koje pravi snažnom i dugom legalicom. Zbog oštećenja, pod teretom roda ili pri jačim udarima vetra dolazi do prelamanja grana. Štete nanose i larve koje se, nakon piljenja, spuštaju u zonu korenovog sistema i tu sišu sokove tokom svog razvića do izlaska na površinu. Pored ove primarne štetnosti, imaga mogu biti i vektori virusa i fitopatogenih mikroorganizama, prouzrokovača bolesti. Mesto u koje ženka vrši ovipoziciju je potencijalni ulazni otvor za infekciju patogenih gljiva.

Primarni reproduktivni i hranidbeni domaćin ove štetočine jesu vrste roda Rubus.

Odsecanje i uklanjanje grana sa položenim jajima i njihovo spaljivanje je osnovna mera za redukovanje brojnosti tih cikada.

Prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u fazi od  početka cvetanja  do  cvetanja i polinizacije ( BBCH 52-61 ).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza  na lokalitetima Badovinci,  Dublje, Mačvanski Pričinović, Mačvanski Metković  registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.  Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme, koja prouzrukuje bolest crvenilo kukuruza.

 

   Cikada na listu            Velika slika

Reptalus panzeri  ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz.

Pomenuta cikada je vektor fitoplazme koja prouzrokuje crvenilo kukuruza koje se redovno javlja na teritoriji rada RC Šabac, pogotovo na terenu Mačve gde je najčešće  prisutno dvopolje u plodoredu.

Simptomi se ogledaju u pojavi crvenila na listovima, centralnom nervu i stablu kukuruza kao i deformacijama na klipu.

Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje, a kao rešenje se predlaže izbegavanje dvopoljnog  plodoreda odnosno setva pšenice posle kukuruza.

Polaganje jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)

Na teritoriji delovanja RC Šabac paprika iz rasada na otvorenom polju se se nalazi u fenofazi razvoja lista: od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva paprike na otvorenom, na različitim lokalitetima (Bogatić, Korman, Mačvanski Metković) registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 3-4% biljaka. Ova štetočina je veoma značajna u proizvodnji paprike, a najveće štete prave larve koje se hrane generativnim organima biljaka. 

 

Jaje sovice na licu lista

RC Šabac nastavlja da prati zdravstveno paprike na otvorenom i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Šabac vinova loza se nalazi u fazi od puno cvetanje do faze formiranje plodova: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju (BBCH 65- BBCH 71).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na listovima uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus.

  

          Larva

Cikada vinove loze ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjih lastara vinove loze. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a imaga se javljaju od početka jula i prisutna su do kraja septembra. Larve i imago hrane se na naličju lista isisavajući sadržaj floema. Direktnih šteta od ishrane skoro da nema, a štetnost se ogleda u vektorskoj ulozi. Vektor su fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, a larve cikade Scaphoideus titanus su sposobne da prenesu navedbu fitoplazmu od trećeg larvenog supnja razvoja.

S obzirom da su trenutno prisutne larve prvog i drugog razvojnog stupnja, za sada se ne preporučuju mere hemijske zaštite.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u fazi od 6 do 10 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

      Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima Slepčević i Tabanović registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3-6 % biljaka.

  

        Jajno leglo

U ovom momentu se ne preporučuje insekticidni tretman.

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šecerca, a prag štetnosti za ove useve je 5 % biljaka sa  položenim jajnim leglima. Zato je preporuka proizvođačima kukuruza šećerca redovan pregled parcela u cilju utvrđivanja polaganja jajnih legala.  

RC Šabac  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu kukuruza i blagovremeno će signalizirati  momenat za primenu mera zaštite.    

Mere kontrole azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u zasadima maline, kupine i jagode

Na području delovanja RC Šabac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)  prati se  pomoću  lovnih klopki sa mirisnim atraktantom koje su postavljene u zasade malina i jagoda na više lokaliteta.

Pregledom postavljenih klopki na području delovanja RC Šabac, registruju se kontinuirani ulovi odraslih jedinki azijske voćne mušice u zasadu malina, dok je u klopkama koje su postavljene u zasadima jagoda, do sada, registrovan samo jedan mužjak te štetočine. S obzirom na veoma visok reproduktivni potencijal ove štetočine, ukoliko budu povoljni uslovi za njen razvoj, a to su česte kiše i visoka vlažnost vazduha, može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine i pojava oštećenja na jagodičastom voću.

Iz tog razloga poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u zasade jagoda, u kojima je trenutno berba u toku, i u zasade malina i kupina, u kojima se berba očekuje za mesec dana, postavi što veći broj lovnih klopki kako bi se smanjila brojnost azijske voćne mušice njenim izlovljavanjem.

