Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje useva pšenice
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 25-28).
 
U prethodnom periodu vladali su  povoljni uslovi za razvoj patogena na usevima pšenice.
Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i lisne rđe (Puccinia recondita) na pregledanim usevima.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

BBCH 26-27

8

2

0

Banatska

Topola

BBCH 28

13

10

7

Novi Kneževac

BBCH 25

22

16

2

Na pojedinim parcelama i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica Microtus arvalis i poljskog miša Apodemus sylvaticus) pa se proizvođačima preporučuje pregled i obilazak parcela.

Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se suzbijanje primenom rodenticida. Prilikom primene gotovih mamaka na bazi aktivne materije cinkfosfida i bromadiolon obavezno voditi računa da se rupe zatrpaju kako ne bi došlo do trovanja divljači na parcelama.

Primena hemijskih mera u cilju subijanja patogena na pšenici  za sada se ne preporučuje, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.

siva pegavost lista pšenice

pepelnica na listu

simptomi rđe na listu

Comments

There are no comments yet for this post.