Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Prisustvo larvi prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i oštećenja od njihove ishrane u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Čačak, usevi kukuruza se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 52 – 53).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza  na lokalitetu Mrčajevci, registrovano je prisustvo larvi prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka. Takođe su registrovana i oštećenja na listovima i stabljici kukuruza kao posledica ishrane larvi kukuruznog plamenca.

 

Larva kukuruznog plamenca i oštećenja  

velika slika

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina koja napada preko 200 vrsta (sirak, suncokret, paprika, paradajz, i dr.). Štete pravi gusenica koja se hrani parenhimom lista i metlicom, a kasnije u drugoj generaciji prelazi na zrno i klip. Napadnute biljke zaostaju u porastu i lako se lome. Oštećena zrna i drugi oštećeni delovi biljke su pogodni za prodor patogena (gljiva uzročnika sekundarnih infekcija).

Hemijske mere suzbijanja kukuruznog plamenca se preporučuju ukoliko je 10% biljaka sa položenim jajima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka kod semenskog i kukuruza šećerca, na početku piljnja larvi. Za suzbijanje ove štetočine registrovane su sledeće aktivne materije: hlorantraniliprol, hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin, indoksakarb i dr.

Siva trulež (Botrytis cinerea) na malini

Na području  rada RC Čačak, maline se nalaze u fazi sazrevanja plodova (BBCH 81 – 85).

Obilaskom zasada na više lokaliteta, registrovani su sporadično plodovi zararaženi gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Siva trulež maline

velika slika

Tokom ove vegetacije, u periodu cvetanja i razvoja plodova maline vladali su povoljni uslovi za razvoj ovog patogena (česte padavine koje su prouzrokovala dugotrajna vlaženja cvetova i plodova). U zasadima gde se nisu na vreme mogle sprovesti hemijske mere zaštite, došlo je do pojave simptoma sive truleži.

Na zaraženim plodovima javlja se karakteristična siva navlaka koja predstavlja sporonosne organe gljive.

 Ovakve plodove treba sklanjati sa parcele kako ne bi došlo do zaraze zdravih plodova.

Ubrane plodove treba što pre uskladištiti u hladnjači.

Regionalni centar Čačak je u ovoj vegetaciji, zbog izrazito povoljnih uslova u četiri navrata preporučio hemijske mere kontrole (16.05.,25.05.,2.06.,4.06.).

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Čačak, zasadi vinove loze nalaze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u fazi od kraj cvetanja do faze formiranje plodova: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju (BBCH 79 - 71).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus prvog razvojnog stupnja. 

 

larve cikade Scaphoideus titanus

velika slika

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je izraziti monofag, svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara.

Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek treći larveni stupnjevi sposobni su da prenesu fitoplazmu.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Prisustvo štetočina u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Čačak, usevi kukuruza se nalaze u fazi od pet do sedam listova  razvijeno (BBCH 15 -17).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Mrčajevci, registruje se prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka i imaga buvača (Phyllotreta sp.) na 5% biljaka. 

 

Lisne vaši

velika slika

 

Lisne vaši nanose direktne štete biljkama tako što se ishranjuju sisajući njihove sokove iz biljnog tkiva usled čega dolazi do raznih deformacija na biljci, zaostajanja u porastu i smanjenja prinosa.  Pored direktnih šteta lisne vašu su prenosioci mnogobrojnih fitopatogenih biljnih virusa, među kojima je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV).

 

 

Buvači

velika slika

 

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju buvača. U usevima kukuruza registruje se prisustvo imaga koji pravi štete izgrizajući listove rupičasto.

Navedene štetočine ne pričinjavaju značajne ekonomske štete u usevima kukuruza,  jer je trenutna brojnost niska, te se hemijske mere sa ciljem njihovog suzbijanja ne preporučuju.

 RC Čačak nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima kukuruza.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 97,68% i ispražnjenost pseudotecija od 40,74%.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevima krompira

Na području delovanja RC Čačak, usevi krompira nalaze se u fenofazi od tri do šest troliski razvijeno (BBCH 13-16).

 

Imago krompirove zlatice              Jaja krompirove zlatice

Imago krompirove zlatice  Jaja krompirove zlatice

 

Vizelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i jajnih legla prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je kopulacija imaga i  početak poleganja jaja ove štetočine. U narednom periodu se očekuje početak piljenja larvi.

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine u usevu krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuka se nalaze u fazi od punog cvetanja do faze cvetovi venu većina latica opada (BBCH 65 - 67).

 

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 46,22 %.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Čačak zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze početak cvetanja do faze puno cvetanje (BBCH 61-65).

 

 

Faya rayvoja jabuke

Faza razvoja

 

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa oplog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 37,28%.

 RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena

Štetočine u strnim žitima

Na području rada RC Čačak, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama, od devet i više stabla vidljivo do prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 29-31). 

 

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Žitna pijavica (Lema melanopus)

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na lokalitetima Mrčajevci i Ježevica, uočeno je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intezitetu napada, kao i oštećenja na listovima od  njihove ishrane.

Štete prave odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga. Larve prave najveće štete u usevima. Prag štetnosti je 0,5-1 larva po biljci.

Žitna stenica

Žitna stenica ( Eurygaster spp)

Takođe u usevima je uočeno prisustvo žitne stenice (Eurygaster sp.) u niskom intenzitetu napada. Štete prave odrasli insekti i larve. Prezimeli imago prvo napada stabljiku, gde sisajući razara tačke rasta na centralnoj vlati, pri čemu dolazi  do sušenja izbojka mladih biljaka. Napadaju i klasove, izazivaju njihovu sterilnost i pojavu šturih belih klasova. Prag štetnosti je 3 – 4 imaga / m².

 

Lisna vaš i simptomi ishrane žitne pijavice

Lisna vaš i simptomi od ishrane žitne pijavice

U usevima se registruje i prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) u niskom intenzitetu napada.

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u strnim žitima.  

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od prvi listovi otvoreni, drugi još uvijeni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 11-57).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 17,85%.

 

 

Askusi sa askosporama

velika slika

 

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima