Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (V nedelja)

Na području rada RC Čačak, zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze se u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07).

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u opalom lišću jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 4,09%.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na području rada RC Čačak, zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 01-07).  

U zasadima gde nisu do sada sprovedene hemijske mere kontrole obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), utvrđen je visok indeks napada kako za imaga tako i za jaja. Vizuelnim pregledom zasada krušaka sorte Karmen na lokalitetu Lipnica, registrovani su sledeći indeksi napada:

za položena jaja 28,33

za imaga 16,66.

 

Jaja obične kruškine buve

Jaja obične kruškine buve

Proizvođačima koji do sada nisu sproveli hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja obične kruškine buve preporučuje se primena insekticida po preporuci od 5.2.2021.(Preporuka)

RC Čačak nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području RC Čačak usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od vidljivo prvo do šesto sekundarno stablo (BBCH 21-26).

Ječam Pšenica

Ječam                                Pšenica

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2% do 4% biljaka. Simptomi ostalih biljnih bolesti i prisustvo štetnih insekata nije registrovano.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti i štetnih insekata.

Obilaskom useva pšenice, na lokalitetu Ježevica,  registrovane  se aktivne rupe od glodara,  poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Aktivna rupa glodara

Aktivna rupa od glodara

Proizvođačima se preporučuje da obilaze parcele i prate prisustvo glodara. Hemijske mere borbe se primenjuju ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Za suzbijanje glodara mogu se koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, domaćih životinja i ptica.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

 Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (IV nedelja)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01).

 

Faza razvoja

Faza razvoja

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 2,11%.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (III nedelja)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane askospore, te dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (II nedelja)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Prezimelo lišće

Prezimelo lišće

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecja  od 0%.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području RC Čačak usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve, se nalaze u fazi od 3 lista razvijena (BBCH 13) do faze 5 stablo vidljivo (BBCH 25).

Faze razvoja ozime pšenice i ječma: 

Pšenica Ječam

Pšenica                              Ječam

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka. Simptomi ostalih biljnih bolesti i prisustvo štetnih insekata nije registrovano.

Mrežasta pegavost lista ječma

Pyrenophora teres

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi biljnih bolesti, ni štetnih insekata.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis) I nedelja

 

 

Edit

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Pregledom prezimelog lišća registrovani su formirani askusi gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%.

Zaštita voća krečenjem

Na području delovanja RC Čačak, voćni zasadi se u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, starenja i početka mirovanja.

Фаза развоја брескве Faza razvoja šljive

velika slika              velika slika                         

Nakon jesenjeg tretmana voća, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra,  u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, može se sprovesti krečenje stabala. Krečenje debla i osnove skeletnih grana je mera koja ima za cilj sprečavanje pojave pucanja kore i nastajanja rana, usled  oscilacija dnevnih i noćnih temperatura tokom kasne jeseni i zime.  Ova mera je naročito korisna kod koštičavih voćnih vrsta, koje karakteriše kratko i nestabilno zimsko mirovanje. Nastale pukotine predstavljaju ulazne otvore za razne patogene. Primenom ove mere uništavaju se lišajevi i mahovine koji su pogodna podloga za prezimljavanje štetnih organizama. Takođe, krečenjem stabala se odlaže kretanje vegetacije u proleće što može biti korisno za izbegavanje ranih prolećnih mrazeva.

Smeša za krećenje se pravi mešanjem 5 kg negašenog kreča i vode (15 do 20 litara), dok se ne dobije rastvor željene gustine. Ovom rastvoru se dodaje 500 g kuhinjske soli, 250 g sumpora u prahu i 250 g plavog kamena. Pripremljeni rastvor treba ostaviti da odstoji 24 sata uz povremeno mešanje.

Krečenje je najbolje sprovesti po suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 0°C. Pored debla, treba okrečiti i osnove skeletnih grana u dužini od 20 do 30 cm. 

Prisustvo glodara u usevima strnih žita

Na području RC Čačak, obilaskom useva pšenice i ječma registrovane  se aktivne rupe od glodara,  poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Aktivna rupa glodaraAktivna rupa glodara

velika slika                      velika slika

Ovi glodari spadaju u polifagne štetočine, jer prave štete na velikom broju gajenih biljaka. Štete u ozimim usevima prave od setve pa do žetve, hraneći se zrnevljem i klijancima. U povoljnim uslovima za razvoj mogu prouzrokovati velike štete i time uticati na smanjenje prinosa.

U suzbijanju glodara prednost treba dati agrotehničkim merama, jer značajno utiču na smanjenje populacije ovih vrsta. Od velikog su značaja blagovremena žetva strnih žita sa što manje osipanja zrna, zaoravanje strnjišta, uništavanje korova, kao i duboko oranje.

Hemijske mere borbe se primenjuju ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti, a podrazumevaju primenu registrovanih gotovih mamaka u rupe. Nakon primene mamaka rupe treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze parcele i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima