Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Štetni glodari na strnim žitima, lucerki i u voćnjacima  

Preporuke: Štetni glodari na strnim žitima, lucerki i u voćnjacima

Open

Naslov preporuke

Štetni glodari na strnim žitima, lucerki i u voćnjacima 

Tekst

Na području delovanja RC Bačka Topola vizuelnim pregledima useva strnih žita ( pšenica, ječam), lucerišta i voćnjaka,registrovana je pojava štetnih glodara (poljskih voluharica Microtus arvalis i poljskih  miševa  Apodemus spp.) u kategoriji brojnosti  do 10 aktivnih rupa po hektaru ( pšenica i ječam), a za lucerišta i voćnjake brojnost je u kategoriji od 10-50 aktivnih rupa/ha.
 
 
Velika slika                            Velika slika
 
U cilju smanjenja gubitaka od štetnih glodara preduzimaju se preventivne (intenzivna agrotehnika , blagovremena setva i žetva, zaoravanje žetvenih ostataka,preoravanje utrina i dr. zaparloženih površina, prostorna izolacija od postojećih žarišta, stalna briga o prirodnim neprijateljima ovih štetočina) i direktne mere zaštite (hemijsko suzbijanje).
 
Preporuka za proizvođače: obići parcele (strna žita, lucerišta, voćnjaci,uljana repica) i utvrditi brojnost štetnih glodara, suzbijanje izvršiti sa :
  • mamcima na bazi (a.m. cinkfosfid, ili a.m. bromadiolon, ili a.m. natrijum-selenit)

Nakon ubacivanja mamaka u otvore iste treba zatvoriti da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica (površinska primena mamaka je isključena!). 

 
 
 

Region

Bačka Topola 

Štetni organizmi

Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis) 

Usev/zasad

Ječam; Pšenica; Voćni zasadi; Lucerka; Uljana repica; Nepoljoprivredno zemljište 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 27.12.2013 12:40  by Mira Gašpar 
Last modified at 27.12.2013 15:39  by Dragica Janković