Ova štetočina za kratko vreme razvija veliki broj generacija, te je zbog toga neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više preventivnih mera:

- Postavljanje lovnih klopki u zasade jagodičastog voća, pogotovo u zasade koji se nalaze u blizini kupinjaka gde je prošle godine registrovana najveća brojnost ove štetočine. Za izradu klopki mogu se koristiti plastične flaše, u koje se kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta (u istom odnosu) i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti otvori za širenje mirisa atraktanta i ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke treba postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m.

- Krčenje zapuštenih zasada malina i kupina.

Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja. Postoje registrovani insekticidi koji mogu da se koriste od faze razvijenog lista pa sve do druge berbe u malinama i jagodama, preparat Exalt (a.m. spinetoram) u dozi 2,4 l/ha (karenca 7 dana jagoda i malina) i insekticidi koji se koriste u fazi berbe, Laser 240 SC (a.m. spinosad ) u dozi 0,3 l/ha (karenca 1 dan jagode; 3 dana malina; 3 dana kupina).

 

  

                Velika slika 

   

Lovna klopka               Determinacija pod mikroskopom

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice se, u zavisnosti od vremena setve,  nalaze u različitim  fazama cvetanja: 10 % cvetova glavne cvasti otvoreno, glavna cvast se izdužuje do faze puno cvetanje: 50 % cvetova glavne cvasti otvoreno, starije latice otpadaju  (BBCH 61-65).

 

   

     Faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetu Jevremovac  i Bogosavac, na rubnim delovima parcela, registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis) i  imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). 

 

 

Imago sjajnika i imago pipe

 

Pipa repičine ljuske najpre naseljava prelazne domaćine iz familije krstašica (stočna repica, rotkva), a zatim prelazi na useve uljane repice. Ženke polažu jaja tek kada se počnu razvijati mahune, u koje, svojom legalicom polažu jaja. Kada se ispile, larve se hrane semenkama unutar mahuna. Odrasle larve napuštaju mahunu i spuštaju se u zemlju gde se preobražavaju u lutku i imago. Novi imago se tokom jula i avgusta hrani raznim krstašicama pre povlačenja na prezimljavanje.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu PP 2/8 (1), hemijske mere zaštite se preporučuju tek nakon formiranja prvih mahuna, odnosno po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u periodu cvetanja uljane repice je zabranjena.

 

Pčela u usevu 

RC Šabac  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis) u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u fazi od nicanja do faze razvijena tri lista (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na lokalitetu Slepčević, na pojedinim parcelama registrovana su oštećenja od kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis) na do 8% biljaka. 

 

kukuruzna pipa

      

oštećenja na listu sl.1     sl.2

Kukuruzna pipa je polifagna štetočina, prezimljava u stadijumu odraslih jedinki u zemljištu, najčešće na poljima na kojima se gajio kukuruz. Upravo zbog toga najštetnija je za kukuruz u monokulturi i za useve koji se nalaze u blizini parcela gde se prošle godine gajio kukuruz. U proleće, kada temperatura pređe 10°C, odrasla jedinka izlazi na površinu i počinje se hraniti. Štete prave odrasle jedinke koje tokom ishrane izgrizaju ivične delove mladih listova, što dovodi do poremećaja u rastu i razvoju biljke. Kukuruzna pipa je najštetnija u početnim razvojnim fazama kukuruza, od nicanja do obrazovanja četiri lista.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju parcele pod usevom kukuruza. Ukoliko se u fazi klijanca registruje prisustvo 1 odrasla jedinka kukuruzne pipe po kvadratnom metru ili nekoliko dana nakon nicanja 3 do 5 odraslih jedinki kukuruzne pipe po kvadratnom metru, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite.

U cilju suzbijanja kukuruzne pipe u našoj zemlji nema registrovanih insekticida.  Prema EPPO standardu PP 2/17(1) u cilju suzbijanja navedene štetočine mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Prisustvo štetnih insekata u usevima pšenice

Na području delovanja RC Šabac, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze bokorenja (5 stabala vidljivo) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 25-31).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na nekoliko lokaliteta, registrovana je pojava odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) kao i oštećenja usled njihove ishrane. Trenutno prisustvo odraslih jedinke ne zahteva hemijske mere suzbijanja, već se prati njihov dalji razvoj, polaganje jaja i piljenje larvi, nakon čega će se, ukoliko bude bilo potrebe, i siganlizirati pravo vreme za tretman.

Takođe, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na svega nekoliko procenata biljaka. 

 

  

Žitna pijavica             Lisne vaši

 

Oštećenja na listu

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo novih simptoma bolesti na biljkama.

 

Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Šabac nastavlja da prati zdravstveno stanje strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima