Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita krompira  

Preporuke: Zaštita krompira

Open

Naslov preporuke

Zaštita krompira 

Tekst

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine nalaze u fazi od kraja cvetanja do faze bobice prve cvasti još zelene (BBCH 69-81).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans), kao i prisustvo simptoma crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Najavljene padavine lokalnog karaktera za dane vikenda i navodnjavanje useva mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje navedenih patogena.

U cilju zaštite lisne mase krompira od ovih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

·       Kardinal Plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) u količini 2 l/ha ili

·       Curzate M 68 WG (a.m. mankozeb + cimoksanil) u količini 2-3 kg/ha ili

·       Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom useva krompira, osim navedenih patogena, registruju se odrasle jedinke i larve krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), dok se na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira na teritoriji Prokuplja, registruje ulov odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Najavljeni toplotni  talas ubrzaće razvoj samih biljaka krompira, takođe usled preklapanja leta druge i treće generacije krompirovog moljca u narednom periodu se očekuje povećan broj ove štetočine u usevima krompira.

U cilju zaštite useva krompira od navedenih štetočina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od insekticida:

·       Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,3 l/ha.

Osim hemijskih mera zaštite u cilju mere kontrole krompirovog moljca od velikog značaja su nepesticidne mere kao što je navodnjavanje useva kako bi se očuvala kompaktnost bankova i kako ne bi došlo do stvaranja pukotina u zemljištu, kroz koje bi ova štetočina dospela do krtola.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. Hemijski tretman treba sprovesti u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, zbog visokih dnevnih temperatura. Prilikom primene preparata pažnju treba obratiti i na maksimalni broj tretmana (MBT) primenjenih pesticida.

Region

Prokuplje 

Štetni organizmi

Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella) 

Usev/zasad

Krompir 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 6.7.2021 13:36  by RC Prokuplje 
Last modified at 7.7.2021 8:08  by Boško Jezerkić