Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Cikada Reptalus panzeri u kukuruzu
Cikada Reptalus panzeri u kukuruzu

Na području rada RC Užice usevi kukuruza se nalaze u fazi početak pojave metlice, metlica se uočava na vrhu stabla (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom kukuruza na lokalitetima Donja i Srednja Dobrinja uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
Ova cikada je poznata kao vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača crvenila kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje, i veći deo provede u zemljištu kao larva, koja se hrani na korenu domaćina.
Odrasle jedinke se pojavljuju od početka juna do kraja jula, hrane se folemskim sokovima na listu kukuruza. Prvi simptomi fitoplazme stolbura se uočavaju na početku mlečne zrelosti kukuruza. Na početku se vide kao zlataste, a kasnije crveno-ljubičaste linije duž glavnog lisnog nerva. Bolest se prenosi na stabljiku i klip, koji zaostaje u porastu, zrna su plitko usađena i smežurana, a neretko se i cela biljka suši. Najpre se simptomi uoče na obodu parcela, a kasnije mogu zahvatiti čitave parcele.

Hemijske mere insekticidima se ne preporučuju. Obzirom da larve prezimljavaju na korenu ozime pšenice koja najčešće sledi posle kukuruza, treba izbegavati dvopoljni plodored. Parcele treba održavati nezakorovljene od sirka i drugih livadarki koji su takođe domaćini za prezimljavanje larvi pomenute cikade.

Comments

There are no comments yet for this post.