Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) u kruškama

Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Lipnica, registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Bakteriozna plamenjača jab. voća na krušci

velika slika

Bakteriozna plamenjača je najznačajnija bakteriozna bolest jabučastog voća. Napada veliki broj biljnih vrsta iz familije Rosaceae: jabuku, krušku, dunju, mušmulu, glog i dr. Ovaj patogen napada sve biljne delove. Obolelo lišće je mrko, suši se, ali ne opada. Vrhovi obolelih mladara savijaju se u vidu “pastirskog štapa”. Tokom vegetacije posredstvom bakterijskog eksudata i uz pomoć insekata vrlo brzo se širi. Česte kiše potpomažu širenju bolesti.

Najznačajnije su mehaničke mere zaštite – uklanjanje obolelih delova biljke, koje treba sprovoditi kako u vegetaciji, tako i u periodu mirovanja.

Vrlo važno je uklanjanje grana sa simptomima tokom perioda mirovanja vegetacije, u cilju smanjenja inokuluma za narednu vegetaciju. Prilikom rezidbe, potrebno je zahvatiti zonu od 30-50 cm zdravog tkiva ispod vidljivih simptoma na tanjim granama, odnosno 50-100 cm na debljim granama. Zaražene biljne delove treba izneti iz zasada i spaliti. Obavezna je dezinfekcija makaza nakon svakog reza (10 % rastvor natrijum hipohlorita ili 70 % rastvor etil alkohola). Potrebna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra (3%).

Pored mehaničkih mera preporuka je sprovođenje hemijskih mera zaštite

Hemijska zaštita podrazumeva jesenje i ranoprolećno tretiranje preparatima na bazi bakra, kao i upotrebu tih preparata u toku cvetanja i nakon njega, ali u 10 puta nižim koncentracijama nego za jesenje i ranoprolećno tretiranje.

Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području RC Čačak zasadi jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi razvoja ploda, plodovi oko 70% krajnje veličine, do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 77 - 81).

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

Obilaskom pojedinih zasada jabuke u kojima nisu adekvatno sprovedene mere zaštite od jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) uočeni su oštećeni plodovi usled ishrane larvi ove štetočine.

Ubušenja na plodu larvi jabukinog smotavca štete usled ishrane
Ubušenja od jabukinog smotavca na plodovima Štete usled ishrane larvi jabukinog smotavca

Jabukin smotavac je najznačajnija štetočina jabuke. Štete prave larve koje se ubušuju u plodove. Hraneći se mesom ploda i semenkama prave hodnike u plodu zaprljane izmetom. Na mestu ubušivanja u plod, larve izbacuju crvenkasti izmet. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, podložni su truljenju i najčešće prevremeno opadaju.

RC Čačak vrši monitoring jabukinog smotavca putem feromonskih klopki postavljenih u zasadima jabuke kao i putem vizuelnih pregleda kojima se utvrđuju najznačajniji biološki događaji ove štetočine koji su ključni prilikom utvrđivanja momenta za pravovremenu primenu insekticida.

U našem regionu u ovom momentu aktuelna je zaštita od treće generacije jabukinog smotavca. U poslednjoj preporuci date su mere zaštite od ove štetočine, primenom insekticida sa kraćom karencom, s obzirom da se nalazimo u periodu u proizvodnji kada se primena pesticida prilagođava blizini planirane berbe (vidi preporuku).

RC Čačak nastavlja sa praćenjem prisustva štetnih organizama u zasadima jabuke.

 Metcalfa pruniosa i Lasioptera rubi u malini

Na području RC Čačak zasadi jednorodne maline nalaze se u fazi završetka berbe i odumiranja lišća na starim izdancima (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom maline sorte Vilamet na lokalitetu Lipnica , na pojedinim ovogodišnjim izdancima registruje se prisustvo larvi cikade (Metcalfa pruniosa) i prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi).

malinina muva galica

 cikada Metcalfa pruniosa

Lasioptera rubi Metcalfa pruniosa

 

Cikada (Metcalfa pruniosa) spada u grupu polifagnih štetočina, ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljke hraniteljke. Larve luče belu voštanu tvorevinu, sličnu vati.

Imaga i larve se hrane sisanjem sokova biljaka, što utiče na slabiji porast biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.

Malinina muva gallica (Lasioptera rubi) ima jednu generaciju godišnje. Ženke posle parenja polažu jaja u grupicama, obično u toku cvetanja maline. Ispiljene larve se ubušuju u izdanak i dolazi do stvaranja gala. Gale sprečavaju protok materija kroz izdanak, te se napadnuti izdanci slabije razvijaju, a često dolazi i do njihovog lomljenja.

S obzirom da se polaganje jaja odvija za vreme cvetanja, suzbijanje malinine muve galice je otežano.

 

Larva m. muve galice

Larva malinine muve galice

 

U cilju zaštite od pomenutih štetočina preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih izdanaka maline.

Krompirov moljac (Phthorimea operculella)

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Zablaće i Baluga Zablaćska se beleži povećanje ulova odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), a na lokalitetu Guča beleže se svakodnevni ulovi ove štetočine. 

Suvo i toplo vreme pogoduje ubrzanom razvoju ove štetočine. U ovom periodu cima krompira strada prilikom delovanja visokih temperatura, a u zemljištu se stvaraju pukotine, čime se otvara put ženkama krompirovog moljca da polože jaja na krtole.

 

Grafik - brojnost imaga na feromonskim klopkama

Broj imaga krompirovog moljca na feromonskim klopkama

 

Trenutno nastupa maksimum leta leptira treće generacije, za region Čačka nastupa rizičan period u zaštiti krompira od krompirovog moljca.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju mere borbe protiv ove štetočine u zavisnosti od stanja useva i vremena vađenja krompira.

Na parcelama gde je u toku vađenje ili se uskoro planira:

-        Krtole krompira nakon vađenja treba u najkraćem roku skloniti sa parcele.

-        Krompir treba čuvati u dobro pripremljenim i obezbeđenim skladištima, sa mrežama na svim otvorima kako bi se sprečio ulazak moljca u skladište i njegov dalji razvoj

-        U skladištima treba održavati temperaturu ispod 10°C.

 

Na parcelama krompira gde se ne planira skorije vađenje preporuka je:

-        Stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se zatvorile pukotine i sprečilo poleganje jaja na krtole.

-        Hemijska mera zaštite (pogledati preporuku).

Štetočine u kupusu

Na području delovanja RC Čačak, u toku je rasađivanje kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju, dok se usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju nalaze u fazi razvoja glavice.

Vizuelnim pregledom useva kupusa je registrovano prisustvo sledećih štetočina:

-  Kupusov moljac (Plutella xylostella)

 Buvača(Phyllotreta sp.) 

- Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)

 

Larva kupusovog moljca

Larva kupusovog moljca

Kupusov moljac je veoma značajna štetočina koja razvija od sedam do osam generacija godišnje.

Štete prave larve koje se hrane listovima, izgrizajući najpre donje slojeve lista otavljajući gornju pokožicu u vidu” prozorčića “. U kasnijim fazama, larve se ubušuju u glavice i tako prave još veće štete.

Na naličju lista registrovane su larve pete generacije ove štetočine.

buvač

Imago buvača

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju buvača. U usevima kupusa registruje se prisustvo imaga koji pravi štete izgrizajući listove jamičasto ili rupičasto. Oštećeno lišće ima sitast izgled.

 

bela kupusna mušica

Bela kupusna mušica

Na naličju listova registrovano je prisustvo jaja. larvi i imaga bele kupusne mušice. Štete prave larve i odrasle jedinke, hraneći se biljnim sokovima. Ove štetočine višak hranljivih materija izbacuju u vidu medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica i time umanjuje kvalitet proizvoda. Takođe i kod ove štetočine suvo i toplo vreme utiče na brže umnožavanje.

Za suzbijanje ovih štetočina pogledati preporuku (preporuka).

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)

Na području RC Čačak usevi kukuruza nalaze se u fazi početka cvetanja ( BBCH 51 - 52).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetu Mrčajevci, registruje se pojava imaga kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).

 

Kukuruzna zlatica

velika slika

 

Kukuruzna zlatica se uglavnom javlja na parcelama kukuruza koje se gaje u monokulturi. Glavne štete prave larve koje se se hrane na korenu. Prezimljava u formi jajeta u zemljištu. Tek ispiljene larve hrane se korenovim dlačicama, a kasnije prelaze na primarni koren i ubušuju se. Kao posledica ubušenja larvi, korenov vrat se povija, biljke poležu i dobijaju karakterističan izgled u vidu „guščijeg vrata“.

Imago kukuruzne zlatice hrani se listovima, a kasnije od faze cvetanja hrani se polenom i svilom kukuruza.

U suzbijanju kukuruzne zlatice najvažnija mera je plodored. Ostale mere borbe su: izbor hibrida, đubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području RC Čačak, zasadi šljiva se nalaze u fazi od plodovi dostigli 70 % od krajnje veličine do faze početka obojavanja ploda (BBCH 76 – 81).

Vizuelnim pregledom zasada šljiva na lokalitetu Lipnica, u zasadima gde je izostala adekvatna zaštita, registrovani su simptomi plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

 

Plamenjača šljive

velika slika

Na obolelom lišću javljaju se pege različite veličine, koje nekada mogu zahvatiti i celu lisnu površinu. Na početku infekcije pege su žućkaste boje, a kasnije postaju narandžaste do crvene boje.

Pri intezivnijem napadu ovog patogena lišće pre vremena opada, plodovi ostaju sitniji i opadaju.

Voćke se iscrpljuju, napadnuti mladari se teško oporavjaju, slabije se obrazuju cvetni pupoljci.

Patogen prezimljava u opalom lišću.

RC Čačak je tokom ove sezone za zaštitu od pomenutog patogena dao sledeće preporuke: 16.04.2021.

24.04.2021.

10.05.2021.

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području RC Čačak maline se nalaze u fazi sazrevanja plodova (BBCH 81 – 85).

Vizuelnim pregledom zasada malina, registrovano je prisustvo simtoma na lišću: hlorotičnog šarenila i oštećenja u vidu ožegotina, kao posledica prisustva eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis). Prisustvo simptoma registruje se u pojedinim zasadima gde je izostala adekvatna zaštita.

Simptom napada grinja

velika slika

Prezimljavaju odrasle ženke u kolonijama u pazuhu rodnih pupoljaka. Kada srednje dnevne temperature dostignu 11°C, kreću se ka vršnim pupoljcima maline, a zatim migriraju na mlade listove. Hrane se sisajući sokove, a na napadnutim listovima nastaje hlorotično šarenilo i deformacija koja je praćena povijanjem lisnog nerva na dole. Kada srednja dnevna temperatura dostigne 25°C, počinje polaganje jaja.

Pravi momenat za suzbijanje eriofidne grinje je pre nego što prezimele ženke počnu da polažu jaja.

RC Čačak je tokom ove sezone dao dve preporuke za suzbijanje ove štetočine:

- 29.04.2021.

- 17.05.2021.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuka nalaze se u fazi plod prečnika do 40 mm (BBCH 74).

 

 Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared i pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđena je ispražnjenost od 100%.

 

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke na području regionalnog centra Čačak.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuka nalaze se u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni T faza  (BBCH 74).
 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 97,95%.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija tog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima